Aktuality

Banská Bystrica pokračuje aj naďalej v obnove škôlok a škôl

Materská škola Šalgotarjánska na Fončorde

So začiatkom nového školského roka napredujú stavebné práce na školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Jedným z nich je aj MŠ Šalgotarjánska na Fončorde, kde sa v súčasnosti práce na exteriéri blížia do finále. Zhotoviteľ začal súbežne s druhou etapou, ktorej cieľom je zväčšiť a zmodernizovať existujúce priestory. Zároveň sa realizuje rekonštrukcia a modernizácia odborných učební i školských knižníc vo všetkých mestských školách.

Na jar tohto roka začala samospráva s rekonštrukciou Materskej škôlky Šalgotarjánska. Vďaka financiám z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru v programe SK Klíma sa stavebné práce zameriavali na zateplenie fasády, strechy, výmenu svietidiel, vykurovanie, vzduchotechniku, meranie regulácie či osadenie nového bleskozvodu. V uplynulom období sa súčasne začalo pracovať aj na zväčšovaní tried, rozširovaní kapacít a zlepšení priestorových podmienok z finančného príspevku Integrovaného regionálneho operačného programu. Cena komplexnej rekonštrukcie je zhruba 1 milión eur s DPH.

„Som rád, že vďaka eurofondom, rôznym grantom, ale aj financiám z mestského rozpočtu realizujeme projekty v prospech krajších a moderných škôlok i škôl. Nie sú to len veľké opravy, ale častokrát aj menšie činnosti ako odstraňovanie havarijných stavov, obnova kanalizácie či nákup potrebného nábytku a spotrebičov. Hoci máme pred sebou náročné obdobie súvisiace so zvyšovaním cien energií či potravín, naďalej sa budeme snažiť robiť všetko preto, aby sa školské zariadenia v našom meste modernizovali v prospech detí, žiakov, ich rodičov, ale aj všetkých zamestnancov, hovorí primátor Ján Nosko.

V apríli 2022 spustila samospráva aj modernizáciu odborných učební a školských knižníc vo všetkých 11 mestských základných školách. V tejto chvíli sú ukončené všetky stavebné práce. Išlo napríklad o výmenu podlahovej krytiny, radiátorov, svietidiel, umývadiel, nových malieb či zhotovenie sadrokartónových podhľadov.

„Následne budeme môcť dodať materiálne vybavenie, nábytok a didaktické pomôcky. Záverečnou fázou budú informačné technológie, akými sú počítače, notebooky, interaktívne tabule s dataprojektormi, tlačiarne a pod. Každá škola má zadefinovaný individuálny typ triedy, od čoho závisí potrebné zariadenie. Pôjde o učebne biológie, fyziky, chémie, ale aj polytechnické a jazykové triedy či školské knižnice, ktoré budú vybavené cudzojazyčnými knihami, klasickými či audio publikáciami, slovníkmi, hudobnými nahrávkami a spoločenskými hrami,“ dopĺňa Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia implementácie projektov MsÚ v Banskej Bystrici.

Celková investícia projektu zameraného na budovanie a zlepšenie odborných učební základných škôl sa pohybuje vo výške zhruba 1,7 milióna eur, pričom výška nenávratného finančného príspevku bude 1 626 546, 36 eur.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria