Aktuality

Skúška mobilného hradenia protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice

Skúška mobilného hradenia

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik ako investor a budúci správca realizuje stavbu „Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami“. Jedným z funkčných prvkov stavby je aj mobilné hradenie, ktorého účelom je zabezpečiť intravilán mesta Banská Bystrica pred vyliatím vody z koryta rieky Hron a jej prítokov najmä v otvorených úsekoch (mostné objekty, autobusové zastávky, prevádzkové otvory a pod.).

V tejto súvislosti sa v dňoch 28. a 29.9.2021 uskutoční skúšobné osadenie mobilného hradenia. V utorok 28.9.2021 v úseku od lávky pre peších v Majeri po most na ulici Golianova (most pri Smrečine) a v stredu 29.9.2021 v úseku od zaústenia vodného toku Bystrica do Hrona v súbehu s rýchlostnou cestou R1.

Pri osádzaní mobilného hradenia dôjde zo strany zhotoviteľa stavby dňa 28.09.2021 v čase od 11:00 hod. do 13:00 hod. k uzatvoreniu cestného mosta cez rieku Hron na ulici Golianova (most pri Smrečine). Uvedená uzávierka bude koordinovaná príslušníkmi Policajného zboru Slovenskej republiky. V čase uzávierky bude verejná doprava presmerovaná po rovnakej obchádzkovej trase ako v letných mesiacoch.

Súčasne dňa 28.09.2021 dôjde k dočasnému obmedzeniu pohybu peších a cyklistov na pravostrannej a ľavostrannej ochrannej hrádzi Hrona v Banskej Bystrici od mosta pri Smrečine po lávku cez Hron v časti Majer. Začiatok obmedzení vstupu na ochranné hrádze Hrona bude približne v čase od 7,00 hod., do doby osadenia a následnej demontáže mobilného hradenia (predpoklad do podvečerných hodín toho istého dňa).

Ospravedlňujeme sa za čiastočne vzniknuté dopravné obmedzenia pri skúšaní prvkov mobilného hradenia, ktoré budú v budúcnosti operatívne inštalované pre ochranu obyvateľov mesta Banská Bystrica a ich majetku.

Ing. Marián Bocák

hovorca

Úsek generálneho riaditeľa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik