Aktuality

Plánované obmedzenia v súvislosti s realizáciou protipovodňovej  ochrany mesta Banská Bystrica

Most k Malej železničnej stanici

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami týmto oznamuje, že na základe žiadosti  zhotoviteľa stavby STRABAG dôjde  k ďalším dočasným obmedzeniam v súvislosti s postupom stavebných prác.

Od 1. 10.2020 bude z dôvodu preložiek sietí, výstavby základov mobilného hradenia a úpravy ciest po výstavbe  uzatvorený most pre motorové vozidlá k malej železničnej stanici. Cez most bude zabezpečený prechod pre chodcov počas obdobia trvania uzávierky, ktorá potrvá do 31.12.2020.

Ďalším obmedzením bude dočasné zrušenie autobusovej zastávky Národná (pri Hrone) z dôvodu postupu stavebných prác, kde stavenisko bude zasahovať priamo do priestoru zastávky.  Plánovaný termín dočasného zrušenia zastávky  je od 07.10.2020 do 31.12.2020

Dočasná autobusová zastávka na Štadlerovom nábreží z dôvodu priebehu výstavby nábrežného múru ostáva na náhradnom mieste do termínu 30.11.2020. Uzávera chodníka popri Hrone medzi zastávkami Štadlerovo nábrežie a Národná zostáva do konca roka 2020.

Počas rekonštrukcie bude na dotknutých pozemných komunikáciách v Banskej Bystrici osadené prenosné dopravné značenie.

Ing. Marián Bocák
hovorca
Úsek generálneho riaditeľa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik