Aktuality

Obyvatelia môžu pripomienkovať projektový zámer týkajúci sa SMART riešení v Banskej Bystrici

Mestský úrad

Zabezpečiť energetický manažment 54 budov i inteligentný monitoring desiatich mostov,  vyhodnotiť environmentálne ukazovatele, a teda nainštalovať 195 meteo senzorov, ako aj podporiť asistovaný život v rámci monitoringu 237 lôžok, ktoré majú prístup k IoT hardvéru. Aj takéto smart riešenia by sa mohli v Banskej Bystrici zrealizovať v prípade, že by mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Možnosť vyjadriť sa k projektovému zámeru môže verejnosť, všetky stavovské organizácie a subjekty, ktoré sa téme venujú, do 8. apríla 2022 do 16:00 hod. na e-mailovej adrese beata.galkova@banskabystrica.sk.

Ak by bola samospráva v projekte úspešná a získala by na projekt mimorozpočtové zdroje, išlo by o zavedenie najmodernejších technológií. Spolu s nasadením IoT zariadení je zámerom docieliť zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe. Dôraz sa pritom bude klásť na otvorené údaje pre ďalšie spracovanie v oblasti energetického manažmentu, diagnostiky mostných telies, dispečingu mestských objektov, ako aj údržby a podpory asistovaného života seniorov. 

„Súčasne by sme mohli podporiť vznik chýbajúcich zariadení, ako aj služieb zameraných na komplexnú starostlivosť pre chronicky chorých. Zároveň by sme pristúpili k prepojeniu sociálnej i zdravotnej starostlivosti a taktiež by sa zvýšil počet automatických monitorovacích staníc (AMS) pre objektívnejšie vyhodnotenie kvality ovzdušia v meste,“ hovorí Beáta Galková z Oddelenia implementácie projektov MsÚ v Banskej Bystrici.

Relevantné postrehy Odbor rozvojových aktivít mesta do projektového zámeru zapracuje. Všetky pripomienky verejnosti budú zároveň súčasťou žiadosti o NFP, ktorú samospráva adresuje príslušnému ministerstvu. Postup podávania návrhov nájdu záujemcovia na tomto odkaze.

Odbor rozvojových aktivít mesta

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora