Aktuality

Cyklotrasy by mali prepojiť centrum s mestskými časťami

Cyklotrasa

Banská Bystrica sa už niekoľko rokov snaží o zlepšenie úrovne cyklistickej infraštruktúry. Na výstavbu čakajú štyri úseky cyklotrás. Rozdrobenosť pozemkov vo vlastníctve súkromných majiteľov však situáciu sťažuje. Pri príprave projektov sa samospráva stretáva s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi, potrebným výkupom pozemkov, s rozmanitosťou a členitosťou terénu.    

Prvá cyklotrasa bola otvorená v auguste 2019. Vedie z centra mesta popri športovej hale, futbalovom štadióne, plážovom kúpalisku, cez ulicu THK až do Podlavíc. Samospráva má rozpracované aj ďalšie cyklistické trasy, ktorými chce prepojiť väčšinu mestských častí: Hušták – Radvaň – Kráľová, Hušták – Námestie Slobody – Sídlisko – Senica, Námestie Slobody – Sásová a Námestie Ľ. Štúra – Fončorda. Mesto má dlhodobý záujem skvalitňovať podmienky pre cyklistov. „Výstavba cyklistických trás predstavuje dlhodobý proces, a to hlavne v meste, kde takáto infraštruktúra nebola v minulosti vôbec riešená. Pod zdĺhavé budovanie sa podpisuje hlavne majetkovoprávne vysporiadanie a výkup pozemkov, príprava projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konania, ale aj verejné obstarávanie či samotná realizácia. Napriek tomu robíme všetko preto, aby v Banskej Bystrici postupne pribúdali ďalšie trasy pre cyklistov,“ konštatuje primátor Ján Nosko.

Pozemky pod cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová a Hušták – Nám. Slobody – Sídlisko –  Senica vlastní spolu až 69 majiteľov. Podkladom pre ich usporiadanie bolo päť geometrických plánov, ktoré zameriavajú vytýčený smer cyklistických trás cez štyri katastrálne územia, a to Radvaň, Banskú Bystricu, Senicu a Kynceľovú. „Samotný proces usporiadania pozemkov skomplikovalo zrušenie právoplatných územných rozhodnutí na uvedené stavby na jeseň v roku 2019 a potreba vybavenia nových, ktoré nadobudli právoplatnosť koncom roka 2020. V niektorých prípadoch došlo k zmenám v projektovej dokumentácii, ako aj trasovania cyklotrás, čo vyvolalo potrebu vyhotovenia nových geometrických plánov a znaleckých posudkov. Z toho dôvodu sa proces výstavby cyklistických trás predĺžil,“ poznamenal Lukáš Jelínek, vedúci Oddelenia evidencie a správy majetku mesta v Banskej Bystrici.

Výstavba cyklistickej trasy Hušták – Radvaň – Kráľová bola rozčlenená na tri vetvy. V súčasnosti sú majetkovoprávne usporiadané pozemky pre časť zahŕňajúcu cyklomost ponad rýchlostnú cestu R1 (vetva B; celková dĺžka 417 m). Vydané už je aj právoplatné stavebné povolenie a uskutočnilo sa i verejné obstarávanie na zhotoviteľa. „Budúci cyklomost sa bude začínať pri čerpacej stanici Tesco, smerovať bude ponad R1-ku až po predajňu automobilov Hyundai na Zvolenskej ceste. Ide o technicky najnáročnejší prvok pripravovaných cyklotrás. Plánovaný cyklomost spojí Radvaň a Kráľovú s Iliašom, kde sa trasa napojí na rodinnú cyklocestičku. Cieľom samosprávy je bezpečne  previesť peších a cyklistov z jednej strany rýchlostnej cesty na druhú tak, aby sa vytvorila logická spojnica daných mestských častí,“ objasňuje Jakub Gajdošík, 1. viceprimátor. Cyklisti i peší budú môcť pokračovať chodníkom smerujúcim popri múre protipovodňovej ochrany mesta až do Iliaša. V ďalšej časti plánovanej cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová (vetva A; 2,5 km), sú pozemky vysporiadané na 66 percent. Jej trasa vedie od Huštáku popred Europa SC, okresný úrad, supermarket Kaufland, cykloprechodom na Radvanskú ulicu, celou Radvaňou až k Tescu. Vetva C (493 m) vedie poza Tesco, obchodné domy NAY a OBI, k bývalému areálu ZVT, kde sa napojí na mestskú časť Kráľová. Na obidva úseky, vetvu A aj C, je vydané územné rozhodnutie a rovnako je spracovaná i projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

Pre prípravu cyklotrasy Hušták – Nám. Slobody – Sídlisko – Senica (4,8 km) sú pozemky vysporiadané na 78 percent. „Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Jej trasa povedie z Huštáku do Parku pod Pamätníkom SNP, cez Námestie Slobody, kde bude vybudovaná odbočka na autobusovú stanicu, nasleduje Trieda SNP, kde pribudne odbočka na železničnú stanicu, a potom bude pokračovať cez Sídlisko na Jegorovovu ulicu, kde sa napojí na Partizánsku cestu. Nový chodník pre peších a cyklistov bude viesť až k areálu SAD, a následne do mestskej časti Senica,“ dopĺňa Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia implementácie projektov MsÚ v Banskej Bystrici. Takto plánuje samospráva riešiť aj bezpečný pohyb chodcov, ktorí v súčasnosti nemajú prístup do mestskej časti Senica.

Aj na cyklistické trasy Námestie Slobody – Sásová (3,9 km) a Námestie Ľ. Štúra – Tulská (3,78 km) sú už vydané územné rozhodnutia. Mesto momentálne rieši výber projektanta, ktorý spracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ako aj pre realizáciu stavieb. Aktuálne sa pracuje i na prepojení Severnej ulice so Strieborným námestím, kde sa buduje chodník pre peších a cyklistov, ktorý má byť dokončený v júni 2022. V pláne je i spojenie Jakuba, Karlova a Nového Sveta cez cyklotrasu na Ovocnej ulici, ktorá by mala prepojiť uvedené lokality s mestskou časťou Uľanka. Zámerom je nielen prepojiť jednotlivé časti mesta, ale súčasne zaistiť bezpečnosť cyklistov na existujúcich komunikáciách. V rámci budovania cyklotrás sú pripravené aj opatrenia, ktoré súvisia s realizáciou bezbariérových priechodov pre cyklistov, ochranných piktogramov a  dopravného značenia.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora