Aktuality

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o balíku investičných akcií, ktoré sa budú realizovať v najbližšom období

MsÚ BB

Mesto má pripravený zásobník projektov, ktoré sa budú realizovať v Banskej Bystrici v nasledujúcich troch rokoch. Financované budú aj z úveru v objeme 13 mil. eur, ktorého prijatie schválili banskobystrickí poslanci ešte v uplynulom roku.  Zároveň vtedy prijali aj uznesenie, že jednotlivé investičné zámery mesta financované z úverových zdrojov, budú podliehať individuálnemu schvaľovaniu. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva tak poslanci rozhodli o prvom balíku viac ako 20 projektov, na ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budú použité úverové zdroje v objeme 8,8 mil. eur. Keďže na veľkú časť z vybraných projektov plánuje mesto využiť európske štrukturálne a investičné fondy, podstatná časť financií z čerpaného úveru sa do mestského rozpočtu vráti a poslúži na splácanie úveru.

V zozname investícií v rámci čerpania úveru sú napr. projekty rekonštrukcie Hornej, Partizánskej, Javorníckej či Hutnej ulice. Významný objem financií vo výške 1 mil. eur bude investovaný do rekonštrukcie mostov na Mládežníckej ulici, ktoré sú v havarijnom stave. Časť úverových prostriedkov je smerovaná do obstarania projektových dokumentácií či na rekonštrukciu a dobudovanie ďalších ciest a chodníkov.

Som rád, že po dlhých mesiacoch intenzívnej komunikácie s poslancami sa nám podarilo dohodnúť a dnes na mestskom zastupiteľstve schváliť balík investičných akcií, ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budeme kryť z úverových zdrojov. Projekty sa nachádzajú v rôznom štádiu rozpracovanosti a napriek tomu, že žijeme v náročnom období poznačenom koronavírusom, v nich chceme pokračovať. Verím, že nám prebiehajúca pandémia náš zámer nepokazí. Na veľkú časť projektov plánujeme čerpať eurofondy, preto sa podstatná časť financií z čerpaného úveru  do mestského rozpočtu vráti a poslúži na splácanie úveru,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V rámci eurofondových projektov, samospráva dofinancuje z úverového balíka potrebnú finančnú spoluúčasť, napr. v prípade revitalizácie vnútrobloku na Sitnianskej či mestského parku, rekonštrukcie autobusových zastávok i budovania cyklotrás.  Najväčšou investíciou krytou z uvedeného úverového balíka je investícia do výstavby Mestského mládežníckeho štadióna v Radvani. Z celkových výdavkov v objeme 3,5 mil. eur potrebných na výstavbu nového futbalového štadióna sa z úveru použije maximálne 1,26 milióna eur.

Zoznam projektov:

 1. Výstavba Mestského mládežníckeho štadióna v Radvani – projekt je aktuálne v realizačnej fáze.
 2. Revitalizácia mestského parku ꟷ je vypracovaná dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia. Ukončené bolo posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA a v súčasnej dobe bola podaná žiadosť na vydanie stavebného povolenia.
 3. Výstavba cyklotrasy Hušták – Kráľová – cyklolávka ponad rýchlostnú cestu R1 ꟷ je spracovaná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačnej dokumentácie. Je predložená žiadosť o stavebné povolenie a bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy IROP.
 4. Rekonštrukcia autobusových zastávok ꟷ projekt je v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Po schválení procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom začneme so stavebnými prácami.
 5. Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici ꟷ projekt sa nachádza v prípravnej fáze. Bola podaná žiadosť o NFP, v prípade schválenia eurofondov bude potrebné spracovať projektovú dokumentáciu.
 6. Revitalizácia vnútrobloku Sitnianska I. a II. etapa ꟷ projekt je v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, po odsúhlasení procesu VO riadiacim orgánom IROP bude podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby a začnú sa stavebné práce.
 7. Revitalizácia vnútrobloku Tulská ꟷ po odsúhlasení procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom IROP bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác
 8. Vybudovanie podchodu pre peších a cyklistov – Hušták ꟷ mesto na realizácii projektu intenzívne pracuje. Prebiehajú práce na vypracovaní projektovej dokumentácie pre územné́ rozhodnutie.
 9. Výstavba cyklotrasy Hušták – Námestie Slobody – Senica – projektová dokumentácia ꟷ na projektovanú cyklotrasu bolo vydané územné rozhodnutie. V súčasnej dobe pripravujeme verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Zároveň prebiehajú práce na majetkovom vysporiadaní.
 10. Výstavba cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová ꟷ bolo vydané územné rozhodnutie. V súčasnej dobe pripravujeme verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Zároveň prebiehajú práce na majetkovom vysporiadaní.
 11. Rekonštrukcia Materskej školy Šalgotarjánska ꟷ projekt energetických úspor a rozšírenia kapacít je v príprave pred verejným obstarávaním na zhotoviteľa. Práce budú financované z projektu Nórskych fondov v rámci výzvy „Reakcia na zmenu klímy v meste Banská Bystrica.
 12. Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica ꟷ medzi aktivity projektu patrí napr. implementácia mitigačných opatrení na Fončorde, ale aj v iných častiach mesta. Pokračovanie v rekonštrukcii verejného osvetlenia.
 13. Dopravné prepojenie miestnej komunikácie ulica Na Troskách – je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Cieľom tohto projektu je odkloniť dopravu z Huštáku, a tak predĺžiť pešiu zónu z Námestia SNP smerom k ESC.
 14. Vytvorenie plánu udržateľnej mobility mesta – v súčasnej dobe sa pripravuje začatie prác na uvedenom projekte.
 15. Vybudovanie parčíku pri malej železničnej stanici – na základe spracovanej štúdie, ktorá bola prerokovaná s obyvateľmi mesta bol obstaraný zhotoviteľ projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
 16. Rekonštrukcia mostov na Mládežníckej ulici – projekt je v prípravnej fáze.
 17. Rekonštrukcia Partizánskej cesty – bola vypracovaná projektová dokumentácia spolu s vydaním stavebného povolenia na rekonštrukciu miestnej komunikácie. V súčasnej dobe je pripravené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
 18. Miniokružná križovatka Tajovského – bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, v súčasnej dobe prebieha proces územného rozhodnutia, po schválení bude dopracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a spracovaný rozpočet projektu. Následne bude zrealizované verejné obstarávania na zhotoviteľa stavby.
 19. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hutná ulica – bola podpísaná zmluva na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. V súčasnej dobe prebiehajú práce pre vydanie stavebného povolenia.
 20. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Javornícka ulica ꟷ bola vypracovaná projektová dokumentácia spolu s vydaním stavebného povolenia na rekonštrukciu miestnej komunikácie. V súčasnej dobe je pripravené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
 21. Výstavba chodníka Kostiviarska cesta ꟷ projekt sa nachádza v štádiu predprípravných prác – zisťovacích podkladov na prípravu zadania.
 22. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná ulica ꟷ bola vypracovaná projektová dokumentácia spolu s vydaním stavebného povolenia na rekonštrukciu. V súčasnej dobe je pripravené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
 23. Výstavba chodníka Pršianska terasa ꟷ projekt sa nachádza v štádiu predprípravných prác, sumarizácie zisťovacích podkladov na prípravu zadania.
 24. Vybudovanie parkoviska Poľná – je schválené územné rozhodnutie a dopracúva sa projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej dokumentácie. Po jej spracovaní bude vydané stavebné povolenie.
 25. Premostenie potoka Bystrica – Jakub ꟷ bolo vydané stavebné povolenie a projekt sa nachádza v štádiu príprav na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa.
 26. Financie na projektové dokumentácie – zamerané budú na rekonštrukcie ciest a chodníkov na území mesta Banská Bystrica.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora