Aktuality

Čoskoro sa začne s rekonštrukciou Hornej ulice, Partizánskej cesty a Javorníckej ulice

javnornícka (2)

Začiatkom marca vypísalo mesto verejné obstarávanie na zhotoviteľa v súvislosti s rozsiahlou rekonštrukciou troch úsekov miestnych komunikácií, ktoré patria v Banskej Bystrici k frekventovaným vozovkám. Dnes sú už v rukách vysúťaženej spoločnosti, ktorá sa v najbližších mesiacoch postará o ich rekonštrukciu. Frézovanie prvej cesty by sa malo začať 14. júna, pričom stavebné práce budú prebiehať postupne po úsekoch za premávky. Obyvateľov žiadame o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť na cestách a sledovanie dopravného značenia, ktoré bude upozorňovať na dočasné obmedzenia.

Stavebnými úpravami sa od budúceho týždňa začne odstraňovať nevyhovujúci stav Hornej ulice, Partizánskej cesty a Javorníckej ulice. Práce sa zamerajú na rekonštrukciu vozoviek odstránením starého asfaltu, lokálnu úpravu podložia i výmenu obrubníkov. Zároveň dôjde k obnove funkčnosti dažďovej kanalizácie, výmene poklopov na kanalizačných šachtách a mrežiach na uličných vpustoch, ktoré budú prečistené, aby v prípade silných zrážok nespôsobovali problémy. Následne bude obnovené zvislé a vodorovné dopravné značenie.

Podľa harmonogramu sa začne s prácami na Hornej ulici. Pokračovať budú na Partizánskej ceste, ktorá je rozdelená do troch etáp. Pokiaľ ide o Javornícku ulicu, spolu s cestou budú opravené aj niektoré chodníky. Všetky práce chceme v tejto lokalite smerovať najmä na letné prázdniny, keď by mohla byť znížená frekvencia vozidiel a parkovania.  Verím, že obyvatelia budú spolupracovať, počasie nám bude priať a rekonštrukcia všetkých troch komunikácií sa nám podarí ukončiť do konca augusta. Verejným obstarávaním nám vznikla významná úspora, čo nás inšpirovalo  k príprave dokumentácie na rekonštrukciu ďalších dôležitých úsekov v rámci mesta,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Na týchto úsekoch je potrebné  počítať s dočasnými obmedzeniami

Rekonštrukcia Hornej ulice sa začne pri Slovenskej pošte na Námestí Š. Moysesa a pokračovať bude po budovu Hungárie. Rekonštruovať sa budú obe vetvy vozovky okolo existujúceho ostrovčeka zelene, vrátane prepoja popred Hungáriu.

Rekonštrukcia Partizánskej cesty sa začne pri budove generálneho riaditeľstva Slovenskej pošty,  tesne za križovatkou s ulicou 29. augusta v smere do mesta. Úsek ďalej prechádza po Partizánskej ceste popred obchody, cez križovatku s ulicou Cesta k nemocnici až na križovatku s ulicami Horná a Československej armády. Zrekonštruuje sa vozovka na ulici Československej armády popred mestský úrad, vozovka popri poliklinike na časti Hornej ulice, ako aj prepoj, ktorý sa nachádza pred zdravotníckym zariadením.

Rekonštrukcia Javorníckej ulice sa začne pri vchode č. 45 a pokračovať bude až po križovatku s Karpatskou ulicou. Súčasťou stavebných prác je aj obnova chodníkov od vchodu č. 25, ktorá spočíva vo výmene obrusnej vrstvy a lokálnej výmene podložia.  Zároveň sa zrealizuje výmena odvodňovacieho žľabu popri vchodoch č. 23 až 11 s pridaním uličnej vpuste. Súčasťou rekonštrukcie sú aj opravy parkovacích státí z pôvodných zatrávňovacích panelov, kde opravíme podložie a položíme nový asfalt. Obnovené budú aj kontajnerové stojiská.

Pôjde o náročný projekt, ale za posledné obdobie máme skúsenosti s realizáciou takýchto stavieb napr. v Žiline, Trenčíne či Banskej Štiavnici. Dôležitou úlohou bude pre nás spolupráca s mestom a s jednotlivými zložkami, ktoré sa budú na rekonštrukcii podieľať. Máme spracovaný projekt, kde sa formou dočasného dopravného značenia budeme snažiť trvale sprejazdniť komunikácie a zabezpečiť počas prác plynulú premávku.  Veríme, že toto dielo sa nám podarí do konca prázdnin ukončiť a úspešne uviesť do prevádzky,“ dopĺňa Daniel Snovák, zástupca zhotoviteľa, spoločnosti COLAS Slovakia, a. s.

Mesto plánuje pokračovať v rekonštrukcii ďalších úsekov miestnych komunikácií

Na rekonštrukciu Hornej ulice, Partizánskej cesty a Javorníckej ulice schválili poslanci mestského zastupiteľstva čerpanie časti prijatého úveru v objeme predpokladanej hodnoty zákazky s DPH  1,463 mil. eur. Vysúťažená cena stavebných prác po verejnom obstarávaní sa pohybuje na úrovni 732 000 eur, čo znamená, že samospráva ušetrila približne 731 000 eur. Ušetrené prostriedky zo súťaže na zhotoviteľa týchto stavieb, ako aj ďalšie financie z reštrukturalizácie schváleného úveru, ktorou sa bude zaoberať mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí, celkom v hodnote 5 mil.  eur, plánuje mesto investovať do ďalšej rozsiahlej rekonštrukcie ciest a chodníkov.

Vytypovali sme ďalších takmer 10 kilometrov najzaťaženejších komunikácií, ktoré aj podľa diagnostiky Žilinskej univerzity patria medzi tie, ktoré si zaslúžia rekonštrukciu. Za posledných desať rokov tak pôjde o najväčšiu investíciu, a tá by mala byť zhruba v objeme 5 mil. eur. Namiesto klasického asfaltu by sme chceli v najpreťaženejších úsekoch využiť modifikovaný asfalt, ktorý sa používa na diaľniciach. Chceme tým predĺžiť životnosť zrekonštruovaných ciest,“ objasňuje viceprimátor Jakub Gajdošík.

Zrekonštruuje sa vozovka od Poľnej ulice smerom do Malachova, 2,5-kilometrový úsek zbernej komunikácie cez Fončordu od Moskovskej, cez Kyjevské námestie smerom na Švermovu ulicu až po kruhový objazd pri Lidli. Samospráva plánuje rekonštruovať aj vozovku na Tajovského ulici v okolí mestského parku s vybudovaním mini okružnej križovatky, Cestu na amfiteáter, následne vozovku od Strieborného námestia, cez Bottovu ulicu, Lazovnú ulicu až po Medený hámor. V pláne je aj obnova Bakossovej ulice s výmenou dlažby popri Penzióne Kúria a popri tržnici na Námestí Š. Moysesa. Rekonštrukcia počíta aj s Bernolákovou ulicou v Radvani. Súčasťou balíka v objeme 5 mil. eur bude aj  obnova chodníkov na Tatranskej, Okružnej, Kráľovohoľskej ulici či vybudovanie nového chodníka v Kremničke a Uľanke. Súčasne sa pripravuje vybudovanie chodníka Kostiviarska a Pršianska terasa.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria