Aktuality

Informácie o zápise detí do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2024/2025 v meste Banská Bystrica

zápisy do škôl

Miesto a čas zápisu

Mesto určilo čas zápisu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica od 1. do 30. apríla 2024, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.  Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je zákonný zástupca dieťaťa povinný v zákonom stanovenom termíne prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Podrobné informácie v anglickom aj ukrajinskom jazyku sú dostupné TU.

Podmienky zápisu

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného stanoviska príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že dieťa má trvalé bydlisko na území SR a žije v zahraničí, rodič je rovnako povinný podať elektronicky prihlášku v termíne zápisu do základnej školy podľa miesta trvalého bydliska v Slovenskej republike. Pri zápise oznámi skutočnosť, že dieťa sa bude vzdelávať v zahraničí a písomne požiada riaditeľa školy o povolenie pre takéto vzdelávanie.

Spádová škola

V zmysle § 20 ods. 5 a 6 školského zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Školské obvody na území mesta Banská Bystrica

Na základe všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica je určených 11 školských obvodov pre nasledovné základné školy:

Prvý školský obvod – Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica

Druhý školský obvod – Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica

Tretí školský obvod –  Základná škola,  Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Štvrtý školský obvod – Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská  Bystrica

Piaty školský obvod – Základná škola SNP, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Šiesty spoločný školský obvod – Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica

Siedmy spoločný školský obvod – Základná škola J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica

Ôsmy školský obvod –  Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica

Deviaty školský obvod – Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

Desiaty spoločný školský obvod – Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

Jedenásty školský obvod – Základná škola SSV,  Skuteckého 8, Banská Bystrica

Do jednotlivých školských obvodov sú zaradení žiaci podľa ulíc ich trvalého pobytu. Výnimkou je 11. obvod, ktorý vytvára školské triedy pre deti z celého územia mesta Banská Bystrica so špecifickým intelektovým nadaním.

Zápis detí od 1. do 30. apríla 2024 je určený aj pre ukrajinské deti a žiakov, ktorých obvyklé miesto pobytu je mesto Banská Bystrica.

Zápis do 1. ročníka ZŠ – termíny slávnostných zápisov

Základná škola  

Termíny slávnostných zápisov

ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5 9. – 10. 4. 2024 /13.00 – 18.00 h/
ZŠ s MŠ, Radvanská 1 10. 4. 2024 /10.00 – 18.00 h/

11. 4. 2024 /10.00 – 16.00 h/

 

ZŠ, Ďumbierska 17 16. 4. 2024 /13.00 – 18.00 h/
ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12   9. 4. 2024 /14.00 – 18.00 h/

10. 4. 2024 /14.00 – 17.00 h/

 

ZŠ, Golianova 8 8. 4. 2024 /13.00 – 18.00 h/

9. 4. 2024 /13.00 – 17.00 h/

 

ZŠ, Moskovská 2 9. 4. 2024 /13.00 – 18.00 h/
ZŠ, Pieninská 27 9. – 10. 4. 2024 /od 15.00 – 18.00 h/
ZŠ, Sitnianska 32   9. 4. 2024 /13.00 – 18.00 h/

10. 4. 2024 /14.00 – 17.00 h/

 

ZŠ, Spojová 14 16. – 17. 4. 2024 /13.00 – 18.00 h/
ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8 4. 4. 2024 /14.00 – 18.00 h/
ZŠ SNP, Trieda SNP 20 10. 4. 2024 /13.00 – 18.00 h/

 

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže