Aktuality

Mesto vyhlasuje verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na obnovu Námestia slobody

image00001

Námestie slobody patrí k jedným z troch najväčších prestupných uzlov mestskej a prímestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici, ktorý denne využíva mnoho obyvateľov a návštevníkov. Po rokoch si táto významná lokalita zaslúži patričnú pozornosť, preto mesto začalo podnikať kroky na jej potrebnú obnovu.  Samospráva v týchto dňoch vyhlasuje urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej cieľom je získať návrh revitalizácie a prestavby tohto dôležitého priestoru. Do súťažných podmienok boli zapracované požiadavky odborných útvarov mesta, ako aj Banskobystričanov z realizovaného dotazníkového prieskumu. Cieľ máme všetci spoločný: vytvoriť bezpečné, moderné, čisté, kultúrne a komfortné miesto pre všetkých.

Do vyhlásenej verejnej anonymnej jednokolovej urbanisticko-architektonickej súťaže sa môžu zapojiť tímy alebo jednotlivci zo Slovenska i zahraničia spĺňajúci podmienky účasti. Lehota na odovzdanie súťažných návrhov je do 12. októbra 2021. Porota zložená z odborníkov  následne zasadne, súťaž vyhodnotí a vyhlási výsledky. Chýbať nebude ani výstava súťažných návrhov.

Námestie slobody patrí k dôležitým mestským priestorom Banskej Bystrice, ktorým denne prejde mnoho motoristov, peších i cestujúcich MHD. Uvedomujeme si, že dnes sa v tejto lokalite človek stráca, preto chceme celý priestor obnoviť, zvýšiť bezpečnosť chodcov, vytvoriť zelené a oddychové plochy. Aby sme našli čo najkvalitnejší návrh reflektujúci na potreby obyvateľov a návštevníkov, rozhodli sme sa vyhlásiť architektonicko-urbanistickú súťaž, ktorú nám overila Slovenská komora architektov. Verím, že sa zapoja mnohí šikovní architekti a získame kvalitný návrh, na základe ktorého budeme môcť prejsť k postupnej revitalizácii,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Prihlásení záujemcovia nebudú mať jednoduchú úlohu. Predmetom súťaže je priniesť komplexný urbanistický návrh revitalizácie a prestavby Námestia slobody. Pritom je potrebné zachovať jeho hlavnú funkciu a dbať na to, že je súčasťou Centrálnej mestskej zóny a jeho veľká časť sa nachádza  v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Okolie Námestia slobody tvoria zdravotnícke zariadenia, úrady, banky, bytovky, detské ihriská či parky. Autor víťazného návrhu by mal po súťaži spracovať zmeny a doplnky územného plánu zóny, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu verejných priestranstiev a zastávok verejnej hromadnej dopravy.

V súťažných podmienkach sú časti riešeného územia podrobne popísané spolu s informáciami o súčasnom stave využívania územia, dopravnej obsluhy, existujúcich problémov, vlastníckych vzťahov, vypracovaných zámerov a projektových dokumentácií. Architekti by mali priniesť návrh riešenia celkovej identity námestia, riešenia dopravy, autobusových zastávok a pod.,“ dopĺňa Alena Bindzárová z Oddelenia územného plánovania a architekta mesta.

Vyhlásenie súťaže návrhov je zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk, v Úradnom vestníku EU na stránke TED, na webe Slovenskej komory architektov www.komarch.sk a na internetových stránkach www.archinfo.skwww.banskabystrica.sk.

Súťažené podmienky nájdete na tomto odkaze.

 

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora

 

Prílohy na stiahnutie

Galéria