Aktuality

Za 25 rokov bolo v Zbernom dvore v Radvani odovzdaných 55 000 ton odpadu

Zberný dvor v Radvani

Zberný dvor zriadila samospráva s cieľom rozšíriť služby pre obyvateľov v oblasti nakladania s odpadom na území mesta Banská Bystrica v novembri 1996. Nakoľko bol vybudovaný po vzore francúzskych zberných dvorov,  dostal názov „Déchetteries“.  

Mesto zriadilo Zberný dvor v Radvani za účelom ochrany životného prostredia, najmä aby nevznikali nelegálne skládky, zabezpečil sa triedený zber odpadu a predchádzalo sa znečisťovaniu verejných priestranstiev stavebným a objemným odpadom. Za štvrťstoročie odovzdali obyvatelia Banskej Bystrice celkovo 55 000 ton odpadu, pričom zberný dvor zaznamenal 260 000 návštev.

Najprv sa v zbernom dvore dal odovzdať stavebný a objemný odpad, papier, kovy, sklo, drevo a neobvykle aj textil, postupne sa spektrum zbieraného odpadu rozšírilo aj o plasty, biologicky rozložiteľný odpad a tzv. tetrapaky. V roku 2020 pribudol i špecializovaný kontajner na zber nebezpečného odpadu, medzi ktorý patria najmä farby, laky, oleje, baterky a batérie, elektrospotrebiče, žiarovky a žiarivky,“ hovorí Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

Nakoľko v zbernom dvore boli v minulosti, vzhľadom na jeho obmedzené kapacity, prijaté limity odovzdaného množstva odpadu na jednu návštevu, podľa aktuálneho prevádzkového poriadku môže obyvateľ v dvore odovzdať komunálny odpad bez množstevných obmedzení. Odpad môžu odoberať fyzické osoby bezodplatne s výnimkou drobného stavebného odpadu.  

Prevádzkové hodiny zberného dvora sú prispôsobené tak, aby komunálny odpad mohol doviezť obyvateľ mesta nielen počas celého pracovného týždňa, ale aj v sobotu. Z uvedených dôvodov apelujeme na obyvateľov, aby využili príležitosť environmentálne a bezodplatne odovzdať odpad v zbernom dvore namiesto jeho umiestnenia na verejnom priestranstve mesta, tam totiž rozhodne nepatrí,“  konštatuje Michal Štúber.

Podrobné informácie a podmienky návštevy zberného dvora sú zverejnené na webe mesta https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/odpadove-hospodarstva-verejne-priestranstva-a-sluzby/nakladanie-s-odpadmi/zberny-dvor/. Informácie získajú Banskobystričania aj na e-mailovej adrese: separovanyzber@banskabystrica.sk, telefonicky na čísle 048/433 04 54, príp. priamo v zbernom dvore na tel. čísle 048/418 61 88.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora