Aktuality

Od piatka, 1. apríla bude spustený zápis žiakov do základných škôl

Zápis detí do základných škôl

Zápisy detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2022. Bližšie informácie k zápisu sú uverejnené na dostupných miestach v priestoroch školy, ako aj na webových stránkach škôl.

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola). Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Ten je ale povinný prednostne prijať žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v obvode spádovej školy.

Termíny zápisov:

ZŠ s MŠ Ján Bakossa 5 – 4. a 5. apríla v čase od 10:00 do 18:00 hod.

ZŠ Ďumbierska 17 – 12. apríla v čase od 13:00 do 18:00 hod.

ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12 – 5. apríla v čase od 14:00 do 18:00 hod. a 6. apríla v čase od 14:00 do 17:00 hod

ZŠ Golianova 8 – 12. apríla v čase od 13:00 do 18:00 hod. a 13. apríla v čase od 13:00 do 17:00 hod.

ZŠ Moskovská 2 – 12. apríla v čase od 13:00 do 18:00 hod.

ZŠ Pieninská 2 – 5. a 6. apríla v čase od 15:00 do 18:00 hod.

ZŠ s MŠ Radvanská 1 – 4. a 5. apríla v čase od 10:00 do 18:00 hod.

ZŠ Sitnianska 32 – 5. apríla v čase od 13:00 do 18:00 hod. a 6. apríla v čase od 14:00 do 18:00 hod.

ZŠ Spojová 14 – 20. apríla v čase od 13:00 do 18:00 hod a 21. apríla v rovnakom čase

ZŠ Slobodného vysielača, Skuteckého 8 – 5. apríla v čase od 13:00 do 18:00 hod.

ZŠ Trieda SNP 20 – 7. apríla v čase od 13:00 do 18:00 hod. a 8. apríla v čase od 13:00 do 15:00 hod.

Viac informácií jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k zápisu, spolu s telefonickými kontaktmi, e-mailovými adresami a webovými stránkami nájdete na tomto odkaze.

„Do školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť. Do prvého ročníka môže byť prijaté aj dieťa, ktoré nedovŕšilo tento vek, avšak jeho zákonný zástupca je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zároveň sa musí preukázať aj súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast,“ hovorí Anna Martišovičová, vedúca Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže MsÚ v Banskej Bystrici.

Ak má dieťa šesť rokov, ale nemá školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o jeho pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole. V takomto prípade je potrebný písomný súhlas zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj všeobecného lekára pre deti a dorast, a tiež súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Pri zápise dieťaťa do základnej školy zákonný zástupca predloží k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Bližšie informácie k zápisu dieťaťa do základnej školy sú zverejnené na webovej stránke mesta v sekcii Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže. Zápis je určený aj pre ukrajinské deti a žiakov, ktorí v Banskej Bystrici plánujú ostať.

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora