Aktuality

Práce na Pláne udržateľnej mobility pokračujú, zapojte sa do online prieskumu

Plán udržateľnej mobility mesta Banská Bystrica

Súčasťou prvých aktivít v procese prípravy Plánu udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica bola anketa zameraná na to, aké mesto by si obyvatelia želali. Výsledky ukázali, že  by chceli žiť v zelenom, ekologickom a bezpečnom meste. Ďalším krokom riešiteľského tímu zo Žilinskej univerzity v Žiline je zbieranie podnetov o problematických oblastiach, ktoré obyvatelia alebo dochádzajúci do Banskej Bystrice pociťujú v oblasti dopravy. Na nasledovnom odkaze sa do online prieskumu môže zapojiť každý: https://fpedas.uniza.sk/~pumbb/zapoj-sa/.

Tento prieskum má za cieľ zistiť súčasný stav dopravy v jednotlivých častiach mesta, pričom obyvatelia môžu zhodnotiť podmienky pre cesty, parkovanie, chodníky, cyklistickú aj verejnú dopravu, ako aj poskytnúť detaily, ktoré by podľa ich názoru bolo potrebné zlepšiť. Výsledky z prieskumu sa použijú na návrhy v samotnom pláne udržateľnej mobility ako aj na prerokovanie v odborných komisiách,“ hovorí docent Marián Gogola zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility má niekoľko etáp – analýza súčasného stavu, návrh aktivít a vyhodnotenie z pohľadu dopadu na životné prostredie. Medzi očakávané ciele Plánu udržateľnej mobility patrí, o. i., návrh efektívneho a udržateľného dopravného systému, riešenie problematiky nedostatočnej kapacity plôch statickej dopravy, najmä na sídliskách,  zvýšenie plynulosti dopravného pohybu, zníženie nehodovosti, zlepšenie kvality verejných priestorov a života obyvateľstva, skrátenie času jazdy verejnej hromadnej dopravy, návrh integrovaného systému prímestskej dopravy a návrh systému park & ride, zníženie emisií z dopravy a pod.

Som rád, že práce na Pláne udržateľnej mobility sa rozbehli. Oddelenie územného plánovania a architekta mesta je riešiteľskému tímu nápomocné vo všetkých smeroch. Spoločne si prechádzajú jednotlivé mestské časti, naši zamestnanci ich  upozorňujú na to, aké zámery sú v nich plánované a s akými dopravnými problémami daná lokalita žije. Verím, že naša spolupráca bude napredovať aj naďalej a výsledkom bude kvalitný strategický dokument, ktorého výsledky budeme aplikovať v praxi,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Prečítajte si aj aktualitu zo 17. marca 2021: Plán udržateľnej mobility vypracujú pre Banskú Bystricu odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora