Aktuality

Spoluprácou k otvorenej samospráve

zelene-oazy-participacia

Mesto Banská Bystrica si uvedomuje dôležitosť skvalitňovania a zintenzívňovania participatívnych procesov a zúčastňovania sa Banskobystričanov na rozhodovaní o veciach verejných. Je to aj v dôsledku narastajúcich náročných výziev v spoločnosti, akými sú napr. klimatická kríza či epidemická situácia, ktoré si vyžadujú spoluprácu samosprávy, obyvateľov a odborníkov.  Z tohto dôvodu sa mesto prihlásilo do ambiciózneho projektu a v októbri 2020 sa stalo jednou z 56 samospráv na svete hlásiacich sa k Iniciatíve Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Jej cieľom je pomáhať záujemcom skvalitňovať uplatňovanie princípov transparentnosti, participácie a spolupráce pri spravovaní vecí verejných. Na základe verejných online stretnutí je výsledkom prvej fázy projektu  vytvorenie akčného plánu, ktorý kreuje podmienky a priestor na systematické posilňovanie princípov otvorenosti a participácie.

Participatívny proces, ktorý sa vzhľadom na epidemickú situáciu realizoval online, zastrešovali partnerské občianske organizácie Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania, IŠUP n. o. a Dialogue Centre, n. o.

Akčný plán Otvoreného vládnutia pre samosprávu Banská Bystrica sa tvoril prostredníctvom niekoľkých pracovných a verejných stretnutí s obyvateľmi, občianskymi iniciatívami, zamestnancami mestského úradu, poslancami a vedením mesta. Výsledkom stretnutí je zadefinovanie 8 kľúčových tém a vyše 40 návrhov konkrétnych opatrení pre podporu rozvoja otvoreného vládnutia v našom meste,“ objasňuje Soňa Kariková z Dialogue Centre, n. o.

Niektoré z výstupov boli zapracované do akčného plánu a budú sa realizovať v priebehu ďalšieho roka. Poslúžia aj ako podklad pre formuláciu strednodobej až dlhodobej stratégie Otvoreného vládnutia Banskej Bystrice. Zároveň sa mesto otvára ďalšiemu dialógu s občianskymi záujemcami otvoreného vládnutia, aby sa vybrali niektoré ďalšie z navrhnutých opatrení, ktoré sa budú môcť realizovať priebežne.

Začíname pracovať na tom, o čom sme  na stretnutiach s verejnosťou a záujmovými skupinami diskutovali. Cieľ máme spoločný: reagovať na potrebu skvalitňovania participatívnych procesov, zlepšiť dialóg mesta, eliminovať nedorozumenia,  skvalitniť formy spolupráce s podnikateľmi, záujmovými skupinami a občianskymi organizáciami. Ďakujem za dobre odvedenú prácu tímu otvoreného vládnutia. Som presvedčený, že vďaka ich pomoci sa Banská Bystrica posúva o ďalší krok vpred,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Akčný plán sa bude venovať aj zeleným témam, na ktorých samospráva pracuje. V súčasnosti zameriava pozornosť napr. na prípravu Akčného plánu pre mitigáciu a adaptáciu a projektom zelených oáz v siedmich lokalitách Banskej Bystrice.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie