Aktuality

Poznáme výsledky dotazníka k projektom Zelených oáz v Banskej Bystrici

Gaštanová - Lipová - Limbová - Povstalecká

Vďaka dotazníkovému prieskumu mesto spoznalo návrhy Banskobystričaniek a Banskobystričanov k projektom revitalizácie vnútroblokov, resp. Zelených oáz v Banskej Bystrici. Vyplynulo, že v siedmich vytypovaných vnútroblokoch v jednotlivých mestských častiach chcú okrem skvalitnenia údržby zelene či obnovy chodníkov vytvoriť oddychové miesta s tienením, športoviská či vodné prvky a dažďové záhrady. To je aj cieľ samosprávy, a preto v aktivitách smerujúcich k regenerácii verejných mestských priestorov pokračuje ďalej, pričom sú jej nápomocní členovia banskobystrického Dialogue Centre, n. o. Mestu pomôžu napríklad pri zvyšovaní povedomia verejnosti o témach modrej a zelenej infraštruktúry a s participatívnym procesom pri organizovaní plánovaných stretnutí s obyvateľmi.

Dotazník mesta vyplnilo takmer 650 záujemcov

Projekty Zelených oáz sa týkajú lokalít: Mládežnícka – Družby – Okružná, Podháj, Vansovej, Severná, Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, Bernolákova – Radvanská, Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká. Práve v týchto častiach mesta boli počas júna 2021 umiestnené označníky, z ktorých sa mohli obyvatelia dozvedieť o zámeroch mesta v oblasti modrej a zelenej infraštruktúry, a tiež o prebiehajúcom dotazníkovom prieskume. Na otázky samosprávy odpovedalo takmer 650 záujemcov, pričom išlo najmä o pracujúcich ľudí vo veku od 35 do 44 rokov. Najväčší záujem verejnosti o zapojenie sa do projektu zelených oáz evidujeme na Fončorde, v Sásovej a v Podlaviciach.  Záujem dostávať ďalšie informácie potvrdilo viac ako 300 Banskobystričanov.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a vyplnili dotazník, či už online formou alebo prispeli svojimi podnetmi do nápadovníkov. Všetci máme rovnaký cieľ, a to, aby sa nám v okolí našich obydlí žilo lepšie, aby sme si mohli oddýchnuť na lavičkách v tieni udržiavanej zelene so svojimi susedmi, aby nám vzduch osviežoval nejaký vodný prvok, aby sme chodili po kvalitných chodníkoch a mali priestor na vykonávanie rôznych športových aktivít.  Hoci sme v projektoch zelených oáz len na začiatku, verím, že aj vďaka pripravovaným verejným stretnutiam v jednotlivých lokalitách získame ďalšie podnetné návrhy, budeme sa môcť do budúcna kvalitne projektovo pripraviť a reagovať na prichádzajúce eurofondové výzvy,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Obyvatelia budú môcť vyjadriť svoj názor aj na verejných stretnutiach

Spolu s občianskou organizáciou Dialogue Centre, n. o. chce  samospráva reagovať na potrebu skvalitňovania participatívnych procesov, elimináciu  nedorozumení a rozvíjať modely spolupráce mesta a občianskych organizácií.

Veríme, že prostredníctvom projektu získame od obyvateliek a obyvateľov pre naše mesto hodnotné a inovatívne podnety, ktoré prispejú k hľadaniu riešení ako sa adaptovať, prípadne aj zmierňovať dopady alarmujúco zhoršujúcej sa klimatickej situácie. Zároveň vnímame zelené oázy ako príležitosť pre skvalitňovanie, ale aj učenie sa spolupráce a “spolu-rozmýšľania” mesta s obyvateľmi či občianskymi iniciatívami,“ dopĺňa Soňa Kariková z Dialogue Centre, n. o.

Samospráva v jednotlivých častiach mesta identifikovala miestnych lídrov a nastavuje s nimi spoluprácu. V septembri a v októbri plánuje zorganizovať v každej lokalite po dve verejné stretnutia.

 „Do rozhodovania o tom, ako by mala revitalizácia siedmich vytypovaných zelených oáz vyzerať zapojíme obyvateľov aj takouto formou. Po skúsenostiach s projektmi regenerácie vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde tak vznikne kvalitný priestor na komunikáciu s nimi a  reflektovanie na ich požiadavky. Informácie, ktoré získame, sú ideálny spôsob pre vytvorenie spoločnej predstavy, akým spôsobom a smerom sa má daný projekt uberať,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Financovanie z eurofondov v novom programovom období

Zámerom mesta je na revitalizáciu siedmich zelených oáz získať eurofondy, podobne ako v prípade Tulskej a Sitnianskej ulice.  Samosprávu čakajú nielen ďalšie kroky participatívneho procesu, verejných stretnutí, ale následne aj rozhodovania o možnostiach organizovania architektonických súťaží, procesoch tvorby projektových dokumentácií, získania územných a stavebných povolení, fázy verejných obstarávaní na zhotoviteľov atď. Ide o procesy, ktoré trvajú približne dva roky. Mesto by tak mohlo mať projekty revitalizácie zelených oáz reálne pripravené v roku 2024. Všetko však bude závisieť aj od možností čerpania mimorozpočtových zdrojov a rýchlosti projektovej prípravy.

Mestské zastupiteľstvo aktivity smerujúce k revitalizácii vnútroblokov podporuje

Informácie o zámeroch samosprávy v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry predstavilo Oddelenie územného plánovania a architekta mesta na tohtoročnom aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslanci MsZ na návrh primátora Jána Noska materiál schválili a odporučili, aby odborné útvary pokračovali v aktivitách, ktoré budú viesť k regenerácii verejných mestských priestorov s využitím opatrení na zmiernenie vplyvov človeka na klimatický systém. A zároveň, aby boli tieto zámery postupne zaraďované do investičného plánu. Aj strategické dokumenty mesta, ktoré hovoria o tom, na čo chce samospráva vynakladať finančné prostriedky, budú doplnené o projekty zelených oáz, resp. revitalizácie verejných priestranstiev.

Informácie k zeleným oázam a jednotlivým lokalitám a cieľoch participatívneho procesu postupne dopĺňame  na webe mesta v sekcii Zelené oázy v Banskej Bystrici.

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora