Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 2.11.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 22. 10. 2021

 

POZVÁNKA

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

 

na 2. november 2021 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 7

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Voľba členov Výboru pre audit Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Informácia o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

10. Dodatok č. 3 k Zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Dodatok č. 8 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

13. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Podpora udržateľnosti a odolnosti Robotníckeho domu v Banskej Bystrici v súvislosti s pandémiou COVID-19

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Návrh na priznanie štipendia na školský rok 2021/2022 žiadateľom v zmysle VZN č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v platnom znení – z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Zmena zloženia Komisie MsZ pre mestské časti

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2021 – kontrolu všetkých výdavkov (v účtovnej triede 518 – služby) realizovaných mestskou príspevkovou organizáciou ZAaRES vyplývajúcich zo všetkých obchodno-právnych vzťahov (objednávky, faktúry, zmluvy a pod.) so zreteľom na ich povinné zverejňovanie v rokoch 2018 a 2019

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

17. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 8/2021 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 2/2020 – plnenia zmluvných vzťahov v roku 2019, vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 484/2005/RDKS v zmysle platných dodatkov, uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou PROGRES – HL, s.r.o.,

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

18. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 9/2021 – kontrolu hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na obnovu chát v majetku Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o.

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

19. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 13/2021 – kontrolu verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v Základnej škole Trieda SNP 20 v roku 2020

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 14/2021 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 15/2020 – poskytnutie a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2017 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – odd. odpad. hospodárstva a údržby verejných priestranstiev

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

21. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 1. polroka 2021

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

22. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 22.09.2021 do 26.10.2021

Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta

23. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 21. septembra 2021

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

24. Interpelácie poslancov

25. Diskusia

26. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

1. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie
2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
4. Informatívna správa o stave prípravy Mesta Banská Bystrica na projekt „EYOF 2022“
5. Informatívna správa o postupe prác na príprave IÚS MFO Banská Bystrica v rámci udržateľného mestského rozvoja

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ
2. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES
3. riaditeľa MBB a.s.
4. vedúcich zamestnancov MsÚ
5. náčelníka MsP
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia