Aktuality

Ján Nosko: Pripravujeme najväčšiu rekonštrukciu verejného osvetlenia za posledných tridsať rokov

created by dji camera

Verejné osvetlenie v Banskej Bystrici je nevyhovujúce a v mnohých lokalitách v kritickom stave. Svietidlá nespĺňajú technické normy, čím je znížená bezpečnosť ľudí, a tiež viditeľnosť. Návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 1,9 mil. eur preto mesto Banská Bystrica investuje do rekonštrukcie a modernizácie nevyhovujúceho stavu verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti Fončordy. Návrh vedenia mesta odsúhlasilo jednomyseľne všetkých 26 prítomných poslancov na dnešnom 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

Hoci sa v mestskom rozpočte každoročne počítalo s financiami na bežnú údržbu verejného osvetlenia, nepostačovalo to na kompletnú rekonštrukciu a investičný technologický dlh rokmi narastal.   Samospráva si dala vypracovať audit verejného osvetlenia, ktorého výsledky v roku 2017 ukázali, že je zastarané, nespĺňa technické normy a v niektorých častiach je už v kritickom stave. Rozvádzače verejného osvetlenia sa dokonca blížia k situácii, keď by revízne správy mohli byť vyhodnotené ako nevyhovujúce. Mesto preto začalo podnikať kroky potrebné na obnovu verejného osvetlenia. Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ ako správca VO v súčinnosti s prevádzkovateľom sústavy verejného osvetlenia v Banskej Bystrici, spoločnosťou PROGRES – HL, spracovali v roku 2019 materiál o aktuálnom stave osvetlenia a odprezentovali ho na tohtoročnom februárovom zasadnutí MsZ.

Cieľom bolo upozorniť poslancov na nevyhnutnosť a akútnosť potreby riešenia problémov s verejným osvetlením. Do rozpočtu na rok 2021 sme plánovali zakomponovať finančné prostriedky na odstránenie najkritickejších svietidiel, stožiarov i rozvádzačov verejného osvetlenia. Našu snahu síce negatívne ovplyvnilo a zabrzdilo koronavírusové obdobie, no na druhej strane sme dostali možnosť získať návratnú finančnú výpomoc od štátu a okamžite ju investovať  do oblasti, ktorá v súčasnosti najviac trápi mesto,“ objasňuje primátor Ján Nosko.

Vedenie mesta dôkladne posúdilo a zvážilo všetky podmienky a možnosti čerpania štátnej finančnej výpomoci, čomu predchádzalo aj spracovanie zoznamu investičných priorít. Potreba riešenia kritického stavu verejného osvetlenia vyšla ako jediná investičná akcia, ktorú by bolo možné realizovať do konca roka 2020. K návrhu čerpania návratnej finančnej výpomoci na rekonštrukciu verejného osvetlenia však vznikla na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 8. septembra medzi poslancami rozsiahla diskusia, ktorá viedla k odloženiu hlasovania. Počas dvoch týždňov boli zo strany odborných útvarov a vedenia mesta poskytnuté poslancom ďalšie podrobné informácie, ktoré im pomohli zorientovať sa pri rozhodovaní a návrh nakoniec podporiť.

Som rád, že si poslanci nakoniec túto tému osvojili a jednomyseľne podporili náš návrh, využiť návratnú finančnú výpomoc od štátu na rekonštrukciu a modernizáciu časti verejného osvetlenia, ktoré je v súčasnosti v kritickom stave. Pôjde o najväčšiu investíciu v tejto oblasti za posledných tridsať rokov. Čím skôr s prácami začneme, tým skôr zabezpečíme úsporu, znížime náklady na spotrebu elektrickej energie a distribučné poplatky. Zároveň zlepšíme svietivosť na Uhlisku a v časti Fončordy, a najmä zvýšime bezpečnosť obyvateľov pri pohybe po verejných priestranstvách. V týchto lokalitách znížime tiež náklady na údržbu,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Mesto má so spoločnosťou PROGRES – HL s.r.o. uzatvorenú platnú zmluvu, ktorá je výsledkom verejnej súťaže. Na základe tejto zmluvy spoločnosť PROGRES – HL s.r.o. prevzala na seba aj záväzok, že zabezpečí opravu, údržbu, modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v našom meste. V spolupráci so zmluvným partnerom využíva mesto zmluvne dohodnuté ceny ešte z roku 2005. Celková cenová ponuka spoločnosti PROGRES – HL je oproti projekčným cenám nižšia o 360 000 eur bez DPH.

Aj tento fakt poukazuje na to, že aj keď práce nebudú realizované ako výsledok verejného obstarávania, budú finančné prostriedky využité efektívne a výhodne. Vzhľadom na existenciu tohto zmluvného vzťahu, a tiež fakt, že spoločnosť PROGRES – HL s.r.o. si plní svoje zmluvné povinnosti, vyhlásenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa, ktorý by mal realizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia (alebo jeho časti) by nebolo v súlade s platnou zmluvou, ktorá je pre mesto záväzná. Je tiež potrebné uviesť, že na to, aby mohla spoločnosť PROGRES – HL s.r.o. začať odstraňovať havarijný stav verejného osvetlenia vo vytypovaných lokalitách okamžite, má nielen dostatočné personálne a technologické kapacity, ale zároveň podrobne pozná stav stožiarov, svietidiel a elektrických rozvodov,“ dopĺňa prednostka MsÚ Marica Koreňová.

Rozsah prác, ktoré sa budú realizovať v mestskej časti Uhlisko a v časti Fončordy nepodliehajú spracovaniu projektovej dokumentácie a stavebnému povoleniu, keďže sa nepočíta s budovaním novej siete verejného osvetlenia, ale s výmenou jednotlivých súčastí tej pôvodnej.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora