Verejné obstarávania

Obchodná verejná súťaž – Budova a príslušenstvo

Organizácia
Mesto Banská Bystrica
Prijatie ponúk do
23. februára 2018
Dátum zverejnenia
26. januára 2018

Mesto Banská Bystrica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností – budovy s príslušenstvom súp. č. 725 nachádzajúcej sa na Chalupkovej ul č. 5 v Banskej Bystrici a pozemku C KN pare. č. 3374, kat. územie Banská Bystrica.