Verejné obstarávania

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica – projektová dokumentácia

Verejný obstarávateľ: Mesto Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica – projektová dokumentácia“.

Lehota na predkladanie ponúk: 31.03.2016 do 10,00 hod.

Dátum zverejnenia: 21.03.2016