Aktuality

Zápisy detí do mestských základných škôl

IMG_7322-skola

Zapísať svojho prváka do prvého ročníka základnej školy môžete elektronicky, a ak vám to technické možnosti neumožňujú, tak osobne v termínoch od 6. do 9. apríla. Upozorňujeme, že každá škola má na svojom webe zverejnené podrobné informácie, ako a kedy budú zápisy prebiehať. V mimoriadnych prípadoch je možné na základe dohody medzi riaditeľom základnej školy a zákonným zástupcom dieťaťa, uskutočniť zápis aj mimo oficiálne stanoveného času zápisu, musí však byť dodržané, aby sa zápis uskutočnil v termíne od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021.

Všetky odkazy na príslušné webové stránky základných škôl nájdete TU.

Spádová škola

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“). V inej ako spádovej škole žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku iba vtedy, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Čo musí rodič priložiť, ak dieťa nedovŕšilo šesť rokov

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku do 31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

Čo robiť, ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Od 1. januára 2021 riaditelia základných škôl nemajú kompetenciu rozhodovať o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, ani o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky.

Dieťa je možné zapísať aj na diaľku

Pokiaľ má dieťa trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky a vzdeláva sa v školách mimo tohto územia, plní povinnú školskú dochádzku podľa zákonov Slovenskej republiky. V toto prípade môžu zákonní zástupcovia splnomocniť blízku osobu na Slovensku, aby dieťa zapísala do kmeňovej základnej školy. Splnomocnená osoba sa preukáže splnomocnením od zákonných zástupcov dieťaťa, svojim občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa (príp. overenou kópiou). O povolení vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky, ako aj o individuálnom vzdelávaní v zahraničí pre žiakov základnej školy rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, v ktorej uvedie: a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka, b) rodné číslo žiaka, c) adresu bydliska v zahraničí, d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.

Potrebné sú údaje o deťoch aj rodičoch

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).   Osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu: 1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť. Osobné údaje o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: 1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, 2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt pre účely komunikácie. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže