Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 7.2.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica, 31. 1. 2023

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 7. február 2023 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia rezervného fondu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 00/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy pri základnej škole a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. /2023 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

11. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Projektová dokumentácia – Zelené sídliská I.“

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

12. Informácia o zámere mesta vybudovať a odovzdať inžiniersku stavbu SO-501 Preložka vodovodu DN 200 v rámci realizácie stavby „Parkovisko Tatranská č. 24-32, Banská Bystrica“ do majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica a o uzatvorení zmluvy o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky verejného vodovodu a uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch dotknutých stavbou

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Informácia o zámere mesta vybudovať a odovzdať inžiniersku stavbu SO-501 Preložka vodovodu DN 200 v rámci realizácie stavby „Parkovisko Tatranská č. 52-64, Banská Bystrica“ do majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica a o uzatvorení zmluvy o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky verejného vodovodu a uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch dotknutých stavbou

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Návrh na zmenu zástupcov Mesta v obchodných spoločnostiach, ktorých zakladateľom je Mesto Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Návrh na poverenie poslanca MsZ vykonávaním občianskych obradov

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Návrh na zmenu zloženia komisií MsZ

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

17. Vymedzenie úloh komisií MsZ vo volebnom období 2022 – 2026

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

18. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 16/2022 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 8/2021 – kontrolou plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 2/2020 – plnenia zmluvných vzťahov v roku 2019, vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 484/2005/RDKS v zmysle platných dodatkov, uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou PROGRES – HL, s.r.o.

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

19. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 18/2022 – kontroly plnenia povinností Mesta Banská Bystrica ako povinnej osoby vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

20. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2023 – kontroly stavu a úrovne vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve za roky 2020-2021

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

21. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

22. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 6. 12. 2022 do 31. 1. 2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

23. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 13. decembra 2022

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

24. Interpelácie poslancov

25. Diskusia

26. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ

2. hlavného kontrolóra mesta

3. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

4. riaditeľa MBB a.s.

5. náčelníka MsP

6. vedúcich zamestnancov MsÚ

7. zástupcu okresnej prokuratúry

8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie

9. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia