Aktuality

Zhodnotenie roka 2019

Zhodnotenie roka 2019

Primátor mesta Ján Nosko je vo funkcii už druhé volebné obdobie. Odvtedy, čo mu Banskobystričania opätovne prejavili dôveru prešiel už rok. Dnes spolu so svojím 2. zástupcom Milanom Lichým a prednostom mestského úradu Martinom Adamcom v Cikkerovej sieni radnice zhodnotili, čo sa počas posledných dvanástich mesiacov podarilo v Banskej Bystrici zrealizovať, a na čom samospráva ďalej pracuje.

„Po voľbách som mal ambíciu pokračovať v rozbehnutých projektoch, no prísť aj s novými zámermi. Rok 2019 bol náročný, ale som rád, že počas dvanástich mesiacov sa spravil viditeľný kus práce. Spolu s poslancami sme si nastavili spoločné priority, čo naznačuje hodnotové prieniky a veľmi ma teší, že máme zastupiteľstvo, ktoré je otvorené komunikácii. Ťaháme za jeden povraz, a to je pre naše mesto pozitívne. Samozrejme, sú aj projekty, ktoré sa nepodarilo dokončiť, no neustále sa usilujeme o to, aby sa veci pohli vpred,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Tento rok bol najmä o kontinuite s predchádzajúcim obdobím. Dokončovali sa projekty, naďalej sa pracovalo na opravách ciest, schodísk a chodníkov či na zlepšovaní podmienok pre deti v materských a základných školách. Zamerali sme sa aj na pietne miesta či obnovu budov. V úzadí nebola ani športová infraštruktúra.

Do obnovy miestnych komunikácií sme tento rok investovali viac ako dva milióny eur. Z  Fondu dopravnej infraštruktúry to bolo približne 300 000 eur na desať vytypovaných úsekov, ktoré sme opravili do konca októbra 2019. Na stavebnú údržbu bolo využitých takmer 700 000 eur a na opravy chodníkov 100 000 eur. Každý volebný obvod mal k dispozícii 60 000 eur a na vnútrobloky sme vyčlenili 406 000 eur. Dotácia vlády na údržbu miestnych komunikácií bola vo výške 327 000 eur. Mesto tiež odkúpilo vianočnú výzdobu, ktorú malo v nájme a dokúpilo výzdobu na Dolnú ulicu v hodnote približne 97 000 eur. Ku koncu roka sa nám v spolupráci so Slovenskou správou ciest podarilo inštalovať semafor na výjazde zo Šalkovej, ktorý zlepšil dopravnú situáciu v tejto lokalite. Aj naďalej sa venujeme parkovacej politike na sídliskách. Dokončili sme parkovacie miesta na Tulskej, parkovisko na Povstaleckej a opravou prešla aj parkovacia plocha a príjazdové komunikácie Javornícka – Karpatská. Rozbehnutý je aj projekt na Tatranskej ulici, kde momentálne prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Venujeme sa aj parkoviskám na Poľnej a Starohorskej ulici, kde projektanti dokončujú dokumentáciu pre územné rozhodnutie.

Neustále zlepšujeme podmienky pre cyklistov. Rozbehli sme projekt s požičiavaním e-bikov a súčasťou sú aj bezplatné nabíjacie body e-bike či Inovatívne návštevnícke centrum. Projekt s názvom Brána do regiónu inovatívne návštevnícke centrum bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky z programu Podpora regionálneho rozvoja vo výške takmer 25 000 eur. Spoluúčasť mesta Banská Bystrica predstavuje 10 000 eur. Pri železničnej stanici pribudli aj vďaka Cykloiniciatíve Banská Bystrica cykloboxy a mapa pešej dostupnosti. V septembri sme otvorili prvú reálnu cyklotrasu, ktorá má takmer dva kilometre a spája Hušták s Podlavicami. Celková cena za stavebné práce, stavebný dozor a nákup pozemkov je  takmer 765 200 eur s DPH.

Pokračujeme aj v opravách budov, ako sú materské a základné školy, zbrojnice či Základná umelecká škola J. Cikkera. Mesto získalo pre škôlku na ulici 9. mája podporu z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na zníženie energetickej náročnosti verejných budov vo výške takmer 177 000 eur a na rozšírenie kapacity materskej školy takmer 432 000 eur. Po dlhom čase sa rekonštruuje aj ZUŠ-ka.  Výmena okien,  obnova fasády a dažďových žľabov po verejnom obstarávaní predstavuje sumu takmer  213 500 eur s DPH. Tento rok sa opravila aj zbrojnica v Sásovej. Na stavebné úpravy poskytlo Ministerstvo vnútra SR dotáciu vo výške 30 000 eur, pričom dofinancovanie z rozpočtu mesta  bolo vo výške cca 45 200 eur. Dokončili sme aj strechu na Kultúrnom dome v Šalkovej  a opravili sme okná a vstupné schody v Kultúrnom dome Podlavice. To všetko v hodnote približne 80 000 eur.  Zároveň sme zrealizovali aj menšie opravy v materských a základných školách. Modernizáciou prešli aj zariadenia sociálnych služieb v celkovom objeme  takmer 194 000 eur .

Dôležité sú pre nás aj pietne miesta, do ktorých sme v roku 2019 investovali 234 500 eur. Zabezpečili sme opravu a údržbu sôch, pietnych symbolov a miest či osadenie pamätných tabúľ. Obnovili sme Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke a takmer 84 000 eur bolo vyčlenený na budovanie parkoviska, oporných múrov a chodníkov v Majeri na vojenskom cintoríne. Vďaka spolupráci s Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku sa dočkal opravy aj hrob Terézie Vansovej, pričom mesto prispelo sumou 4 200 eur. V spolupráci s Veľvyslanectvom Maďarska prešiel obnovou hrob Oskara Petrogalliho, ktorý patrí k pamätihodnostiam mesta.  Samospráva na jeho opravu vyčlenila  4 820  eur a príspevok maďarského veľvyslanectva bol 5 080 eur.

V máji bola spustená fontána pred mestským úradom. Banskobystrický park pred mestským úradom prešiel revitalizáciou pred tromi rokmi. Išlo o investíciu vo výške 44 000 eur, ktoré boli použité na obnovu chodníkov, úpravu zelene, doplnenie mobiliáru a zavlažovacieho systému. S budovaním fontány sme po komplikáciách s verejným obstarávateľom začali v auguste 2018. Celková hodnota projektu po verejnom obstarávaní je takmer 260 000 eur. V zámere obnovy fontán chce mesto pokračovať. Na fontánu v Národnej ulici sme už dali vypracovať architektonickú štúdiu. Začalo sa pracovať tiež na parčíku pri Hrone. Uskutočnilo sa verejné prerokovanie architektonickej štúdie a po jej vyhodnotení bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Máme vysúťaženého nového dodávateľa v oblasti odpadového hospodárstva. Od augusta 2019 zber a prepravu odpadov pre mesto zabezpečuje nová spoločnosť Marius Pedersen a.s. Poskytovateľ bol zároveň zaviazaný na dodanie nových nádob na zber odpadov, a to v počte cca 6 000 ks. Zároveň bude zabezpečené priebežné dočisťovanie stojísk nádob.  Jednou z najvýraznejších noviniek zahrnutých v zmluve je zámer osádzania moderného systému polopodzemných kontajnerov (celkovo 160 ks), ktoré by sa malo začať po vyhotovení projektovej dokumentácie a schválení potrebných dokumentov. Aktuálne prebieha prípravná fáza.

Postupne obnovujeme detské ihriská. V Sásovej sú všetky zrekonštruované. Na Fončorde a v centre budeme postupne dopĺňať  herné prvky ako sú trampolíny, lezecké zostavy, tabule či hrazdy. Zamerali sme sa aj na budovanie športovej infraštruktúry. Nové multifunkčné ihriská vznikli pri ZŠ Radvanská v hodnote cca 495 000 eur a pri ZŠ J. G. Tajovského za cca 200 400 eur.

„Veľmi ma potešila aj spolupráca na oslavách 75. výročia SNP či 30. výročia Nežnej revolúcie. Som hrdý na to, že Banská Bystrica bola súčasťou dôstojných spomienok na tieto významné míľniky,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Mestu sa darí rozvíjať aj v oblasti cestovného ruchu, k čomu prispelo viacero projektov. Hodinová veža je už pre návštevníkov otvorená celoročne. Púšťame sa tiež do ekologickejších projektov podľa vzoru veľkých zahraničných miest. Tento rok sme na vianočných trhoch sprístupnili pre ľudí vratné keramické hrnčeky, ktoré šetria  životné prostredie. Spúšťame projekt Európskej fuggerovskej cesty, chceme rekonštruovať priestory Barbakanu a reálne kontúry začína naberať aj rozhľadňa na Urpíne.

V dnešnej dobe sú dôležité aj informačné technológie. Najväčšou výzvou pre mesto v oblasti elektronizácie v roku 2019 boli legislatívne povinnosti v súvislosti s prijímaním a posielaním elektronických dokumentov. Samospráva tento rok spustila novú modernejšiu webovú stránku, ku ktorej dnes pribudla aj prehľadná mobilná aplikácia s názvom BanskáBystrica, ktorú si obyvatelia i návštevníci môžu zadarmo stiahnuť na Google Play a v App Store. Nájdete v nej informácie v podobe aktualít, podujatia i pohotovostné kontakty či tipy na výlety. Jej cieľom je aj priblížiť sa ľuďom a zjednodušiť prístup k informáciám. Postupne zlepšujeme aj pripojenie na verejnú WIFI s názvom SmartBanskaBystrica. Modernizujeme tiež infraštruktúru v materských školách a v zariadeniach sociálnych služieb. Zvyšujeme aj prevenciu kriminality, vďaka čomu pribudli v Banskej Bystrici kamery v rôznych lokalitách.

Počas roka sme usporiadali mnoho zaujímavých podujatí. Oddelenie kultúry v minulom roku pripravilo pre Banskobystričanov a návštevníkov mesta viac ako 200 podujatí. V roku 2019 sme okrem tradičných celoročných športových projektov podporili aj nové podujatia ako Winter Classic  Games 2019 či Fanzóna Slovenského Hokeja. Dali sme sa tiež na cestu organizovania najväčšieho športového podujatia na Slovensku – EYOF 2021.

V neposlednom rade bol rok 2019 rokom rozhodnutí. Záver roka bol náročný v súvislosti s nastavovaním  a schvaľovaním rozpočtu pre rok 2020 aj pre zvyšovanie daní a poplatkov. Vyššie miestne dane však v tomto prípade idú ruka v ruke so skvalitňovaním služieb pre obyvateľov. Sadzby sa naposledy zvyšovali v roku 2012 a odvtedy sa veľa zmenilo aj v našom meste. Schválené boli rôzne legislatívne zmeny, ktoré zasiahli do rozpočtov samospráv, a preto sme museli pristúpiť k tomuto riešeniu.

„Poslanci schválili aj rozpočet mesta Banská Bystrica na roky 2020 – 2022. Je to záväzok samosprávy, aby sme schválený rozpočet využili v prospech mesta a samotných obyvateľov. O dobrom hospodárení v posledných rokoch svedčí aj výška dlhu nášho mesta. K 1. januáru 2020 je na úrovni približne 8 percent z príjmov bežného rozpočtu, čo nás radí medzi najmenej zadlžené mestá na Slovensku,“ dopĺňa primátor mesta Ján Nosko.

Najväčšou výzvou stále zostávajú projekty, ktoré môžu byť financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Je posledný rok, keď ich môžeme podať. Ide najmä o zelené projekty ako revitalizácia vnútroblokov na Tulskej a Sitnianskej ulici, kde prebieha stavebné konanie za účelom vydania povolení či revitalizácia mestského parku, kde prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

V prípade dlho diskutovaného mostu Iliaš bola vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, ku ktorej boli vznesené pripomienky, v súčasnej dobe projektanti upravujú dokumentáciu. Stále pracujeme aj na projektoch MŠ Karpatská a MŠ Strážovská, kde zatiaľ došlo len k polovičnej realizácii.

Stále pociťujeme potrebu výstavby nájomných bytov. Mesto preto začalo s prípravou investičnej akcie na Ďumbierskej ulici, ktorá by mala byť spolufinancovaná z prostriedkov dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a z úverových prostriedkov ŠFRB. Pribudnúť by malo 23 bytov.  Momentálne nie je možné určiť termín výstavby, nakoľko sme v prípravnej fáze. Vysúťažili sme projektanta a spracováva sa dokumentácia pre územné rozhodnutie, následne bude potrebné vybaviť stavebné povolenia a vysúťažiť zhotoviteľa stavby.

Naďalej sa chceme venovať i sociálnej oblasti a schválením rozpočtu mesta práve túto oblasť favorizujeme, nakoľko je vidieť, že bola personálne aj finančne poddimenzovaná. Je naším cieľom zabezpečiť seniorom dôstojné prostredie a dostatok zamestnancov a pracovníkov sociálnych služieb, ktorí sa týmto ľuďom budú venovať. Počas budúceho roka sa budeme intenzívne venovať príprave podujatia EYOF a čaká nás aj súťaž na nového dodávateľa služieb MHD.

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora