Aktuality

Plán udržateľnej mobility pre Banskú Bystricu spracujú odborníci zo Žilinskej univerzity

Plán udržateľnej mobility mesta Banská Bystrica

Riešiteľský tím odborníkov zo Žilinskej univerzity v Žiline sa počas najbližších dvoch rokov postará o vypracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia nášho mesta,  ku ktorému je okrem samotnej Banskej Bystrice pričlenených aj ďalších 16 okolitých obcí. Mať udržateľný dopravný systém, skvalitniť rôzne druhy dopravy a mobility obyvateľov i návštevníkov mesta – to je hlavný cieľ strategického dokumentu PUM.

Po opakovanom procese verejného obstarávania podpísala samospráva s víťazom verejnej súťaže, Žilinskou univerzitou v Žiline, zmluvu koncom januára 2021.

Som rád, že po komplikovanom procese verejného obstarávania sa nám podarilo vysúťažiť partnera, ktorý má dostatočné skúsenosti na to, aby spracoval pre naše mesto a širšie okolie Plán udržateľnej mobility, ktorého súčasťou je Plán dopravnej obslužnosti. Verím, že odborníkom zo Žilinskej univerzity sa aj vďaka plánovaným aktivitám s Banskobystričanmi podarí vytvoriť kvalitný dokument, ktorého aplikácia v praxi bude plusom nielen pre obyvateľov, ale aj pre mesto a životné prostredie samotné,“ hovorí primátor mesta Banská  Bystrica Ján Nosko.

Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility má niekoľko etáp – analýza súčasného stavu, návrh aktivít a vyhodnotenie z pohľadu dopadu na životné prostredie. Medzi očakávané ciele Plánu udržateľnej mobility patrí, o. i., návrh efektívneho a udržateľného dopravného systému, riešenie problematiky nedostatočnej kapacity plôch statickej dopravy, najmä na sídliskách,  zvýšenie plynulosti dopravného pohybu, zníženie nehodovosti, zlepšenie kvality verejných priestorov a života obyvateľstva, skrátenie času jazdy verejnej hromadnej dopravy , návrh integrovaného systému prímestskej dopravy a návrh systému park & ride, zníženie emisií z dopravy a pod.

Plán udržateľnej mobility má charakter územnoplánovacieho podkladu, pretože jeho súčasťou je generel dopravy, ktorý hovorí o všetkých druhoch dopravy v meste. Zároveň ide o mobilitu samotnú, nielen automobily, ale presun ľudí, tovarov a služieb v rámci mesta a jeho najbližšieho okolia. Hlavným cieľom PUM je navrhnúť opatrenia ako znížiť individuálnu dopravu a motivovať ľudí k tomu, aby využívali verejnú a nemotorovú dopravu,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Keď to opatrenia dovolia, Žilinská univerzita  plánuje organizovať aj worskhopy a stretnutia s obyvateľmi mesta a okolitých obcí, ktorí budú môcť vyjadriť svoje postrehy a vlastné skúsenosti. Relevantné požiadavky sa stanú súčasťou strategického dokumentu.

Tento rok sme sa chceli prioritne zamerať na analýzu jednotlivých druhov dopravy. Odborné útvary mesta  Banská Bystrica sú nám nápomocné pri poskytovaní mnohých dôležitých údajov a dát. Keďže covidové obdobie môže naše prieskumy o počte áut na križovatkách či cestujúcich v MHD skresľovať, museli sme zmeniť aj harmonogram projektu. Čaká nás prvá etapa, v rámci ktorej plánujeme viaceré aktivity, do ktorých by sme chceli zapojiť aj obyvateľov Banskej Bystrice,“ dopĺňa docent Marián Gogola zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Banskobystričania sa už dnes môžu zapojiť na FB profile Mesto Banská Bystrica do hlasovania o tri základné slová, ktoré budú charakterizovať, aké mesto by chceli v budúcnosti. Na základe toho spracuje Žilinská univerzita logo, ktoré bude sprevádzať projekt Plánu udržateľnej mobility počas celého jeho trvania.

Všetky informácie o projekte v jednotlivých fázach spracovania nájdete TU.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora