Podujatia

Cantus Choralis Slovaca 2022 – Sympózium od 12. 10. 2022

Cantus na web

ŠVK – LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM

Vás srdečne pozýva na sympózium pod názvom

CANTUS CHORALIS SLOVACA 2022

Sympózium o zborom speve sa koná od roku 1994, každý párny rok striedavo so sympóziom v Ústí nad Labem, Česká republika. Je orientované na slovenskú zborovú tvorbu, hudobných skladateľov, dirigentov, spevácke zbory, ako aj na významné osobnosti organizátorské a inštitúcie podporujúce rozvoj zborového spevu na Slovensku, hudobnú a vokálnu kultúru regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu. Ďalej na európske trendy v zborovom speve a zahraničné aktivity národov Európskej únie v oblasti zborového spevu. Sprievodnými aktivitami sympózia sú vokálne koncerty domácich alebo zahraničných speváckych zborov, prípadne premiéry diel slovenských autorov.

Cieľom 15. medzinárodného sympózia CANTUS CHORALIS SLOVACA je získanie nových pohľadov a názorov, odborných poznatkov z histórie a súčasnosti zborového spevu, nadviazanie neformálnych priateľských kontaktov medzi dirigentmi, hudobnými skladateľmi, hudobnými vedcami a hudobnými pedagógmi z rôznych krajín Európy, výmena a prezentácia zborovej literatúry, zvukových médií a skúseností v práci so speváckymi telesami. Medzinárodné sympózium sa teší záujmu širokej odbornej i kultúrnej verejnosti.

Tento ročník je zameraný na Kontexty zborového umenia, na postavenie zborového spevu v hudobnej kultúre súčasnosti so zameraním na dirigentov, skladateľov, repertoár, činnosť, organizácie, súťaže, ocenenia, významné osobnosti v oblasti zborového spevu. Pri príležitosti životného jubilea je tento ročník venovaný 95. narodeninám prof. Ladislava Burlasa.

Program sympózia zahŕňa tematiku európskych trendov s príspevkami zahraničných účastníkov, workshopy, koncerty, poznávanie hudobnej kultúry a histórie nášho regiónu.

 

Informácie