Aktuality

Falošný ekoaktivista úraduje aj v Banskej Bystrici a brzdí mnohé investičné zámery

tatranská

Po medializovanej výzve ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka o aktivitách Združenia domových samospráv vedeného “aktivistom“ Marcelom Slávikom, ktorý prostredníctvom nezmyselných až šikanóznych námietok brzdí stavebné konania na celom Slovensku, adresoval primátor Ján Nosko ministrovi hospodárstva list. Informuje ho v ňom, že aj mesto Banská Bystrica pri realizácii mnohých investičných akcií už niekoľko rokov naráža na absurdné požiadavky tohto združenia. Primátor žiada ministra, aby zasiahol, a eliminoval tak často neopodstatnené podania voči plánovaným verejnoprospešným zámerom.

Aj v Banskej Bystrici, podobne ako v iných mestách na Slovensku, brzdí a výrazným spôsobom predlžuje toto združenie realizáciu významných investičných akcií financovaných nielen z mestského rozpočtu, ale aj zo získaných eurofondov či štátnych dotácií. Napríklad, v prípade dlho očakávaného a potrebného parkoviska na Tatranskej ulici v Sásovej podania tohto združenia neúmerne predlžujú získanie potrebných povolení na výstavbu. Združenie svojimi nezmyselnými požiadavkami taktiež výrazne zasiahlo aj do konaní súvisiacich s obnovou mestského parku, revitalizáciou vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde, rekonštrukciou zimného štadióna či revitalizáciou vonkajšieho areálu plavárne na Štiavničkách.

Žiaľ, aj my sa musíme takmer pri každom investičnom zámere najprv vysporiadať s nezmyselnými požiadavkami a účelovými žalobami podanými týmto združením. Pri projektoch financovaných z mimorozpočtových zdrojov sme limitovaní aj časovým faktorom. Hrozí tak, že v dôsledku zdržania nestihneme prostriedky vyčerpať, čím nám môžu vzniknúť významné finančné a materiálne škody. Preto som si dovolil zareagovať na výzvu pána ministra a požiadať ho, aby zasiahol, vyvinul maximálne úsilie na úpravu potrebnej legislatívy a vyzval Združenie domových samospráv, aby zastavilo svoje šikanózne praktiky,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Obsahom účelových podaní s cieľom projekt zabrzdiť a zdržať sú vždy totožné dôvody, ako aj kopírované rovnaké texty vo veciach, ktoré spolu vzájomne nesúvisia a majú len všeobecný charakter. Združenie domových samospráv je známe i tým, že samosprávam ponúka školenia a spoluprácu pre pracovníkov odborných útvarov za odplatu.

Z nášho pohľadu je to len ďalší dôkaz toho,  že ekologické aktivity Združenia domových samospráv slúžia pravdepodobne len ako zámienka pre dosiahnutie finančného zisku,“ dopĺňa zástupca prednostky MsÚ Juraj Džmura.

Primátora Jána Noska Ministerstvo hospodárstva SR po odoslaní listu kontaktovalo s prísľubom spolupráce. Mesto zároveň deklaruje, že aj napriek prekážkam vyvinie maximálne úsilie na to, aby sa všetky začaté projekty s cieľom skvalitnenia života obyvateľov vo všetkých mestských častiach dokončili.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora