Aktuality

Po roku sa opäť stretli pracovné skupiny v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta

Seniori

Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) mesta Banská Bystrica hovorí o tom, ako bude samospráva počas najbližších piatich rokov pomáhať seniorom, osobám so zdravotným znevýhodnením, rodinám, deťom, mládeži, ľuďom žijúcich v náročných životných situáciách či obyvateľom, ktorí žijú v marginalizovaných rómskych komunitách. S cieľom zhodnotiť stanovené aktivity za uplynulý rok sa stretli v marci tohto roka členovia pracovnej skupiny na pôde mestského úradu. Z analýzy komunitného plánu vyplynulo, že väčšina  stanovených úloh bola splnená. Zároveň boli identifikované prekážky, ktoré zabránili naplneniu niektorých cieľov. Pre banskobystrickú samosprávu je naďalej dôležité robiť všetko pre realizáciu legislatívou stanovených cieľov, a v prípade možnosti ísť aj nad jej rámec.

KPSS ako dôležitý strategický dokument podporuje komplexný rozvoj v sociálnej oblasti pre všetkých obyvateľov. Ponúka odpovede na často kladené otázky, akými sú rozsah a druh poskytovaných sociálnych služieb v súčasnosti, dispozícia ľudských, materiálnych a finančných zdrojov, ale aj potreba budúcej tvorby či zlepšení. Mesto vynaložilo na oblasť sociálnych vecí, vrátane implementácie aktivít, zo svojho rozpočtu viac ako šesť miliónov eur a takmer dva milióny predstavujú mimorozpočtové zdroje.

Dôležitú súčasť komunitného plánu tvoria tzv. pracovné skupiny. Každá z nich je zameraná na určitú skupinu obyvateľov. Ich zámerom je hľadať riešenia pre napĺňanie špecifických potrieb, a taktiež snaha rozvíjať a podporovať služby, ktoré sú v záujme jednotlivých skupín . Veľmi nás teší, že sa vieme stretnúť, diskutovať a záujem o sociálnu oblasť stále pretrváva. Ďakujem všetkým, ktorí sa na vyhodnotení zúčastnili a verím, že spoluprácou všetkých subjektov sa nám podarí naplniť stanovené ciele, “ hovorí Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Pre seniorov je dôležité zabezpečovať služby tak, aby mohli zostať čo najdlhšie vo svojom domácom prostredí. Zároveň je kľúčové podporovať ich aktívny spôsob života, pripravovať  medzigeneračné stretnutia s možnosťou odovzdávania si vzájomných skúseností. V minulom roku bol, napríklad, pozitívne vyzdvihnutý program Klop-klop, ktorý partnersky realizovalo mesto v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva n. o.

„Kus dobrej práce spravili najmä neverejní poskytovatelia, ktorí zrealizovali pre osoby so zdravotným znevýhodnením programové aktivity na základe ich špecifických potrieb. Súčasne  aktivizovali mladých ľudí s poruchami a nevyhovujúcim zdravotným stavom. Rodičia a zákonní zástupcovia detí sa zúčastňovali na prednáškach, ale aj na iných formách vzdelávania. Osvojili si tak rodičovské zručnosti a získali poradenstvo ohľadom poskytovania pomoci v rôznych životných situáciách. V prípade marginalizovaných rómskych komunít boli aktivity zamerané na prácu s deťmi, mládežou, ako aj komplexné sociálne poradenstvo pre rodiny,“ dopĺňa Mária Trepáčová z odboru sociálnych vecí.

V každej pracovnej skupine bolo vyhodnotené plnenie všetkých stanovených aktivít. Stručný prehľad o plnení:

Pracovná skupina/plnenie aktivity Splnené aktivity Čiastočne splnené aktivity Nesplnené aktivity Nevyhodnocuje sa
Seniori 7 4 1 0
Osoby zo zdravotným znevýhodnením 7 1 1 0
Rodina, deti a mládež 4 0 1 0
Osoby žijúce v obtiažnych životných situáciách 2 1 2 0
Osoby žijúce v marginalizovaných rómskych komunitách 3 0 3 0
Prierezové ciele a opatrenia 3 1 1 1
SPOLU 26 7 9 1

 

„Komunitný plán sociálnych služieb by mal spájať všetkých poskytovateľov sociálnych služieb na pôde mesta a ukazovať ich širokú paletu i činnosti. Reálny stav odzrkadľujú každoročné správy o vyhodnocovaní stanovených úloh. Pozitívnou správou je, že Odbor sociálnych vecí mesta Banská Bystrica nie je jediný. Práve naopak, bohatú mozaiku služieb je možné nájsť u zástupcov štátnej či mestskej polície, mimovládnych organizácií, občianskych združení či rôznych fyzických osôb,“ uzatvára Ivana Kružliaková.

Viac informácií nájdete na webovej stránke mesta, v sekcii Sociálna pomoc na tomto odkaze.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora