Aktuality

Majitelia dlhodobo stojacich vozidiel by mali spozornieť

1

Vo VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva nastalo niekoľko zmien. Okrem úpravy sadzby daní za osobitné užívanie verejného priestranstva pri organizovaní kultúrnych podujatí reaguje samospráva na problém dlhodobo stojacich vozidiel (DSV). Ide o niekoľko automobilov, ktoré majú neplatnú technickú či emisnú kontrolu a dlhé roky blokujú miesta na parkovanie najmä na sídliskách. Novým mechanizmom a vyrubením vysokého poplatku chce mesto docieliť, aby si majitelia svoje nepojazdné autá z verejných priestranstiev odstránili.  Aktualizované VZN nadobudne účinnosť už počas budúceho týždňa – 15. júla 2020.

Samospráva doposiaľ nemala žiadne páky voči majiteľom motorových vozidiel, ktoré nikto nepoužíva, sú bez platnej technickej alebo emisnej kontroly a dlhšiu dobu parkujú na jednom mieste. Podľa zákona o odpadoch môže byť z miesta odstránené len vozidlo, ktoré poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narúša estetický vzhľad obce.

Zároveň podľa zákona o cestnej premávke môže správca cesty odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak tvorí prekážku cestnej premávky. Nakoľko na niektorých miestnych komunikáciách v správe mesta Banská Bystrica boli v poslednom období takéto problematické situácie zaznamenávané, aj mesto bude v nevyhnutných prípadoch  pristupovať k odstráneniu vozidla, ktoré tvorí prekážku.

Avšak ak motorové vozidlo, ktoré dlhodobo parkuje na verejnom parkovisku, má evidenčné číslo, netvorí prekážku cestnej premávky, nepoškodzuje alebo neohrozuje životné prostredie, držiteľ vozidla zákon neporušuje. Od 15. júla nastane v Banskej Bystrici zmena.

Cieľom aktualizovaného VZN je odstránenie dlhodobo stojacich vozidiel z jednotlivých mestských častí „pod tlakom“ úhrady vysokej dane za dlhodobé státie zvyčajne nepojazdného vozidla. Spolu s mestskou políciou máme prehľad už o existujúcich dlhodobo stojacich vozidlách. Počnúc 15. júlom opätovne zmonitorujeme stav, vytvoríme úradný záznam a v primeranej lehote kontrolu zopakujeme,“ objasňuje Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

VZN definuje DSV ako vozidlo vo vlastníctve alebo v užívaní fyzickej či právnickej osoby, ktoré na verejnom priestranstve parkuje alebo iným spôsobom zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní.

„Ak opätovnou kontrolu zistíme, že nejaké vozidlo sa za túto dobu ani nepohlo, vyzveme majiteľa, aby si svoj automobil do 30 dní odstránil, inak mu bude vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva. Veríme, že prijatie tohto legislatívneho nástroja bude dostatočnou motiváciou pre majiteľov dlhodobo stojacich vozidiel, aby sa o svoje nepojazdné autá primeraným spôsobom postarali,“ dopĺňa Hláčiková.

Sadzba dane pre vozidlo, ktoré zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní je stanovená vo výške 1,20 eur/m²/deň, čo znamená vyrubenie dane za 1 deň 14,40 eur, za mesiac 432 eur. Ak takýmto spôsobom zaberá verejné priestranstvo vozidlo, ktoré je navyše bez evidenčného čísla, je vyradené z evidencie vozidiel, potom je sadzba stanovená na 1,80 eur/m²/deň, t.j. 21,60 eur za 1 deň, resp. 648 eur za mesiac.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora