Aktuality

Banskobystričania sa môžu zapojiť do online spolutvorby vízie mesta

Vízia mesta

Prípravný tím Programu rozvoja mesta (PRM) v spolupráci s OGP Local Banská Bystrica pozýva obyvateľky a obyvateľov na diskusiu, v rámci ktorej môžu vyjadriť svoj názor na víziu mesta pod Urpínom do roku 2050. Dlhodobá vízia je súčasťou a zároveň aj jedným z východísk prípravy nového Programu rozvoja mesta Banská Bystrica do roku 2030. Je dôležité, aby sa na jej spolutvorbe, okrem samosprávy a ďalších spolupracujúcich inštitúcií, podieľali aj samotní obyvatelia.

Názory a pohľady Banskobystričaniek a Banskobystričanov na možné znenie vízie a na jej tematické i hodnotové zložky, sú podstatné pre spolutvorbu čo najvýstižnejšej formulácie dlhodobej vízie mesta do roku 2050, vrátane tematických záväzkov ku jednotlivým strategickým prioritám. Predkladané návrhy ku príprave vízie vzišli z viacerých doteraz zrealizovaných participatívnych aktivít procesu prípravy Programu rozvoja mesta Banská Bystrica. Jej návrh bude vychádzať aj z doterajších koncepčných dokumentov a rozvojových aktivít mesta. Výsledky konzultácií sa objavia i v návrhoch strategickej a programovej časti PRM, ktorá bude poskytnutá na verejné pripomienkovanie začiatkom jesene 2023.

Svoje názory môžu obyvatelia Banskej Bystrice vyjadriť prostredníctvom online platformy na adrese https://viziabanskabystrica2050.consider.it/ do stredy, 6. septembra 2023. Bližšie informácie sú dostupné na webe mesta: Program rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024-2030 | Banská Bystrica (banskabystrica.sk).

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora