Aktuality

Vydať hlasovací preukaz je možné najskôr 45 dní pred parlamentnými voľbami

Voľby do NR SR

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania parlamentných volieb v sobotu, 30. septembra 2023, nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Matričný úrad MsÚ v Banskej Bystrici eviduje už prvé žiadosti. Samospráva v tejto súvislosti upozorňuje, že na základe osobných alebo doručených žiadostí môže byť hlasovací preukaz vydaný najskôr 45 dní pred uskutočnením volieb, teda nie skôr ako 16. augusta 2023.

V meste Banská Bystrica volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, t. j. 29. septembra 2023 do 15:00 h.,
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu minimálne 15 pracovných dní pred voľbami, teda najneskôr 8. septembra 2023 na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
  • elektronicky (e-mailom) na adresu: podatelna@banskabystrica.sk, taktiež do 8. septembra tohto roka.

V žiadosti musia byť uvedené údaje o voličovi, a to meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), príp. korešpondenčná adresa, na ktorú bude doručený hlasovací preukaz. O ten je možné požiadať aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr v posledný deň pred voľbami, t. j. 29. septembra 2023. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu mesto voličovi nový nevydá.

Informácie o septembrových voľbách do NR SR, vrátane žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, sú zverejnené a aktualizované na webe mesta https://www.banskabystrica.sk/samosprava/volby-nr-sr-2023/.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora