Aktuality

Opravíme ďalšie cesty, chodníky i schodištia

DSC_0984

Do obnovy miestnych komunikácií v Banskej Bystrici sa dlhé roky neinvestovalo, a preto vznikol vysoký investičný dlh, ktorý sa súčasné vedenie mesta už druhé volebné obdobie usiluje postupne znižovať. Každý rok vytypujeme niekoľko ciest a chodníkov, ktoré sú v zlom stave a zrealizujeme súvislú obnovu povrchov. Inak to nebude ani v roku 2019 a slovo dostanú aj poslanci.

„Opäť sme sa zamerali na kritické úseky ciest a chodníkov v rôznych lokalitách nášho mesta. Z Fondu dopravnej infraštruktúry bolo tento rok na ich opravu vyčlenených takmer 312 000 eur,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.

V centre bude opravená vozovka, a tiež pravý chodník na Komenského ulici od križovatky Kollárova po križovatku Skuteckého v hodnote takmer 52 000 eur. Opravou prejde aj vozovka na ulici Trieda SNP 55 – 59 od Jegorovovej ulice za 43 000 eur.

V Sásovej mesto zrealizuje opravy vo výške takmer 131 000 eur. V roku 2019 sa zameriame na schodisko Karpatská – Javornícka, ktoré sa nachádza neďaleko materskej školy. Obnovíme chodník a vozovku pri zariadení pre seniorov na Krivánskej ulici 16 – 26, kde budú upravené aj parkovacie plochy pri vozovke. V areáli škôlky na Tatranskej ulici opravíme chodníky a príjazd pre zásobovanie a opravená bude aj vozovka na Rudohorskej 1 – 23.

Na Fončorde sa zameriame na chodník na Slnečnej ulici 2 – 12 a 14 – 20 v hodnote približne 32 000 eur z Fondu dopravnej infraštruktúry, ktorý bude dokončený z finančných prostriedkov určených na opravy z volebného obvodu. Počas minulých rokov sme začali opravovať vnútrobloky na Švermovej ulici, tentokrát sa práce budú realizovať v úseku pred bytovými domami č. 13 – 17 v hodnote cca 15 000 eur. Pri uliciach Zelená a Jazmínová prejde obnovou chodník i schody za takmer 8 000 eur. V Radvani bude opravená vozovka pri rodinných domoch na Stromovej ulici 1 – 21 za takmer 32 000 eur.

„Znížiť investičný dlh z minulosti nie je jednoduché, no som rád, že sme postúpili o krok vpred. Minulý rok sme obnovili dve dôležité cestné tepny – Zvolenskú cestu a Poľnú ulicu, čo zvýšilo komfort cestovania mnohým vodičom aj chodcom.  Tento rok pokračujeme ďalej a slovo pri výbere majú aj samotní obyvatelia, ktorí sa kedykoľvek môžu obrátiť na svojich volených zástupcov. Každý obvod disponuje prostriedkami, ktoré sú určené na opravy miestnych komunikácií a aj na základe podnetov od Banskobystričanov potom poslanci vyberú úseky určené na opravu,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí ako správca miestnych komunikácií komunikuje so zástupcami výborov mestských častí.  Na základe určených priorít následne realizuje opravy ciest a chodníkov na území mesta. Zoznam týchto miestnych komunikácií na rok 2019 za jednotlivé volebné obvody ešte nie je kompletný, no obnovou by mali prejsť napríklad vnútrobloky na uliciach Trieda SNP 43 – 51  či Horné záhrady 1 – 10.

Z týchto prostriedkov v súčasnosti opravujeme chodník na ul. 9. mája od križovatky s ulicou Pod Urpínom po ulicu Na Uhlisku (oproti KR PZ). Čoskoro sa bude realizovať aj obnova chodníka na Golianovej ulici od križovatky s ulicou 9. mája po Jesenského ulicu a odstránená by mala byť aj nefunkčná koľajnica na Stavebnej ulici pri železničnom podjazde.

Vo volebnom obvode č. 3 (Rudlová, Sásová) je vytypovaných viac úsekov, no priority zatiaľ neboli definitívne určené. Konečné slovo ešte nepadlo ani v prípade volebného obvodu č. 7 (Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce).

Vo štvrtom volebnom obvode (Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka) poslanci uvažujú o oprave Ovocnej ulice, chodníka na ulici Priehrada, a tiež o lokálnych opravách na Bukovej ulici v časti od križovatky pri otočke autobusu po materskú školu.

Na Fončorde bude dokončený napríklad vyššie spomínaný chodník na Slnečnej ulici. V Radvani sa už začalo s prácami.  Z týchto prostriedkov je opravený chodník na Bernolákovej ulici 9 – 43 za bytovým domom, a tiež chodník na Nám. Ľ. Štúra od svetelnej križovatky na Poľnú ulicu po križovatku ku Kauflandu.

 

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

Galéria