Aktuality

Odpovedáme obyvateľom na otázky súvisiace s projektom Multifunkčnej športovej haly

Multifunkčná športová hala Banská Bystrica

Plánovaná verejná prezentácia štúdie Multifunkčnej športovej haly na parkovisku Mičinská, musela byť začiatkom marca z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 zrušená. V záujme samosprávy je poskytnúť obyvateľom všetky dôležité informácie aj o tomto projekte,  preto  sprístupnila komplexnú štúdiu aj so zapracovanými pripomienkami odborných útvarov mesta a poslancov MsZ ešte 10. marca. Banskobystričania  mohli mestu adresovať svoje otázky, na ktoré odpovedali príslušné odborné útvary a vedenie mesta. Ponúkame ich v plnom znení. 

Otázky a odpovede

Plánuje sa aj s výstavbou parkoviska pre autobusy? = rôzne regionálne, národné a pod. turnaje budú určite takúto službu potrebovať. Ak áno bude to na úkor počtu miest pre osobné autá?

S výstavbou parkovacích miest pre autobusy sa počíta, ich presný počet bude definovaný vo vyššom stupni projektovej dokumentácie.

Dočítal som sa, že ak by sa hala postavila niekde za mestom muselo by sa pri nej vystavať najmenej tisíc parkovacích miest. Kde sú podľa odborných pracovníkov z odboru územného plánovania a podľa architekta mesta na Mičinskej ceste resp. v blízkom okolí haly zvyšné parkovacie miesta s danou kapacitou t.j. minimálne 752 parkovacích miest (1000-248)? Najmä ak sa operuje s rezidenčným státím v tejto štvrti. Moja otázka súvisí napr. s tým, že ak sa hrá zaujímavejší hokej tak sú všetky priľahlé ulice resp. chodníky zaplnené parkujúcimi autami návštevníkov hokeja…

Multifunkčná športová hala bude umiestnená na parkovisku Mičinská, teda v blízkosti autobusovej aj železničnej stanice či najväčšieho prestupného uzla MHD na Nám. Slobody. Táto poloha umožňuje ľuďom využiť aj alternatívne druhy dopravy (verejná doprava, pešia dostupnosť, napojenie na plánované cyklotrasy), a preto nie je nutné uvažovať o takej vysokej potrebe parkovacích miest ako v prípade, ak by bola hala umiestnená na okraji mesta. V tom prípade by jej návštevníci boli odsúdení takmer výlučne na použitie individuálnej automobilovej dopravy.

Čo ponúka Bystričanom táto hala? Prečo nedisponuje niečím naviac, čo by prilákalo na Hronské nábrežie väčšie množstvo ľudí, ktorí by tu nadobudli nový bod záujmu, kde sa dá občerstviť či inak stráviť čas s ich deťmi? Takže fasáda síce tvorí peknú obálku ktorá projekt predáva a ľudia naň aspoň nenadávajú, ale len maskuje veľkú škatuľu, ktorá do lokality nič neprináša a ani z nej nevychádza.

Zámerom mesta je zanedbanú lokalitu parkoviska Mičinská premeniť na atraktívny verejný priestor. Súčasťou projektu preto bude aj prepojenie priestoru pred halou s nábrežím rieky Hron, ktoré Banskobystričania využívajú na športové aktivity. Detailné riešenie fasády aj jej alternatívne využitie bude riešiť vyšší stupeň dokumentácie.

Ak sa má športová hala využívať, bolo by vhodné ju umiestniť na voľnú parcelu pri športovom gymnáziu, kde by ju študenti využívali dennodenne a zároveň, ak by sa vybudoval parkovací dom, vyriešil by situáciu v lokalite, kde firma Orange nemá dostatok parkovacích miest pre svojich zamestnancov a tí berú miesta obyvateľom štvrte. Nejde o to, spraviť rezidenčné parkovanie, tým sa problém len presúva. Je možné osloviť spoločnosť Orange, ktorá by sa na tejto investícii mohla spolupodieľať. Koniec koncov, jej zamestnanci by si mohli prípadné plochy prenajímať pre šport vo voľnom čase a hala by tak bola využívaná doobeda aj poobede.

Pozemok v areáli Osemročného športového gymnázia, ktorý je vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja nie je na výstavbu takejto haly priestorovo dostačujúci. Na tejto ploche vlastník zároveň plánuje realizovať iný zámer.

Ďalšia lokalita by mohla byť pri plážovom kúpalisku, kde je areál rôznych hál, s nedostatkom parkovacích miest. Hala by bola v centre, takže dostupná pre všetkých rôznymi spôsobmi a navýšila by súčasné nedostatočné parkovacie miesta, ktoré by boli využívané aj pri iných podujatiach v iných halách, prípadne pri vstupe na plážové kúpalisko. Plôch na výber je viacero.

V blízkosti plážového kúpaliska nie je adekvátny pozemok na umiestnenie multifunkčnej športovej haly.

Ďalšia alternatíva je nie len pozemok detského dopravného ihriska, ale aj nefungujúci objekt „Billa“. Obohatilo by to lokalitu, bolo by to blízko športového gymnázia, základnej školy ale aj stanice a uzla Námestia Slobody.

Pozemok bývalého dopravného ihriska nie je svojou veľkosťou na výstavbu multifunkčnej športovej haly dostačujúci. Zároveň je vo vlastníctve súkromného investora, ktorý ho plánuje využiť na realizáciu iného investičného zámeru v zmysle Územného plánu mesta Banská Bystrica.

V tlačovej správe mesta sa píše: „Prioritne bude hala slúžiť na tréning mladých športovcov a športové kluby z nášho mesta, ktoré po výstavbe takéhoto športového stánku neustále volajú“. Chcel by som Vás požiadať o podrobnejšie informácie o tomto dopyte. Má mesto tento dopyt vyčíslený, o aký počet tréningových hodín ide? Konkrétne by som sa Vás chcel spýtať, koľko tréningových hodín v novej hale požadujú jednak školy (športové alebo aj iné), jednak športové kluby/zväzy  a koľko hodín požaduje iná verejnosť. Má Mestský úrad zmapované, či potom, čo sa tréningy presunú do novej haly, neostanú prázdne ostatné športoviská (napr. školské)?  Má mesto zmapované využitie existujúcich športovísk v meste pre potreby tréningov? Ak áno, žiadam Vás o zverejnenie takýchto štatistík o využití existujúcich športovísk.

V súčasnosti prebieha komunikácia so športovými klubmi a organizátormi kultúrnych podujatí za účelom čo najpresnejšieho namodelovania využívania multifunkčnej športovej haly po jej dokončení. Tento model bude súčasťou štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility study – technicko-ekonomická štúdia), ktorá bude predložená poslancom mestského zastupiteľstva skôr, ako budú o výstavbe haly rozhodovať.

Chcel by som sa Vás spýtať aj na vyriešenie dopravy počas veľkých podujatí: V tlačovej správe mesta sa píše: „Banská Bystrica, po vzore ostatných krajských miest, plánuje zaviesť rezidenčné parkovanie na sídliskách, vrátane Uhliska“. Plánuje mestský úrad predstaviť verejnosti prvé návrhy rezidenčného parkovania na Uhlisku ešte v tomto roku 2020?

Mesto Banská Bystrica plánuje návrh systému rezidenčného parkovania predstaviť verejnosti v roku 2020.

Akým spôsobom sa bude riešiť doprava počas veľkých podujatí v dobe, keď už bude platiť na Uhlisku rezidenčné parkovanie?

Po zavedení rezidenčného parkovania bude ľuďom umožnené parkovať na iných legálnych parkovacích miestach, napríklad priamo pri hale (248), pri Dome kultúry či na Námestí Slobody.

Bude Mesto BB odporúčať ľuďom len verejnú dopravu? Pripraví mesto nejaký zoznam odporúčaných možností parkovania po okolí? Ak áno, môžete takýto zoznam parkovacích miest zverejniť už dnes? (Mesto BB síce píše, že situácia nebude dramatickejšia ako počas terajších hokejových zápasov, ale momentálne ešte nie je na Uhlisku zavedené rezidenčné parkovanie).

Mesto Banská Bystrica pripraví zoznam odporúčaní, ktoré budú v čase spustenia multifunkčnej haly zverejnené na webe mesta. Týkať sa nebudú len dostupných možností parkovania, ale aj plnohodnotného využitia verejnej dopravy. Ich zverejnenie budeme odporúčať aj organizátorom podujatí na všetkých dostupných informačných kanáloch.

Dobrý deň, prepáčte, ešte by som sa Vás chcel spýtať na to, či mesto neprehodnotilo svoj plán a nebude robiť architektonickú súťaž na dizajn novej športovej haly. Z poslednej tlačovej správy mesta (10. marca) cítiť istú skepsu, či sa nová hala stihne včas dostavať.

Mesto Banská Bystrica neplánuje uskutočniť architektonickú súťaž. Realizáciou architektonickej súťaže v tejto chvíli, by došlo k takému posunutiu termínu dokončenia multifunkčnej športovej haly, že by nebolo možné z časových dôvodov vyčerpať štátnu dotáciu na jej výstavbu vo výške  6,7 mil. eur. Skôr ako mesto spustilo verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné konanie, nechalo vypracovať architektonickú štúdiu. Tá bola zverejnená na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk a verejnosť mala možnosť zasielať svoje otázky. Štúdia bola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve a po zapracovaní pripomienok opätovne predložená poslancom. Rokovalo sa o nej aj na komisii mestského zastupiteľstva pre výstavbu a technickú infraštruktúru, v ktorej sú zastúpené všetky poslanecké kluby ako aj odborníci z radov neposlancov. Komisia svojím uznesením zo dňa 5. marca 2020 odporučila vedeniu mesta Banská Bystrica pokračovať v obstarávaní vyššieho stupňa projektovej dokumentácie na základe predloženej štúdie.

Mesto si v sekcii „často kladené otázky“ síce položilo otázku, či sa to stihne dostavať, ale neodpovedalo si na ňu jednoznačne. Ja by chcel túto otázku trocha pozmeniť: Považuje Mesto BB za pravdepodobnejší taký scenár, že športovú halu nestihne dostavať včas?

Mesto Banská Bystrica je povinné v zmysle pravidiel poskytnutej štátnej dotácie preinvestovať jej celú výšku (6,7 mil. eur) do 31. decembra 2022. V súčasnosti predpokladáme, že tento termín stihneme.

Nebolo by správnejšie upustiť od plánu „urobiť všetko preto, aby sa to stihlo“, a  myslieť skôr na to, aby mala hala čo najlepšiu prípravu? Vypísanie architektonickej štúdie by bolo v súlade aj  s myšlienkou VZN o verejných súťažiach v architektúre, hoci netvrdím, že sa toto VZN sťahuje aj na túto štúdiu, ktorú už má MsÚ k dispozícii.

Vyhotovenie architektonickej štúdie a jej prezentácia verejnosti v čase pred objednaním projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a stavebné povolenie samospráva pokladá za proces, ktorý skvalitňuje prípravu celého projektu. Takýto postup dáva priestor laickej a odbornej verejnosti včas poslať svoje dotazy a pripomienky, ktoré môžu byť do projektu zapracované. Realizáciou architektonickej súťaže v tejto chvíli, by došlo k takému posunutiu termínu dokončenia multifunkčnej športovej haly, že by nebolo možné z časových dôvodov vyčerpať štátnu dotáciu na jej výstavbu vo výške  6,7 mil. eur.

Mesto Banská Bystrica by malo mať vypracovaný 3D model mesta. Vyplýva to zo zmluvy č. 2272/2019. V tejto zmluve sa píše: „Zhotoviteľ oprávnený odovzdať spracované výsledné údaje aj vzdialeným prístupom alebo inak z miesta odlišného od miesta plnenia, najneskôr do 20.12.2019.“ Na zasadnutí Komisie MsZ pre modernú samosprávu v januári 2020 zaznelo, že 3D model bude slúžiť ako podklad pri nových stavbách, aby sa dalo znázorniť, ako nová stavba zapadne do okolitého prostredia. Chcel by som sa Vás spýtať, prečo Mesto nezverejnilo na ukážku aj 3D vizualizáciu a či ešte túto športovú halu zapracuje do 3D modelu mesta.

Digitálny 3D model mesta bol vypracovaný a riadne dodaný presne v intenciách spomínanej zmluvy a jeho súčasťou je:

  • Vektorový strešný 3D model budov (LOD2)
  • Vektorový strešný model budov v centre mesta (LOD3)
  • Vektorové textúry

Zverejnený by mal byť v priebehu mesiaca máj. Následne bude cieľom samosprávy zabezpečiť znázornenie všetkých väčších investičných zámerov na území mesta v rámci 3D modelu.

Práve som sa dozvedel, že dnes je posledný deň podávať pripomienky a otázky k plánovanej výstavbe športovej haly na Uhlisku. Prvá otázka teda je: Ako je možné, že sa dozviem ako obyvateľ Uhliska o možnosti sa vyjadriť k projektu z facebookového účtu poslanca BB? Aké komunikačné kanály využilo mesto nato, aby dalo príležitosť vyjadriť sa stakeholderom?

Informácie o projekte aj s výzvou na zasielanie pripomienok boli zverejnené na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk, na facebookovom profile mesta a primátora Jána Noska, ako aj v Radničných novinách. Samospráva sa rozhodla využiť práve tieto komunikačné kanály, keďže verejná prezentácia pre obyvateľov v priestoroch mestského úradu musela byť zrušená z dôvodu súčasnej mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou. Následne tieto informácie prebrali aj niektoré média, ktoré informáciu sprostredkovali obyvateľom na svojich portáloch.

https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2020/verejna-prezentacia-multifunkcnej-sportovej-haly-studia-online/

https://bystrica.dnes24.sk/mesto-o-multifunkcnej-hale-takto-odpovedalo-na-najcastejsie-otazky-bystricanov-356084

https://www.bystricoviny.sk/spravy/mesto-reaguje-na-otazky-obcanov-v-suvislosti-s-multifunkcnou-sportovou-halou/

Druhá otázka: Proti plánovanej hale nemám nič, Banská Bystrica potrebuje takýto alebo podobný priestor. Vybrať ale tento typ lokality je absolútne nekompetentné. Je zarážajúce naplánovať takýto typ projektu do bližšieho centra mesta. Máme málo miesta medzi Banskou Bystricou a Sliačom? Naozaj netuším, kde v Európe by sa pod takýto projekt niekto podpísal. Ako môžete naplánovať halu s kapacitou 4 000 ľudí a vyčleniť 250 miest na parkovanie? Čítal som Vaše vyjadrenia k využívaniu plnej kapacity haly – skrátene – bude to iba občas… Celá Banská Bystrica trpí akútnym nedostatkom parkovacích miest. Urbánne plánovanie nám pred 89 veľmi nevyšlo, ale nevadí, o 30 neskôr poďme naplánovať ešte väčší nezmysel. Viete si predstaviť, že na vypredané podujatie prídu ľudia autami, 800 -1000? Nie, väčšina ľudí nepríde MHD a diaľkovými spojmi. Okrem totálneho zahltenia Uhliska znefunkčníte celú dopravu v BB. Na Uhlisko sa dá dostať cez dva mosty, infraštruktúra je absolútne nevyhovujúca. Stačí sa prísť pozrieť za Hron, keď sa hrá hokej. Kapacita je 2 800 ľudí. Uhlisko je neprejazdné. Napriek tomu, že väčšina ľudí sú Bystričania. Argument, že máme blízke napojenie na autobusovú a železničnú stanicu beriem ako žart. Skúšali ste sa niekedy niekam dostať verejnou dopravou večer? Ak nie, tak to prosím navrhnite projektantom. Nech si skúsia kúpiť lístok na autobus alebo vlak večer kdekoľvek okrem Bratislavy.  Skonkretizujem otázku: ako chcete v prípade vypredaného podujatia zabezpečiť dopravu a parkovanie? Konkrétne.

Multifunkčná športová hala bude umiestnená na parkovisku Mičinská, teda v blízkosti autobusovej aj železničnej stanice či Nám. Slobody. Táto poloha umožňuje ľuďom využiť aj alternatívne druhy dopravy (verejná doprava, pešia dostupnosť, napojenie na plánované cyklotrasy), a preto nie je nutné uvažovať o takej vysokej potrebe parkovacích miest ako v prípade, ak by bola hala umiestnená na okraji mesta. V tom prípade by jej návštevníci boli odsúdení takmer výlučne na použitie individuálnej automobilovej dopravy. Po zavedení rezidenčného parkovania bude ľuďom umožnené parkovať na iných legálnych parkovacích miestach, napríklad priamo pri hale (248), pri Dome kultúry či na Námestí Slobody. Priamo pri hale bude vybudovaná zastávka MHD a výhodou je aj blízkosť najväčšieho prestupného uzla MHD –  Nám. Slobody. Prímestská verejná doprava bude rovnako využívať zastávku priamo pri hale a neďalekú autobusovú stanicu.

Ako bol vybratý riešiteľ-projektant? Ako bolo vybraté miesto, kde sa má stavať, analýza, argumenty prečo práve na Mičinskej ?

Výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie prebieha v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na to, že ide o nadlimitnú zákazku, bude zverejnená vo vestníku ÚVO, ako aj v európskom vestníku. Lokalita na výstavbu haly bola zvolená na odporúčanie Odboru územného plánovania a architekta mesta na základe nasledovných kritérií:

  1. Súlad s územným plánom
  2. Plošná výmera lokality
  3. Dopravná dostupnosť a obslužnosť, statická doprava – prístup z R1 resp. cesty I. triedy, napojenie na systém VHD a MHD (železnica, diaľková a regionálna autobusová doprava), možnosti riešenia statickej dopravy (zdielané parkovanie), dostupnosť z miestnych komunikácii
  4. Vlastnícke vzťahy k pozemku – priorita vlastníctva mesto, štát, BBSK/počet subjektov vlastniacich pozemok

Vyhodnotenie potenciálnych lokalít v zmysle navrhnutých kritérií:

Opäť sa zopakovala rovnaká situácia ako z predchádzajúcich rokov – verejnosť je postavená pred konkrétny návrh. Prečo mesto konečne nezačalo komunikovať s verejnosťou v štádiu zámeru, nie k už hotovej štúdii?

Mesto Banská Bystrica nepredstavilo obyvateľom finálnu projektovú dokumentáciu, ale len architektonickú štúdiu. Práve tá má slúžiť na overenie vhodnosti využitia priestoru na takýto účel, a zároveň čo najpresnejšie sprostredkovať a zvizualizovať zámer odbornej a laickej verejnosti pre potreby verejnej diskusie.

Je viac menej jasné, že hala sa nestihne postaviť do EYOF, takže predpokladám, že nás nič netlačí a mesto môže diskutovať s občanmi a zapracovať ich návrhy. Navrhujem, aby mesto po skončení karanténnych opatrení zorganizovalo niekoľko stretnutí – s odbornou aj laickou verejnosťou.

Mesto Banská Bystrica je povinné v zmysle pravidiel poskytnutej dotácie preinvestovať jej celú výšku (6,7 mil. eur) do 31. decembra 2022. Vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu nie je možné dnes definitívne potvrdiť termín konania podujatia EYOF v meste Banská Bystrica v kontexte posunutia termínu letných olympijských hier v Tokiu na rok 2021.

Aké je stanovisko odborníkov z oblasti zmierňovania dopadu klimatických zmien v meste  – ako táto stavba prispeje, respektíve zhorší situáciu v meste?  Napr. budovanie ďalších parkovacích miest v centre mesta nepodporuje alternatívnu dopravu, a pod., objem betónovej hmoty v centre mesta, a pod.

Objem betónovej plochy v meste nepribudne vzhľadom na to, že nové parkovacie miesta, rovnako ako aj hala, sa vybudujú na už existujúcej asfaltovej ploche parkoviska Mičinská. Výhodou tejto lokality je, že nedôjde k rozsiahlemu záberu zelenej plochy, ako by tomu bolo v iných zvažovaných alternatívach. Výsadbou zelene, prípadne aplikáciou vodozádržných opatrení, sa naopak situácia v tejto lokalite oproti súčasnému stavu zlepší. Umiestnenie multifunkčnej športovej haly na parkoviska Mičinská, v blízkosti autobusovej či železničnej stanice a najväčšieho prestupného uzla MHD na Nám. Slobody, umožňuje využívanie alternatívnych druhov dopravy (verejná doprava, pešia dostupnosť, napojenie na plánované cyklotrasy). Ak by bola hala umiestnená na okraji mesta, bolo by nutné zabezpečiť viac parkovacích plôch, a práve vtedy by boli jej návštevníci odsúdení takmer výlučne na použitie individuálnej automobilovej dopravy.

V štúdii sa dočítame aké športy a plochy v hale budú. Ale existuje štúdia využitia a naplnenia podľa počtu užívateľov jednotlivých športov – profesionálnych, amatérskych?

V súčasnosti prebieha komunikácia so športovými klubmi a organizátormi kultúrnych podujatí za účelom čo najpresnejšieho namodelovania využívania multifunkčnej športovej haly po jej dokončení. Tento model bude súčasťou štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility study – technicko-ekonomická štúdia), ktorá bude predložená poslancom mestského zastupiteľstva skôr, ako budú o výstavbe haly rozhodovať.

Nočné led osvetlenie sa mi javí ako úplne nevhodné v obytnej zóne.

Návrh led osvetlenia počíta s tlmeným podsvietením fasády, nie s jej nasvetlovaním. Zámerom mesta v žiadnom prípade nie je vytváranie ďalšieho svetelného smogu. Ide o architektonický návrh, ktorý môže byť po odbornej diskusii vo vyššom stupni dokumentácie prehodnotený.

Existuje ekonomická štúdia ? prečo nie je aspoň základná informácia o financovaní a návratnosti súčasťou prezentácie pre verejnosť? Koľko to bude stáť Banskú Bystricu?

Ekonomická štúdia do veľkej miery závisí od vstupných dát, ktoré bude možné získať až po spracovaní vyššieho stupňa projektovej dokumentácie. Až tá dá relevantnú odpoveď na predpokladanú cenu výstavby haly a ekonomické parametre jej prevádzky (spotreba energií, plochy na upratovanie, personálny kapacity). Mesto v súčasnosti pripravuje vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility study – technicko – ekonomická štúdia), ktorá bude predložená poslancom mestského zastupiteľstva skôr, ako budú o výstavbe haly rozhodovať.

Z pohľadu zvolenej lokality je našou hlavnou otázkou parkovanie a dopravná dostupnosť počas prevádzky haly. Z médií sa k nám občanom dostali rôzne vyjadrenia a stanoviská, ktoré však nevychádzali z poznania reality. Pokiaľ je argumentácia postavená na dopravnej dostupnosti lokality rada by som sa opýtala, či bol realizovaný prieskum medzi návštevníkmi hokejových zápasov aké percento na dané podujatie prichádza MHD a aké percento sa dopravuje individuálne?

Medzi návštevníkmi hokejových zápasov nebol vykonaný prieskum o využívaní MHD. Dopravné návyky však nemožno nechať len na voľbe samotných ľudí. Každé mesto by malo mať ambíciu modelovať ich na základe svojho rozhodnutia, a dodržiavanie určených pravidiel následne vynucovať prostredníctvom represívnych zložiek. Zavedením rezidenčného parkovania bude aj v mestskej časti Uhlisko návštevníkom športových či kultúrnych podujatí znemožnené parkovať na uliciach pri obytných domoch. Návštevníci budú môcť využívať výlučne legálne parkovacie miesta. Po rekonštrukcii nábrežia rieky Hron a po výstavbe nového parkoviska pri multifunkčnej športovej hale, pribudne v tejto lokalite 248 parkovacích miest aj pre návštevníkov hokejových zápasov. Predpokladáme, že po zavedení rezidenčného parkovania ich budú využívať najmä tí vodiči, ktorí v súčasnosti parkujú na uliciach medzi obytnými domami.

Aktuálne pokiaľ bol realizovaný hokejový zápas, najmä pokiaľ sa jednalo o komerčne zaujímavé stretnutie, osobné autá obsadili všetky voľné parkovacie miesta pred terminálom, okolo štadióna a priľahlých ulíc i parkovisko na Mičinskej ceste. Táto reálna skúsenosť nekorešponduje s tvrdeniami ohľadne využívania MHD a iných spôsobov dopravy, a preto počet parkovacích miest uvedený v oficiálnej prezentácii považujeme za absolútne nepostačujúci. Ako plánuje mesto Banská Bystrica podporiť využívanie iných alternatív dopravy? Aktuálne predsa ani bezpečný prejazd bicyklom nie je cez mesto možný.

Mesto Banská Bystrica plánuje v zmysle Generelu nemotorovej dopravy spojiť Nám. Slobody, Autobusovú stanicu, Železničnú stanicu a priestor, na ktorom má vyrásť multifunkčná športová hala prostredníctvom cyklotrasy, ktorá bude nadväzovať na sieť mestských cyklotrás.

Zároveň v stanoviskách odznelo i rezidenčné parkovanie. Kedy bude pre lokalitu Uhliska zavedené? Bude platné už pred samotnou realizáciou stavby? Bude schválenie projektu týmto podmienené?

Zámerom mesta Banská Bystrica je, aby rezidenčné parkovanie pre mestskú časť Uhlisko bolo zavedené v termíne pred otvorením multifunkčnej športovej haly.

Zároveň, rovnako v stanoviskách odznelo vzájomné koordinovanie využívania oboch hál (t.j. zimného štadióna i pripravovanej haly). Prosím Vás, považujete túto agendu za reálnu? Vzhľadom na rozsiahle komerčné využitie priestorov , predpokladám že výnos z realizácie akcií bude vyššou prioritou ako obmedzenie občanov. Aktuálne pritom postačuje menšia kolízia na kruhovom objazde pri Termináli a kolóny áut sa tvoria až po výjazd na obec Horná Mičiná. Aké bude riešenie v prípade súbežných akcií? Kam bude vtedy presmerované parkovanie?

Mesto Banská Bystrica považuje túto agendu za reálnu, nakoľko zimný štadión aj multifunkčná športová hala budú vo vlastníctve mesta. Kolízie vozidiel na miestnych komunikáciách sú považované  za mimoriadnu situáciu, ktorá má za následok zápchy kdekoľvek v meste.

Rovnako by sme sa radi opýtali, ako bude parkovanie okolo výstavby stavebne kategorizované? Bude sa jednať o odstavnú plôch alebo parkovisko? Verím, že to bude parkovisko so všetkými náležitosťami, ktoré aktuálna legislatíva ukladá. Ako bude riešená odpadová voda zo stavby a rovnako dažďová voda zo stavy i parkoviska? Aktuálne sme zaznamenali viaceré poruchy a opravy zo stany Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, vzhľadom na vek rozvodnej siete. Zvládnu aktuálne inžinierske siete ďalšie zaťaženie v tejto podobe?

Parkovanie vozidiel počas výstavby bude riešené v zmysle aktuálne platnej legislatívy, a tiež v zmysle projektu organizácie výstavby, ktorý bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Taktiež by sme sa radi opýtali na trvalé osvetlenie budovy, ktoré v rámci projektu bolo spomínané. Bude tento prvok realizovaný? Ako bude zamedzené prieniku osvetlenia do priľahlých domov?

Návrh led osvetlenia počíta s tlmeným podsvietením fasády, nie s jej nasvetlovaním. Zámerom mesta v žiadnom prípade nie je vytváranie ďalšieho svetelného smogu. Ide o architektonický návrh, ktorý môže byť po odbornej diskusii vo vyššom stupni dokumentácie prehodnotený.

Rovnako by som sa rada opýtala ako je pripravovaná výstavba a s akými obmedzeniami budeme musieť ako ľudia v bezprostrednej blízkosti rátať? Bude realizátor stavby mať stanovené prevádzkové hodiny, v ktorých je možné stavbu realizovať bez ohľadu na prírodné podmienky? Už dnes pri prípravných fázach budovania hrádze sa stretávame s prepravou nadrozmerných strojov v nočných hodinách, čo pri využití odbočky pri rodinných domoch spôsobilo hrozné otrasy a ruch v nočných hodinách. Nakoľko sme mladá rodina , je pre nás neprístupné strpieť ruch v hodinách nočného kľudu. Rovnako by som sa rada opýtala na otrasy pri výkopových prácach a prejazde ťažkej stavebnej techniky. Budú tieto aktivity smerované ,čo najďalej od rodinných domov, aby nedochádzalo ku poškodeniam nehnuteľností?  Je mesto pripravené kompenzovať i prípadné škody, ktoré vzniknú na rodinných domoch? Bude obmedzené využívanie vjazdu na parkovisko zo strany cesty bezprostredne pri rodinných domoch? Nebolo by tento výjazd možné zablokovať a ponechať len výjazd pri Hrone?

Súčasťou vyššieho stupňa projektovej dokumentácie bude aj projekt organizácie výstavby, ktorý budú kompetentní zamestnanci mestského úradu po jeho predložení pripomienkovať aj v zmysle požiadaviek, ktoré uvádzate.

Rovnako by som sa rada opýtala, či nebudú dotknuté spodné vody, ktoré sú o na Uhlisku vysoké. Nebude dochádzať ku preskupeniu tlaku spodných dôvod a druhotným poškodeniam našich nehnuteľností v blízkosti? A ďalej nedôjde k  znečisteniu a znehodnoteniu studní, ktoré máme v dvoroch? Aké opatrenia sú prijaté preto, aby ku poškodeniu nedochádzalo?

V tomto prípade nepôjde o zakladanie suterénov alebo veľkých jám, ktoré by mohli ovplyvniť režim spodných vôd. Aj napriek tomu však bude finálne riešenie navrhnuté až na základe vykonaného geologického prieskumu.

Bude aktuálna zeleň pri parkovisku zachovaná v celom rozsahu, aby obmedzila hlučnosť?

Pri výstavbe haly a parkoviska v jej bezprostrednom okolí sa počíta s vyšším podielom zelene, ako je tomu v súčasnosti. Plánovaná je aj výsadba izolačnej zelene.

Ako bude zo strany mesta organizovaný čas po skončení jednotlivých akcií? Aktuálna skutočnosť je, že po skončení hokejového zápasu ešte v neskorých nočných hodinách ruch na parkovisku, fanúšikovia klubov sa stretávajú a hlasito odchádzajú z parkoviska. Bude nad týmto zabezpečený dohľad?

V zmysle všeobecne platných právnych noriem bude na poriadok a bezpečnosť dohliadať štátna polícia, mestská polícia a príslušníci SBS, ktorých zabezpečí organizátor podujatia.

Rada by som dostala odpovede na otázky k výstavbe multifunkčnej haly na Uhlisku, ideálne aj formou verejnej diskusie, čo je aj moja prvá otázka – uvedomujem si, že verejná prezentácia sa nekonala kvôli aktuálnej karanténe, ale zaujíma ma, ako mesto naloží s postupom, ktorý bol ešte predtým prezentovaný – verejná diskusia s obyvateľmi mesta, prerokovanie v komisiách atď.

Naplánovaná diskusia s verejnosťou bola zrušená z dôvodu zákazu organizovania hromadných verejných stretnutí v súvislosti s koronavírusom. Kompletnú štúdiu preto mesto zverejnilo na svojej webovej stránke www.banskabystrica.sk.  Následne bol vytvorený dostatočný časový priestor na zasielanie otázok laickej aj odbornej verejnosti. Ešte pred vyhlásením mimoriadnej situácie bola štúdia prerokovaná na komisii mestského zastupiteľstva pre výstavbu a technickú infraštruktúru, v ktorej sú zastúpené všetky poslanecké kluby, ako aj odborníci z radov neposlancov. Táto komisia svojím uznesením z dňa 5. marca 2020 odporučila vedeniu mesta Banská Bystrica pokračovať v obstarávaní vyššieho stupňa projektovej dokumentácie na základe predloženej štúdie.

V akom stave je štúdia k hale – do akej miery budú zohľadňované pripomienky občanov a prečo je tlak na urýchlené konanie, keďže už je avizované, že do konania EYOF sa hala postaviť nestihne?

Architektonická štúdia bola po zapracovaní pripomienok odborných útvarov mesta a po prerokovaní na mestskom zastupiteľstve dopracovaná a odovzdaná mestu Banská Bystrica. Cieľom architektonickej štúdie bolo objemové overenie vhodnosti využitia priestoru na takýto účel, a zároveň čo najpresnejšie sprostredkovanie a vizualizácia zámeru výstavby haly pre verejnosť. Zmysluplné pripomienky verejnosti (po odsúhlasení odbornými útvarmi) budú zapracované vo vyššom stupni projektovej dokumentácie. Mesto Banská Bystrica je povinné v zmysle pravidiel poskytnutej dotácie preinvestovať jej celú výšku (6,7 mil. eur) do 31. decembra 2022.

Z akých zdrojov bude hala financovaná, keďže je jasné, že nebude slúžiť na účely EYOF? Aká je predpokladaná návratnosť investícií? Kde sú analýzy využiteľnosti haly?

Multifunkčná športová hala bude financovaná zo štátnej dotácie vo výške 6, 7 mil. eur. Zvyšok bude výdavkom kapitálového rozpočtu mesta Banská Bystrica. V súčasnosti prebieha komunikácia so športovými klubmi a organizátormi kultúrnych podujatí za účelom čo najpresnejšieho namodelovania využívania multifunkčnej športovej haly po jej dokončení. Tento model bude súčasťou štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility study – technicko-ekonomická štúdia), ktorá bude predložená poslancom mestského zastupiteľstva skôr, ako budú o výstavbe haly rozhodovať.

Prečo je tlak na urýchlené konanie bez diskusií s verejnosťou a odborníkmi, keď nie je potrebné halu dokončiť do EYOF?

Naplánovaná diskusia s verejnosťou bola zrušená z dôvodu zákazu hromadných verejných stretnutí v súvislosti s koronavírusom, nie pre tlak na urýchlené konanie. Mesto preto zverejnilo štúdiu na svojej webovej stránke www.banskabystrica.sk, a vytvorilo dostatočný časový priestor na zasielanie otázok a pripomienok laickej aj odbornej verejnosti. Mesto Banská Bystrica je povinné v zmysle pravidiel poskytnutej dotácie preinvestovať jej celú výšku (6,7 mil. eur) do 31. decembra 2022.

Ako budú zabezpečené napr. akustické parametre, o ktorých sa medzi verejnosťou hovorí, že všetko závisí od peňažných zdrojov? Pôjde sa na úkor kvality, teda obetujeme komfort obyvateľov, len aby to bolo čo najlacnejšie? Lebo kvalitnejšie materiály viac stoja?

Znížená obstarávacia cena nemôže ísť na úkor kvality života ľudí. Bez dodržania akustických parametrov určených technickými normami nie je možné vydať stavebné povolenie na takúto stavbu. Počas diskusie poslancov mestského zastupiteľstva bola riešená len otázka použitia materiálov v súvislosti s vnútornou akustikou priestoru pre účely organizovania koncertov.

Bude prebiehať štúdia hlučnosti v obytnej zóne?

Hluková štúdia bude súčasťou projektu.

Ako budú zapracované ďalšie odporúčania vo vzťahu ku klimatickým zmenám a životnému prostrediu? Napr. namiesto betónovania obrovskej plochy zapracovať aj nejaké „zelené riešenia“, či už so zelenou strechou, opatreniami na zadržiavanie dažďovej vody a inými, ktoré sa realizujú vo svete? Inšpiruje sa mesto aktuálnymi trendami v tejto oblasti?

Objem betónovej plochy v meste nepribudne vzhľadom na to, že nové parkovacie plochy aj samotná hala budú vybudované na už existujúcej asfaltovej ploche parkoviska Mičinská. Výhodou práve tejto lokality je, že nedôjde k rozsiahlemu záberu zelenej plochy, ako by tomu bolo v iných zvažovaných alternatívach. Výsadbou zelene, prípadne aplikáciou vodozádržných opatrení, sa naopak situácia oproti súčasnému stavu zlepší. Predmetnou problematikou sa bude zaoberať projektová dokumentácia vyššieho stupňa (projekt pre územné rozhodnutie a projekt pre stavebné konanie).

AKo bude riešené parkovanie? Hovorí sa o hale pre niekoľkotisíc užívateľov, ale o parkovacích miestach v počte niekoľko stoviek. Už teraz pri akciách na zimnom štadióne je Uhlisko plné parkujúcich návštevníkov vo všetkých priľahlých uličkách, čo znemožňuje parkovať domácim. Naviac po skončení podujatí sú všetky komunikácie upchaté. Ako mesto podporí mhd na Uhlisku? Prečo už aktuálne nie je prostredníctvom mhd prepojené Uhlisko s ďalšími mestskými časťami – s výnimkou so Sásovu? Na Fončordu, Radvaň alebo minimálne na Strieborné námeste nechodia z Uhliska žiadne spoje už roky (s výnimkou č. 80, ktoré jazdí pár krát do dňa, ale iba v pracovné dni a nie vo večerných hodinách).

Zavedením rezidenčného parkovania bude aj v mestskej časti Uhlisko návštevníkom športových či kultúrnych podujatí znemožnené parkovať na uliciach pri obytných domoch. Návštevníci budú môcť využívať výlučne legálne parkovacie miesta, ktoré po rekonštrukcii nábrežia rieky Hron a po výstavbe nového parkoviska pri multifunkčnej športovej hale v tejto lokalite pribudnú (248 parkovacích miest). Tieto miesta budú zároveň slúžiť aj ako zdieľané parkovanie pre návštevníkov hokejových zápasov. Zmena liniek MHD bude realizovaná po dokončení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility“, a to prísne v zmysle jeho odporúčaní.

Existuje analýza pozitív, negatív, prípadne štúdia uskutočniteľnosti pre výstavbu aj údržbu tejto haly? Kto bude niesť náklady? Ak to bude mesto, z akých peňazí to bude financované?

Ekonomická štúdia do veľkej miery závisí od vstupných dát, ktoré bude možné získať až po spracovaní vyššieho stupňa projektovej dokumentácie. Až tá dá relevantnú odpoveď na predpokladanú cenu výstavby haly a ekonomické parametre jej prevádzky (spotreba energií, plochy na upratovanie, personálne kapacity). Mesto v súčasnosti pripravuje vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility study – technicko-ekonomická štúdia), ktorá bude predložená poslancom mestského zastupiteľstva skôr, ako budú o výstavbe haly rozhodovať. Prevádzka multifunkčnej športovej haly bude financovaná, rovnako ako prevádzka všetkých mestských športovísk, z rozpočtu mesta Banská Bystrica.

Existujú nejaké odhady, aká bude vyťažiteľnosť haly v pomere športové podujatia vs. kultúrne?

V súčasnosti prebieha komunikácia so športovými klubmi a organizátormi kultúrnych podujatí za účelom čo najpresnejšieho namodelovania využívania multifunkčnej športovej haly po jej dokončení. Tento model bude súčasťou štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility study – technicko-ekonomická štúdia), ktorá bude predložená poslancom mestského zastupiteľstva skôr, ako budú o výstavbe haly rozhodovať.

Existujú varianty stavebných návrhov? Ako tieto návrhy zohľadňujú akustické parametre? Odhlučnenie smerom von, do obytnej štvrti a na druhej strane akustická kvalita vo vnútri haly, keď už má slúžiť aj na kultúrne podujatia.

Cieľom architektonickej štúdie bolo objemové overenie vhodnosti využitia priestoru na takýto účel, a zároveň čo najpresnejšie sprostredkovanie a vizualizácia zámeru výstavby haly pre verejnosť. Návrh usporiadania vnútorných priestorov podľa predloženej štúdie (chodby za tribúnami) v kombinácii s náležite zvolenou stropnou konštrukciou, zabezpečia odhlučnenie haly smerom do obytnej štvrte. Bez dodržania akustických parametrov určených technickými normami nie je možné vydať stavebné povolenie na takúto stavbu. Hluková štúdia bude súčasťou projektu. Akustická  kvalita vo vnútri haly bude predmetom vyššieho stupňa projektovej dokumentácie s prihliadnutím na zámer organizovania kultúrnych podujatí v hale.

Ako je zohľadňovaná ekológia stavby, vzhľadom k tomu, že mnohé mestá dnes prijímajú mnohé opatrenia na zmiernenie dopadov klímy. Ráta sa s extenzívnymi plochami? Zádržnou funkciou dažďovej vody? Využitím ekologicky šetrných materiálov?

Objem betónovej plochy v meste nepribudne vzhľadom na to, že nové parkovacie plochy aj samotná hala budú vybudované na už existujúcej asfaltovej ploche parkoviska Mičinská. Výhodou práve tejto lokality je, že nedôjde k rozsiahlemu záberu zelenej plochy, ako by tomu bolo v iných zvažovaných alternatívach. Výsadbou zelene, prípadne aplikáciou vodozádržných opatrení, sa naopak situácia oproti súčasnému stavu zlepší. Predmetnou problematikou sa bude zaoberať projektová dokumentácia vyššieho stupňa (projekt pre územné rozhodnutie a projekt pre stavebné konanie).

Ako bude riešená doprava pre autá a pre MHD. Parkovisko Mičinská je momentálne konečnou zástavkou pre mnohé autobusy a východzou zástavkou pre jej obyvateľov? Zmení sa ich trasa?

V tesnej blízkosti haly budú vybudované zastávky pre MHD, ako aj pre verejnú prímestskú dopravu. Zmena liniek MHD bude realizovaná po dokončení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility“, a to prísne v zmysle jeho odporúčaní.

Disponuje mesto vstupnými dátami o hustote dopravy v týchto miestach v rôznych časoch a tiež počas hokejových zápasov v blízkom hokejovom štadióne? Ako bude riešené parkovanie, ktoré vzhľadom ku kapacite haly je absolútne nedostačujúce a parkovanie na Uhlisku nie je dostatočné ani pre samotných obyvateľov Uhliska? Aktuálne, ak by sme predpokladali, že na koncert/športové podujatie prídu ľudia v 5 miestnom aute a parkovisko by bolo takto plne vyťažené, stále dokáže pokryť len cez 1200 návštevníkov. Čo bude so zvyšnými cca 2000?

Umiestnenie multifunkčnej športovej haly na parkovisku Mičinská, v blízkosti autobusovej či železničnej stanice, a tiež najväčšieho prestupného uzla MHD na Nám. Slobody, umožňuje využiť aj alternatívne druhy dopravy (verejná doprava, pešia dostupnosť, napojenie na plánované cyklotrasy). Nie je preto nutné uvažovať o takej kapacite parkovacích miest, ako v prípade, ak by bola hala umiestnená na okraji mesta, čím by jej návštevníci boli odsúdení takmer výlučne na použitie individuálnej automobilovej dopravy. Zavedením rezidenčného parkovania v mestskej časti Uhlisko bude znemožnené na uliciach pri obytných domoch parkovať návštevníkom športových či kultúrnych podujatí. Parkovanie motorových vozidiel bude umožnené len na legálnych parkovacích miestach, napríklad priamo pri hale (248) či pri Dome kultúry a na Námestí Slobody. Zastávka pre mestskú hromadnú dopravu a prímestskú verejnú dopravu bude umiestnená priamo pri hale, a neďaleko tejto lokality sú tiež najväčšie dopravné prestupné uzly – Nám. Slobody a autobusová stanica.

Má mesto navrhnuté riešenie, ak budú prebiehať paralelné podujatia? Napr. hokejový zápas a koncert v multifunkčnej hale?

Takejto neželanej kolízií môže mesto predísť dobrým plánovaním, čo je reálne vzhľadom na to, že zimný štadión aj multifunkčná športová hala budú vo vlastníctve mesta Banská Bystrica.

Úprava okolia – predstavovaná úprava okolia a teda hlavne vizualizácia veľmi skresľuje pohľad na korzo popri Hrone. Už teraz vieme, že pri súčasných úpravách to takto vyzerať nebude, nakoľko sa stavajú protipovodňové múriky, ktoré zamedzia priamemu kontaktu s riekou. Tým sa zmení aj celý charakter miesta a jeho vizuálna kvalita. Kto teda bude realizovať okolitú úpravu stavby? Aké prístupy budú uprednostnené? Čo bude s rybníkom resp. slepým ramenom na Pod Rybe?

Projekt výstavby multifunkčnej športovej haly počíta aj s úpravou jej bezprostredného okolia, najmä s prihliadnutím na vytvorenie príjemnej oddychovej zóny popri rieke. Bude nadväzovať na projekt “ochrana intravilánu mesta pred povodňami“, ktorý v tesnej blízkosti rieky realizuje Slovenský vodohospodársky podnik. Rybník “Pod Ryba“ je vo vlastníctve Štátnych lesov Slovenskej republiky a nie je súčasťou projektu. Počas revitalizácie parkoviska, ktoré je v súčasnosti zanedbané, sa bude dbať aj na zatraktívnenie vstupu do tejto oddychovej zóny.

Aké boli kritériá pre výber firmy na zhotovenie projektu a prečo tento zámer, keďže sa bude stavať v obytnej zóne, neprebehol architektonickou súťažou?

Výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie prebieha v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Nakoľko ide o nadlimitnú zákazku, zverejnená bude vo vestníku ÚVO aj v európskom vestníku. Kritériá pre výber zhotoviteľa sú súčasťou podkladov k tejto zákazke.

Existuje ekonomická štúdia? Aká bude navrátiteľnosť investícií? Vie už mesto, ktoré subjekty by si chceli takéto priestory prenajímať?

Ekonomická štúdia do veľkej miery závisí od vstupných dát, ktoré bude možné získať až po spracovaní vyššieho stupňa projektovej dokumentácie. Až tá dá relevantnú odpoveď na predpokladanú cenu výstavby haly a ekonomické parametre jej prevádzky (spotreba energií, plochy na upratovanie, personálny kapacity). Mesto v súčasnosti pripravuje vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility study – technicko-ekonomická štúdia), ktorá bude predložená poslancom mestského zastupiteľstva skôr, ako budú o výstavbe haly rozhodovať.

Berie mesto na vedomie charakter tejto mestskej štvrte, ako aj jej demografické štatistiky? Je si vedomé, že táto štvrť patrí k tým najstarším býva v nej veľmi veľa seniorov?

Mesto Banská Bystrica berie na vedomie charakter tejto mestskej časti. Zámerom mesta je zatraktívniť túto mestskú časť revitalizáciou lokality a vybudovaním moderného športoviska pre širokú športovú verejnosť. Veríme, že vďaka tomu sa Uhlisko v budúcnosti stane príťažlivejšou mestskou časťou na bývanie aj pre mladšiu generáciu Banskobystričanov.

Mohlo by vás zaujímať

Pozrite si vizualizácie a ďalšie informácie k projektu Multifunkčnej športovej haly.