Aktuality

Blížia sa zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zápisy detí do MŠ

Rodičov budúcich škôlkarov čakajú už na budúci mesiac povinnosti týkajúce sa školskej dochádzky ich detí. Zápisy na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia v jednotlivých materských školách (MŠ) od 2. do 4. mája 2023, v čase od 9:00 do 12:00 h. a od 13:00 do 16:30 h.   

Do MŠ sa dieťa prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy elektronicky alebo osobne. Potrebné je súčasne doložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou má byť aj informácia o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Termíny zápisov: 

2.máj 2023: Radvaň, Fončorda a Podlavice

MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického 8, MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Buková 22

V budove MŠ Šalgotarjánska 5 sa v súčasnosti realizuje komplexná rekonštrukcia. Z uvedeného dôvodu sa zápis uskutoční v náhradných priestoroch v MŠ Slnečná 34 v čase od 13:00 do 16:30 h. 

3.máj 2023:  Rudlová – Sásová

MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3, MŠ Strážovská 3, MŠ Tatranská 63

4.máj 2023:  Centrum mesta

MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru 3, MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82

Termín zápisu do MŠ, ktorá je súčasťou Základnej školy (ZŠ) Jána Bakossa, Bakossova 5, a MŠ, ktorá je súčasťou ZŠ Radvanská 1 je zverejnený na webovom sídle škôl.

Predprimárne vzdelávanie detí 
Pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023, je povinné predprimárne vzdelávanie. Jeho neprihlásenie, a tiež neospravedlnené vynechávanie takéhoto vzdelávania (viac ako päť dní v mesiaci), sa od 1. septembra 2021 považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania zo strany zákonného zástupcu dieťaťa. V takom prípade môže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny siahnuť na rodinné prídavky. Zároveň mesto uloží zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý zanedbáva starostlivosť o jeho povinné predprimárne vzdelávanie, pokutu do 331,50 eur, a to aj opakovane.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy. Žiadosť sa podáva v čase od 1. do 31. mája 2023. Predprimárne vzdelávanie absolvuje dieťa v MŠ v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú MŠ, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Nedosiahnutie školskej spôsobilosti
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa MŠ vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je predloženie: písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Deti, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné, sa do MŠ prijímajú  bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska.

Podrobnejšie informácie nájdete na webe mesta: https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/skolstvo/materske-skoly/.

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže, MsÚ BB

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora