Aktuality

Ján Nosko: Po 40 rokoch sme blízko k výmene mosta v Iliaši

Most v Iliaši 2018

Obyvatelia mestskej časti Iliaš dlhodobo upozorňujú na katastrofálny stav jediného prístupu k ich domovom. Nevyhnutnú údržbu iliašskeho mosta zabezpečuje spravidla správca miestnych komunikácií. Po štyridsiatich rokoch si však zaslúži výmenu. Preto začalo vedenie mesta už pred dvomi rokmi vyvíjať kroky vedúce k výstavbe novej mostovej konštrukcie spĺňajúcej kritériá 21. storočia. V súčasnosti má samospráva vyčlenené finančné prostriedky a aktuálne aj ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu, s ktorým primátor Ján Nosko v uplynulých dňoch podpísal zmluvu. Včera o tom informoval Iliašanov na spoločnom stretnutí.

Mestu v roku 2016 hrozilo, že bude musieť starý most odkúpiť od Správy štátnych hmotných rezerv za viac ako 101 000 eur. Vedenie mesta preto iniciovalo stretnutia s vedením SŠHR, v rámci ktorých sa podarilo vyrokovať výhodné podmienky. Spočívali v podpísaní Darovacej zmluvy a bezodplatnom odovzdaní mosta do vlastníctva samosprávy. Následne sa mohli začať  reálne kroky k odstráneniu nevyhovujúceho prístupu do Iliaša.

„Som presvedčený, že výmena mosta v Iliaši je krok nevyhnutný, aj keď finančne náročný. Napriek tomu, že ide o malú mestskú časť s nízkym počtom obyvateľov, viem, že naše rozhodnutie investovať do štyridsať rokov neriešeného problému je správne. Odhadovaný rozpočet nákladov na realizáciu stavby vrátane stavebného dozoru vyčíslili odborníci na 1 584 200 eur. Vďaka dobrému hospodáreniu sa nám financie na výmenu celého mosta podarilo vyčleniť z Fondu minulých rokov. Verím, že po ukončení všetkých procesov sa obyvatelia Iliaša konečne po viac ako štyridsiatich rokoch dostanú komfortne k svojim domovom,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Vzhľadom k rozsahu celej investičnej akcie bola kvalitná príprava veľmi náročná a zdĺhavá. Odborné útvary MsÚ museli pripraviť stovky strán dokumentácie a zmluvných podmienok tak, aby sa do budúcna minimalizoval vznik potenciálnych problémov a ťažkostí.

Skôr ako sme mohli  pristúpiť k obstaraniu dodávateľa, bolo nevyhnutné spracovať projektový zámer, odkonzultovať ho s odbornými útvarmi mestského úradu, identifikovať dotknuté pozemky a siete a zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia. Ďalším krokom bolo vyhotovenie štúdie realizovateľnosti, zapracovanie pripomienok a vypracovanie predbežného odhadu rozpočtu. Po spracovaní štúdie realizovateľnosti sme  začiatkom roka 2017 začali s prípravou podkladov pre verejné obstarávanie,“ dopĺňa Martin Vyleťal, vedúci Odboru rozvojových aktivít mesta.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28. augusta 2017. Už len fakt, že sa realizovalo v troch kolách značí, že išlo z časového hľadiska o ťažký proces. Keďže verejná súťaž bola vyhlásená podľa postupu, ktorý sa nazýva tzv. Žltý FIDIC, vysúťažený zhotoviteľ bude zodpovedný nielen za naprojektovanie, ale aj vybudovanie celého diela.  Suma projektu po verejnom obstarávaní je vo výške 1 407 780 eur.

 „Povinnosťou zhotoviteľa bude spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, zabezpečiť inžiniering, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizovať stavbu vrátane kolaudačného rozhodnutia. Predpokladáme, že ak nenastanú žiadne ďalšie komplikácie, právoplatné stavebné rozhodnutie získame na prelome rokov 2018/2019. Následne bude možné v prvej polovici nasledujúceho roka začať s komplexnou výmenou starého nevyhovujúceho mosta za nový,“ dopĺňa prednosta MsÚ Martin Adamec.

 

Niekdajší most na rieke Hron, ktorý spájal mesto s Iliašom odplavila povodeň v roku 1974. V tom čase poskytol štát Banskej Bystrici dočasný oceľový most, ktorý slúžil až do roku 2000.  Následne prenajala Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) mestu inú mostovú súpravu. Platnosť nájomnej zmluvy sa niekoľkokrát predlžovala, menila sa výška nájmu a  s niekoľkými dodatkami trvala do 31. decembra 2016.

Galéria