Aktuality

Účasť pracovných stretnutí v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta je dôkazom záujmu o veci verejné

Stretnutie pracovných skupín v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica

Koncom apríla 2022 sa v priestoroch mestského úradu uskutočnili stretnutia pracovných skupín, ktoré tlmočia názory a podnety vybraných skupín obyvateľstva. Ide o seniorov, osoby so zdravotným znevýhodnením, ďalej rodinu, deti a mládež, obyvateľov v obtiažnych životných situáciách a marginalizované rómske komunity. Záujem v rámci realizácie Komunitného plánu mesta Banská Bystrica na najbližšie roky prejavili desiatky členov. V prospech ľudí, ktorí sa ocitli v kríze, tu odznelo mnoho podnetných návrhov. Samospráva sa bude v spolupráci so všetkými subjektmi pôsobiacimi v sociálnej oblasti podieľať na ich realizácii a snahe aplikovať jednotlivé požiadavky do praxe.

Cieľom stretnutí pracovných skupín bolo zhodnotiť stanovené aktivity za uplynulý rok a zároveň diskutovať o úlohách samosprávy, ako aj všetkých spolupracujúcich aktérov na rok 2022. Sú to poskytovatelia sociálnych služieb, zástupcovia štátnej či mestskej polície, ale aj rôzne mimovládne organizácie, občianske združenia a fyzické osoby.

„Sme veľmi radi, že členovia prijali pozvanie a majú snahu pracovať na tom, aby sme spoločnými silami hľadali riešenia pre našich obyvateľov. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a verím, že vďaka participácii všetkých subjektov a vzájomným kompromisom postupne dospejeme ku konkrétnym výsledkom. Táto práca je skôr spoločným poslaním a vyžaduje si trpezlivosť i čas, avšak výsledok zvyčajne stojí za to,“ hovorí Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Pre seniorov je dôležité predovšetkým zabezpečiť služby zamerané na dobrovoľnícke programy, prostredníctvom ktorých by mohli ostať čo najdlhšie vo svojom domácom prostredí s rodinou, priateľmi a známymi. Osoby so zdravotným znevýhodnením by potrebovali programové aktivity pre rodinných príslušníkov, ktorých členovia trpia rôznymi diagnózami. Zároveň je dôležité zaktivizovanie mladých ľudí s poruchami a nevyhovujúcim zdravotným stavom do života. Výzvou pre všetkých sa stalo hľadanie rôznych foriem poskytnutia odľahčovacej služby pre opatrovateľov, ktorí sa denne starajú o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Rodičia a zákonní zástupcovia detí by privítali workshopy, prednášky a iné formy vzdelávania, ktoré sú zamerané na rodičovské zručnosti, preventívne programy a poradenstvo pri rôznych životných situáciách.

„Stretnutia zainteresovaných odborníkov a zástupcov organizácií tvoriacich komunitný plán vnímam veľmi pozitívne z hľadiska koordinácie aktivít na pôde mesta, ale aj z hľadiska sieťovania organizácií. V oblasti rodín, detí a mládeže je jedným z cieľov podpora rodičov cez vzdelávacie aktivity. V minulom roku naše centrum realizovalo odborné stretnutie v zariadení mestských jaslí s názvom Škola lásky v rodine – prečo deti potrebujú hranice. Tento rok chystáme v spolupráci s týmto zariadením prednášku pre rodičov na tému vzťahová väzba,“ hovorí Eva Mrenicová, riaditeľka Centra včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o.

V prípade marginalizovaných rómskych komunít bude v prvom rade potrebné aktualizovať subjekty, ktoré na pôde mesta pracujú práve s touto skupinou obyvateľstva, vzhľadom na to, že mnohé svoju činnosť ukončili. Súčasne je dôležitá príprava na získanie mimorozpočtových zdrojov na rozvoj. Členovia pracovnej skupiny osôb žijúcich v ťažkých životných situáciách zhodnotili, že v meste zaznamenali počas minulého roka zvýšený počet rodín, v ktorých je páchané násilie. Rovnako vnímajú potrebu zriadiť nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova, systematickú prácu s nimi či vytvorenie centra materiálnej pomoci.

Práve dokument, ktorým je Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica, by mal spájať všetkých poskytovateľov. Výsledkom ich spolupráce by mali byť reálne výstupy a kroky smerujúce k dosiahnutiu zámerov pre jednotlivé cieľové skupiny. Každý, kto sa o agendu sociálnych vecí zaujíma, môže kontaktovať zamestnancov mestského úradu na e-mailovej adrese: kpssbb@banskabystrica.sk. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora