Aktuality

Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Banská Bystrica vznikol vďaka podnetom obyvateľov i športových klubov

Návrh Koncepcie rozvoja športu _BB

Významnou súčasťou života mesta pod Urpínom je šport. Dôkazom je mnoho úspešných športovcov, športových klubov, jednotlivcov i športových kolektívov. V roku 2017 sa Banská Bystrica hrdila titulom Európske mesto športu, v júli 2022 sa stane dejiskom najväčšieho medzinárodného športového podujatia Európskeho olympijského  festivalu mládeže EYOF.  Mesto olympijských víťazov nezaháľa.  Aj preto v tomto období finalizuje strategický dokument, ktorý stanovuje ďalšie smerovanie rozvoja Banskej Bystrice v oblasti športu do roku 2027.

Pre potreby spracovania Koncepcie rozvoja športu mesta Banská Bystrica boli do procesu zapojení nielen obyvatelia, ale aj športové kluby, školy a inštitúcie, akademická obec, poslanci mestského zastupiteľstva i odborné komisie pri MsZ. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo celkovo 471 Banskobystričaniek a Banskobystričanov, 200 žien a 271 mužov. Ak predpokladáme, že rodičia prezentovali súčasne preferencie svojich detí, celkový kumulatívny počet respondentov predstavoval cca 1 144 osôb. Dotazník vyplnilo ďalších 60 inštitúcií, škôl, poslancov či športových klubov.

V roku 2017 bola Banská Bystrica Európske mesto športu. Aj vďaka tomu sme získali postrehy obyvateľov, ale aj športových klubov, čo im v našom meste chýba. Na základe ich potrieb sme spustili rozsiahlu obnovu športových areálov základných škôl, budovanie športovísk a revitalizáciu športovej infraštruktúry, dnes už aj s ohľadom na blížiacu sa mládežnícku olympiádu. V koncepcii, ktorú sme vytvorili sú definované krátkodobé a strednodobé ciele, ktoré by sme sa mali pokúsiť v ďalšom období naplniť. Mestu dáva zároveň návod ako pristupovať k potrebám nielen najmasovejších výkonnostných športov, ale aj ďalších amatérskych športov,  ktoré tiež predstavujú významnú športovú základňu Banskej Bystrice,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Medzi užitočné informácie spracovanej analýzy patria napríklad športovo najaktívnejšie vekové skupiny a ich potreby, odporúčané a neodporúčané športy pre deti, aké športy rozvíjať pre seniorov, preferencie v rámci SR a preferencie obyvateľov Banskej Bystrice, analýza dopytu po športových službách podľa mestských častí, veku a pohlavia, nové trendy v športe a ich porovnanie s naším mestom.

Názory a podnety získané v prieskume týkajúce sa športovej infraštruktúry budú slúžiť   pri pasportizácii športovej infraštruktúry na území mesta, ktorú pripravujeme v spolupráci s príspevkovou organizáciou  ZAaRES. Následne  bude zapracovaná do digitálnej mapy mesta. Analýza bude zároveň komunikovaná aj s koordinačným tímom projektu Zelené sídliská. Ďalším výstupom a pripravovaným materiálom bude vyhotovenie databázy aktívnych športových klubov a združení, ktorý zverejníme na webe mesta,“ dopĺňa Dana Cibuľková, vedúca oddelenia športu.

Aktuálne je dokument v pripomienkovom konaní príslušných komisií. V prípade záujmu je možné zasielať ďalšie postrehy koordinátorke športovej koncepcie Dane Cibuľkovej na e-mail: dana.cibulkova@banskabystrica.sk v termíne do 20. októbra 2021. Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta BB.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora

 

Prílohy na stiahnutie