Aktuality

Čakajú nás zmeny v odpadovom hospodárstve

IT2A8041

Zber komunálneho odpadu predstavuje jednu z dôležitých vitálnych funkcií mesta a pre správne fungovanie je potrebné nielen kvalitné nastavenie služby, ale aj aktívne zapojenie sa všetkých obyvateľov. Naše mesto čaká začiatkom augusta, po 28 rokoch, náročná a rozsiahla zmena služby zberu komunálneho odpadu, ktorá však prinesie mnohé novinky.

Podstatnou zmenou v oblasti zberu komunálneho odpadu je obstaranie novej zmluvy, ktorá po dlhých rokoch prinesie moderný a inovatívny prístup. „Teší ma, že po 28 rokoch dochádza k výraznej zmene a rozšíreniu zmluvných podmienok v poskytovaní služby zberu odpadu. Verím, že nový poskytovateľ bude schopný v plnom rozsahu a kvalite zabezpečovať službu a podnety, ktoré sme v poslednom období dostávali, sa nebudú opakovať,“ vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Aktuálna situácia v zbere odpadov

V posledných dňoch mesto eviduje množstvo podnetov na nedostatky v zbere komunálneho odpadu. Situáciu, ktorá v uliciach mesta nastala v dôsledku technicko-personálnych výpadkov súčasného poskytovateľa služby, vnímame a intenzívne komunikujeme. Podľa dohody so súčasným poskytovateľom by malo dôjsť k náprave vzniknutého stavu do konca tohto týždňa tak, aby každé stojisko zberu komunálneho odpadu v meste bolo čisté. Taktiež pravidelne komunikujeme s novým poskytovateľom služby, aby už od prvého dňa uskutočňoval zber odpadov v stanovenom rozsahu. „Momentálne sa intenzívne pripravujeme a robíme všetko preto, aby zmena služby prebehla bez väčších problémov. Zameriavame sa najmä na náročnosť logistiky, poskytnutie novej zberovej techniky a personálne zabezpečenie služby,“ vyjadril sa zástupca spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Oliver Šujan. Spoločnosť sa v reakcii na súčasnú situáciu v meste rozhodla urýchliť nasadenie nových vozidiel pred začiatkom novej zmluvy s mestom a využije svoje kapacity z iných prevádzok s cieľom dočistiť stanovištia do konca týždňa.

Nová služba zberu komunálneho odpadu

Pri formovaní požiadaviek na poskytovanie služby zberu odpadu sme kládli dôraz najmä na dodanie nových nádob na zber odpadu v zástavbe bytových domov, na zber zmesového odpadu i farebných nádob na triedený zber odpadov s umiestnením informačných nálepiek, na čistotu stojísk a nádob, ktorá bude zabezpečená pravidelným dočisťovaním a takisto na úroveň požadovanej zberovej techniky. Významnou novinkou pre mesto je i plánované zavedenie nového systému zberu komunálneho odpadu, a to prostredníctvom osádzania polopodzemných kontajnerov v niektorých vybraných častiach mesta. Zber odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov je jedným z najmodernejších systémov, ktorý prináša mnoho výhod, ako je napríklad zvýšenie estetickej hodnoty stojísk, zväčšenie zberovej kapacity, zníženie frekvencie zberu odpadov a pod. Kvalitu života obyvateľov mesta by malo takisto zlepšiť zabezpečenie umývania a dezinfekcie zberových nádob špecializovaným vozidlom. Ide najmä o 660-litrové nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu v zástavbe bytových domov, ktoré by mali byť čistené niekoľkokrát za sezónu. Napokon bude mať mesto lepšie možnosti odkontrolovať aj výkon zberu komunálneho odpadu, pretože vozidlá budú osadené monitorovacím systémom ich pohybu – GPS. Výberové konanie na poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi bolo úspešne ukončené a od 1. augusta 2019 by malo teda dôjsť k zmene poskytovateľa tejto služby. Vzhľadom na fakt, že nás čaká logisticky, časovo a z hľadiska počtu plánovaných úkonov náročná zmena, dovoľujeme si požiadať všetkých obyvateľov mesta, podnikateľov i zástupcov právnických subjektov o zhovievavosť a trpezlivosť. V prípade, že zaevidujete nedostatky v súvislosti so zmenou poskytovateľa služby, môžete kontaktovať oddelenie MsÚ telefonicky na čísle 048/4330454 alebo prostredníctvom elektronickej pošty separovanyzber@banskabystrica.sk. Všetky dôležité a užitočné informácie a oznamy k nakladaniu s komunálnym odpadom sú zverejnené na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii – Nakladanie s odpadmi.