Aktuality

Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica

ilustračný obrázok_archívmesto BB (2)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (www.ia.gov.sk) realizuje dopytovo-orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby, do ktorého sa zapojilo aj mesto Banská Bystrica. Realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (www.esf.gov.sk). Našu samosprávu nebude stáť nič, nakoľko finančná spoluúčasť Európskej únie a štátneho rozpočtu tvorí sto percent.

Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby, aby sa predišlo umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení. Realizácia umožní poskytovanie opatrovateľskej služby väčšiemu počtu osôb, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí. Taktiež sa zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím či s nepriaznivým zdravotným stavom, ale aj pre seniorov, a podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite.

Projekt pomáha vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život. Podporuje tiež poskytovanie opatrovateľskej služby v lokalitách, v ktorých v súčasnosti absentuje z dôvodu nedostatku zdrojov. Pozitívom je aj podpora zamestnanosti v regióne, nakoľko sa vytvoria nové, prípadne udržia staré pracovné miesta.

Mesto Banská Bystrica požiadalo o nenávratný finančný príspevok vo výške 296 400 eur. Použitý bude na platy opatrovateliek, ktoré samospráva zamestnáva.

„Aj napriek tomu, že takéto projekty podporujú rozvoj opatrovateľskej služby a pomáhajú predchádzať tomu, aby starší či nevládni ľudia museli byť umiestňovaní do zariadení mimo svojho domova, mesto zaznamenáva problémy spojené s nedostatkom pracovnej sily,“ hovorí Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí.

Tak ako ostatné mestá, aj Banská Bystrica bojuje s personálnymi otázkami. Vzhľadom na nízky počet opatrovateliek prijme samospráva do pracovného pomeru uchádzača/uchádzačku, ktorý/á spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách. Viac informácií v prípade záujmu nájdete na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Zamestnanie v samospráve.

 

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

Galéria