Aktuality

V rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta sa stretnú pracovné skupiny

Mestský úrad

Samospráva vypracovala Komunitný plán mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027, ktorý predstavuje strategický dokument, podporujúci rozvoj sociálnych služieb. Zároveň ide o východiskový materiál, ktorý vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie a získavanie mimorozpočtových zdrojov. V procese prípravy dokumentu boli vytvorené pracovné skupiny, ktoré zohľadňujú špecifiká a potreby vybraných skupín obyvateľov. Najbližšie termíny stretnutí pracovných skupín sú naplánované v dňoch 25. a 26. apríla 2022 v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici. Cieľom bude zhodnotiť  určené aktivity za predošlý rok a diskutovať o úlohách mesta, ako aj všetkých spolupracujúcich partnerov, týkajúcich sa Akčného plánu na rok 2022. Výsledkom by mali byť reálne výstupy a kroky smerujúce k dosiahnutiu zámerov pre jednotlivé cieľové skupiny.

Komunitný plán sociálnych služieb sa zaoberá súčasným rozsahom a druhom poskytovaných sociálnych služieb, ľudskými, materiálnymi i finančnými zdrojmi, ako aj plánmi, ktoré je potrebné do budúcna vytvoriť a zlepšiť. Predstavuje spoločnú víziu samosprávy, poskytovateľov sociálnych služieb, zástupcov štátnej správy na našom území a v neposlednom rade samotných obyvateľov mesta.

„Participatívna realizácia naplánovaných aktivít je pre nás dôležitá, preto sme sa cestou otvorenosti a transparentnosti snažili postupovať už pri tvorbe samotného dokumentu. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na vytvorení tohto plánu podieľali – členom a vedúcim pracovných skupín, ale aj všetkým Banskobystričankám a Banskobystričanom, ktorí ho dotvorili svojimi pripomienkami a podnetmi, “ hovorí primátor Ján Nosko.

Momentálne sa proces nachádza v realizačnej fáze, čo znamená, že dôraz a pozornosť sa kladie na konkrétne opatrenia a aktivity, ktoré sú v dokumente zadefinované. Monitoring plnenia cieľov je tvorený v spolupráci s poskytovateľmi služieb a všetkými relevantnými aktérmi v oblasti sociálnej agendy.  Plnenie a stanovenie cieľov závisí od viacerých faktorov, akými sú komunikácia, koordinácia a spolupráca s dotknutými subjektmi v komunite, ďalej finančné, organizačné a riadiace zabezpečenie komunitného plánovania, ako aj zachovanie vytvorených kontaktov v pracovných skupinách.

„Komunitné plánovanie je potrebné vnímať ako jeden z nástrojov verejných politík s cieľom vytvoriť trvalé partnerstvo v oblasti sociálnych služieb pri zabezpečovaní a uspokojovaní potrieb všetkých obyvateľov. Aj takýmto spôsobom chceme posilňovať sociálnu solidaritu ľudí a zároveň chrániť jednotlivcov i skupiny pred vylúčením zo spoločnosti. Len v prípade, že je komunita jednotná, skrýva sa v nej skutočná sila,“ uzatvára Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Cieľovými skupinami obyvateľstva, ktorým je potrebné venovať náležitú pozornosť, vzhľadom na ich špecifické požiadavky sú seniori, osoby so zdravotným znevýhodnením, ďalej rodina, deti a mládež, obyvatelia v obtiažnych životných situáciách a ľudia žijúci v marginalizovaných rómskych komunitách. Stretnutia pracovných skupín sa uskutočnia v pondelok, 25. apríla 2022 od 12:30 do 14:45 hod. v zasadačke č. 290  a utorok, 26. apríla v zasadačke č. 250 od 12:00 do 15:15 hod. v MsÚ v Banskej Bystrici. Vítaná je aj široká verejnosť.

Členom pracovnej skupiny sa môže stať každý, kto sa o problematiku sociálnych služieb, vrátane Komunitného plánu mesta Banská Bystrica, zaujíma. Viac informácií sa dozviete na tomto odkaze. V prípade záujmu je možné kontaktovať zamestnancov MsÚ na e-mailovej adrese: kpssbb@banskabystrica.sk.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora