Aktuality

Mesto poskytne finančné prostriedky študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia

študenti

Viac ako desať rokov pomáha samospráva talentovaným študentom stredných a vysokých škôl, ktorí z finančných dôvodov nemôžu študovať. Banská Bystrica za týmto účelom zriadila v minulosti štipendijný fond. Počas jeho existencie bola pomoc poskytnutá vyše 50 študentom. Z mestského rozpočtu sa doteraz prerozdelilo viac ako 42 tisíc eur.

Štipendium z Fondu Andreja Hanzlíka môžu aj v najbližšom školskom roku 2022/2023 získať študenti stredných i vysokých škôl. Poskytnuté môže byť stredoškolákom a vysokoškolákom zo sociálne znevýhodneného prostredia s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. Ide o študentov pochádzajúcich z rodín, ktorých spoločne posudzované príjmy v rodine na základe Zákona o životnom minime, nepresahujú dvojnásobok zákonom stanovených súm, a ktorých priemerný prospech v predchádzajúcich dvoch rokoch štúdia dosiahol priemer do 2,00.

Teší ma, že naše mesto finančne podporuje nadaných študentov, ktorí si žiaľ nemôžu dovoliť platiť štúdium. Verím, že práve v súčasnom období, kedy počúvame z každej strany o neustálom zvyšovaní výdavkov, či už za energie, služby, nájom, potraviny a pod., bude pomoc zo strany mesta pre mladých ľudí povzbudením. Vzdelanie, ktoré nadobudnú im nikto nezoberie, a to je dôležité,“ povedal primátor Ján Nosko.  

Mestská samospráva udeľuje štipendium od roku 2009. Za 13 rokov bolo podporených spolu 52 študentov stredných a vysokých škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia. Banská Bystrica doteraz poskytla na štipendium zo svojho rozpočtu finančné prostriedky v celkovej výške 42 464 eur. Niektorí študenti boli podporení v jednotlivých školských rokoch opakovane.

Žiadateľom o štipendium môže byť len  fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v Banskej Bystrici, a ktorá sa po ukončení štúdia vráti minimálne na dva roky do nášho mesta. Ak študent v období podávania žiadosti nemá 18 rokov, žiadosť môže za neho podať jeho zákonný zástupca,“ hovorí Ivana Michaliková zo Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže MsÚ Banská Bystrica.

Žiadosť o štipendium spolu s prílohami, ktoré sú zverejnené na webe mesta, môžu žiadatelia doručiť na Klientske centrum banskobystrického mestského úradu do 15. septembra 2022. Pri posudzovaní sa prihliada na finančnú náročnosť študijného odboru, ako aj na sociálne a majetkové pomery študenta.

Link na žiadosť: https://www.banskabystrica.sk/agendy/ziadost-o-stipendium-z-fondu-a-hanzlika/
__________________________________________________________________________

Andrej Hanzlík, po ktorom je fond pomenovaný, zastával v rokoch 1923 až 1927 post starostu mesta Banská Bystrica. Označovaný je za „advokáta chudobných“, nakoľko podporoval  nadaných žiakov zo sociálne slabých rodín.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora