Aktuality

MHD bude od 1. januára 2021 zabezpečená v Banskej Bystrici v plnom rozsahu

mhd

Dnes došlo k uzatvoreniu zmluvných vzťahov medzi mestom a víťaznými uchádzačmi medzinárodného tendra na dopravcov mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici. Znamená to, že od 1. januára 2021 bude v meste pod Urpínom zabezpečovať v plnom rozsahu ďalších desať rokov trolejbusovú dopravu Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a autobusovú dopravu Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.  Keďže prvotné ponuky oboch dopravcov boli pre vedenie mesta neakceptovateľné, cieľom primátora Jána Noska  bolo vyjednať nižšiu sumu. Výsledkom intenzívnych rokovaní je dohoda o výhodnejších podmienkach a cenách pre mesto. 

 Mesto Banská Bystrica oznámilo v zmysle európskej legislatívy prípravy na vyhlásenie medzinárodného tendra zameraného na zabezpečenie MHD už v mesiaci jún  2019 v Úradnom vestníku Európskej únie. Po analýze, príprave podmienok verejného obstarávania a trhových konzultáciách, na ktorých diskutovali potenciálni uchádzači s odbornými útvarmi mesta o zabezpečení služieb MHD, bolo 7. júla 2020 vyhlásené zelené verejné obstarávanie na prevádzkovateľov autobusovej a trolejbusovej dopravy.

Cieľom vyhláseného medzinárodného tendra bolo nájsť spoľahlivého partnera a zabezpečiť mestskú hromadnú dopravu na najbližšie roky s modernými prvkami. Hoci je prevádzka trolejbusovej dopravy drahšia ako autobusová, chceli sme ju zachovať, pretože je ekologická a zároveň, medzi ľuďmi obľúbená. Aby sme poskytli priestor viacerým uchádzačom, rozhodli sme sa  súťaž rozdeliť na dve časti a súťažiť objem autobusovej a trolejbusovej dopravy samostatne,“ objasňuje primátor Ján Nosko.

Dňa 31. augusta 2020 boli samospráve vo verejnej súťaži predložené dve ponuky uchádzačov. Pre časť trolejbusovej dopravy predložil ponuku Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. a pre časť autobusovej dopravy Slovenská autobusová doprava, a. s. Pre mesto Banská Bystrica boli počas celého priebehu súťaže dôležité odborné stanoviská komisie, ktorá vyhodnocovala splnenie podmienok účasti v tendri, ako aj predložené ponuky uchádzačov.  Členmi komisie boli profesor Jozef Gnap zo Žilinskej univerzity v Žiline, inžinier Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravy v Žiline a zástupcovia odborných útvarov mesta Banská Bystrica. V ponukách predložených do súťaže  sa komisia  intenzívne zaoberala  najmä ekonomickou cenou dopravného výkonu na jeden ubehnutý kilometer, ktorú v závere vyhodnotila ako vysokú.

Rokovania o cene

Už viackrát som deklaroval, že cenová ponuka  predložená uchádzačmi v rámci súťaže, nebola pre  mesto akceptovateľná. Z uvedeného dôvodu  sme požiadali oboch dopravcov o úpravu ceny v náš prospech, čím by  sme sa dostali na parametre, ktoré by boli pre mesto vyhovujúce  a dovoľovali nám tak súťažené zmluvné vzťahy uzatvoriť. Som rád, že sme sa na úprave ceny nakoniec dohodli,“ dopĺňa Nosko.

Po niekoľkotýždňových rokovaniach pristúpili zástupcovia oboch uchádzačov k úprave ekonomickej ceny dopravného výkonu, ktorá zohľadnila aj negatívne prognózy vývoja ekonomických dopadov pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19 na rozpočet mesta, predovšetkým v rokoch 2021 až 2023.

Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica, a.s. upravená ekonomická cena dopravného výkonu sa dostala v priemere na úroveň 3,72 eur/km oproti cene 4,04 eur/km (predloženej v ponuke do súťaže), čím došlo k vyrokovaniu ceny výhodnejšej o  3,57 mil. eur  v prospech  rozpočtu mesta.

Výsledná ponuka úpravy ekonomickej  ceny dopravného výkonu predložená spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. sa dostala v priemere na úroveň 3,03 eur/km oproti cene 3,93 eur/km (predloženej v ponuke do súťaže), čím došlo k vyrokovaniu ceny výhodnejšej o  23,17 mil. eur v prospech  rozpočtu mesta.

Ide o reálnu cenu od reálneho subjektu, ktorý zamestnáva viac ako 1 200 zamestnancov. Budeme musieť zabezpečiť rôzne nové technické vymoženosti, nástupy všetkými dverami a pod., preto z nášho pohľadu je to cena trhová a reálna. Treba robiť všetko preto, aby cestujúca verejnosť vymenila individuálnu dopravu za verejnú hromadnú dopravu,“ hovorí predseda predstavenstva SAD Zvolen, a. s. Adrian Polóny.

V súvislosti s potrebou obnovy vozidlového parku, ktorý má slúžiť na zabezpečovanie mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici, majú dopravcovia aj v nadchádzajúcom období záujem aktívne využívať možnosti čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov rovnako, ako tomu bolo v minulosti. V zmluve sa dopravcovia zároveň zaviazali, že dotácie získané z európskych projektov na obnovu vozidlového parku, budú príjmom mesta Banská Bystrica a nie dopravcov, ako je to v niektorých iných mestách. Toto ustanovenie zmluvy môže mať počas nasledujúcich 10 rokov výrazne pozitívny vplyv na zníženie nákladov mesta v súvislosti so zabezpečovaním služieb MHD. Významnou položkou ceny pri trolejbusovej doprave sú aj plánované investície do infraštruktúry dopravnej dráhy, ako je výmena a údržba trolejových stĺpov alebo rekonštrukcia elektrických meniarní. Tieto náklady sú už súčasťou zazmluvnenej ceny dopravcu.

Technické štandardy

Vysúťažení dopravcovia budú musieť v priebehu budúceho roka mať, okrem iného, GPS monitorovací systém, ktorým bude mesto vedieť získať údaje o pohybe vozidiel v reálnom čase, o tom, kedy a na ktorej zastávke sa aktuálne nachádza, či mešká alebo ide podľa cestovného poriadku. „Mesto vo verejnom obstarávaní požadovalo, aby budúci dopravcovia mali vozidlá s maximálnym priemerným vekom  13 rokov. My sme deklarovali, že priemerný vek autobusov nedosiahne v priemere ani hranicu 11 rokov a v prípade trolejbusov to bude menej ako 12 rokov,“ dopĺňa Polóny.  V požiadavkách na dopravcov, mesto dbalo na ekológiu. Pri autobusoch kládlo dôraz na nízkoemisné vozidlá a pri trolejbusovej doprave aj na duálne vozy s čistým pohonom. Všetky autobusy a trolejbusy, ktoré budú v rámci  obnovy vozidlového parku dopravcami dopĺňané a vymieňané, budú musieť byť aj nízkopodlažné. Mesto ďalej požaduje, aby boli v priebehu budúceho roka vozidlá vybavené aj wifi prístupnou pre cestujúcich a USB rýchlonabíjačkami pre zvýšenie komfortu cestovania. Obaja dopravcovia budú mať povinnosť používať spoločnú dopravnú kartu, na ktorú budú cestujúcim poskytované zľavy z cestovného. Ďalšou z podmienok je nastupovanie a vystupovanie všetkými dverami, čo v súčasnosti nie je možné. Pri všetkých dverách bude nainštalovaný snímač na dopravnú kartu, aby sa urýchlilo nastupovanie cestujúcich. O zavedení jednotlivých noviniek budeme priebežne informovať.

Okrem toho chceme zároveň začať využívať aj ďalšie spôsoby platby, napríklad bankovými kartami, mobilnými aplikáciami a pod. Zdôrazňujeme, že chceme byť stabilný partner a v maximálnej miere splniť všetky technické a kvalitatívne požiadavky, ktoré mesto Banská Bystrica vo verejnej súťaži žiadalo,“ dopĺňa Miroslav Snopko, generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Banská Bystrica.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora