Aktuality

Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica

Zápis detí do základných škôl

Samospráva určila čas zápisu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 1. do 30. apríla 2023 v čase od 13:00 do 18:00 h. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak sa tak nestane, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania na základe písomného stanoviska príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že dieťa má trvalé bydlisko na území SR a žije v zahraničí, rodič je rovnako povinný podať elektronicky prihlášku v termíne zápisu do základnej školy podľa miesta trvalého bydliska v Slovenskej republike. Pri zápise oznámi skutočnosť, že dieťa sa bude vzdelávať v zahraničí a písomne požiada riaditeľa školy o povolenie pre takéto vzdelávanie.

Spádová škola

V zmysle § 20 ods. 5 a 6 školského zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Školské obvody na území mesta Banská Bystrica

Na základe všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica je určených 11 školských obvodov pre nasledovné základné školy:

Prvý školský obvod – Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica

Druhý školský obvod – Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica

Tretí školský obvod – Základná škola,  Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Štvrtý školský obvod – Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská  Bystrica

Piaty školský obvod – Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Šiesty spoločný školský obvod – v Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica

Siedmy spoločný školský obvod – Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica

Ôsmy školský obvod – Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica

Deviaty školský obvod – Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

Desiaty spoločný školský obvod – Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

Jedenásty školský obvod – Základná škola SSV,  Skuteckého 8, Banská Bystrica

Do jednotlivých školských obvodov sú zaradení žiaci podľa ulíc ich trvalého pobytu. Výnimkou je 11. obvod, ktorý vytvára školské triedy pre deti z celého územia mesta so špecifickým intelektovým nadaním.

Zápis detí od 1. do 30. apríla 2023 je určený aj pre ukrajinské deti a žiakov, ktorých obvyklé miesto pobytu je mesto Banská Bystrica.

Termíny zápisov do 1. ročníka základných škôl

ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5: 3. – 4. apríl 2023

ZŠ s MŠ Radvanská 1: 3. – 4. apríl 2023

ZŠ Ďumbierska 17: 19. apríl 2023

ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanova 12: 12. – 14. apríl 2023

ZŠ Golianova 8: 3. – 4. apríl 2023

ZŠ Moskovská 2: 4. apríl 2023

ZŠ Pieninská 27: 4. – 5. apríl 2023

ZŠ Sitnianska 32: 4. – 5. apríl 2023

ZŠ Spojová 14: 18. – 19. apríl 2023

ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8: 4. apríl 2023

ZŠ Trieda SNP 20: 4. apríl 2023

Viac informácií nájdete na: https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/skolstvo/zakladne-skoly/.

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže