Aktuality

Jarný zber nebezpečného odpadu

nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Aj túto jar preto môžete odovzdať odpad počas mobilného zberu nebezpečného odpadu pracovníkom firmy DETOX s.r.o., ktorí ho profesionálne zneškodnia. Upozorňujeme, že mimo uvedených zastávok nie je vzhľadom na časový harmonogram možné zastaviť. Odpady s obsahom škodlivých látok, ktoré môžete bezplatne odovzdať sú: autobatérie a batérie; farby; lieky; motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje; olejové filtre; chemikálie; obaly a nádoby znečistené škodlivinami; ortuťové teplomery; riedidlá; rozpúšťadlá; chemicky znečistené textílie; ustaľovače; vývojky; výbojky; chemicky znečistené vody; zvyšky pesticídov a insektícídov; žiarivky; elektrické a elektronické spotrebiče; komunálne odpady s obsahom nebezpečných látok a pod. Uvedené odpady s predložením občianskeho preukazu môžete bezplatne odovzdať celoročne v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 hod. aj na prevádzke spoločnosti DETOX na Zvolenskej ceste 139 (smer na Iliaš, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu), tel. č.: 048/47 125 11.

 

 

Prílohy na stiahnutie