Aktuality

Miestni lídri budú nápomocní pri organizovaní verejných stretnutí s obyvateľmi, pripravujeme projekty zelených sídlisk (zelených oáz)

Verejné stretnutia

Minulý týždeň sa v Robotníckom dome stretlo vedenie mesta, odborné útvary, členovia banskobystrického Dialogue Centre, n. o. spolu s miestnymi lídrami siedmich lokalít, v ktorých samospráva pracuje na projektoch zelených oáz. Revitalizácia vnútroblokov na sídliskách je jedným z mnohých zámerov, ktorými chce mesto reagovať na zmeny klímy. Dosiahnuť to plánuje obnovou, tvorbou a ochranou zelenej i modrej infraštruktúry ꟷ  zvýšením podielu zelene, stromov, kvitnúcich lúk, mokradí, vertikálnej i strešnej zelene, tvorbou jazierok, fontán, dažďových záhrad a pod. Zúčastnení sa na stretnutí dohodli, že pri komunikácii projektu zelených oáz uprednostnia názov „zelené sídliská“.

Primátor Ján Nosko sa na úvod poďakoval všetkým zúčastneným, ktorí budú samospráve nápomocní pri organizácii verejných stretnutí s obyvateľmi. Ide o aktívne Banskobystričanky a Banskobystričanov, členov občianskych rád, poslancov za jednotlivé volebné obvody a pod.

Zeleň v meste a dopady na zmeny klímy patria k aktuálnym témam, hoci si myslím, že sa o nich malo diskutovať už v predchádzajúcom období. Verím, že do budúcna sa nám podarí spoločne pripraviť projekty, ktoré budú zahŕňať opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám. Som presvedčený, že verejné stretnutia prinesú dobré myšlienky, ktoré sa zmenia na konkrétne projekty slúžiace v budúcnosti najmä ľuďom a budovaniu dobrých susedských vzťahov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Podpora zelenej a modrej infraštruktúry

Projekt zelených sídlisk (zelených oáz) z pohľadu urbanistu, architekta a krajinného inžiniera predstavila Zuzana Gombalová z Oddelenia územného plánovania a architekta mesta. Jeho cieľom je komplexná revitalizácia verejných mestských priestorov, ktorá nadväzuje na úspešné projekty revitalizácie vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde. Ďalším cieľom pri zazelenaní sídlisk je podpora zelenej a modrej infraštruktúry, čo predstavuje snahu samosprávy o zavedenie opatrení v súvislosti s klimatickými zmenami.

V projekte sa zameriavame najmä na environmentálnu dimenziu verejných priestorov, pretože potrebujeme vytvárať klimaticky odolné priestranstvá. Znamená to, že sa budeme venovať hlavne výsadbe a revitalizácii zelene, obnove a doplneniu vodných prvkov a zavádzaniu systémov hospodárenia s dažďovou vodou. Všetky lokality sú súčasťou stabilizovaných území obytných sídlisk, preto je v nich zakázaná výstavba na nezastavaných plochách. Významné limity predstavujú  trasy existujúcich i navrhovaných inžinierskych sietí a dopravných koridorov. Objektívnym limitom budú aj hydrogeologické pomery jednotlivých  lokalít, keďže do riešenia plánujeme zapojiť aj vodozádržné opatrenia. V neposlednom rade pôjde o rešpektovanie zásad Krajského pamiatkového úradu v prípade lokality Terézie Vansovej a všeobecné limity ochrany prírody,“ dopĺňa Gombalová.

Po predstavení projektu a postupu realizácie sa miestni lídri podrobne zaoberali prípravami organizačného zabezpečenia verejných stretnutí v jednotlivých lokalitách. Diskusia s obyvateľmi na tému revitalizácie vnútroblokov a vytvárania zelených sídlisk sa vo všetkých vytypovaných lokalitách uskutoční v dvoch kolách. Samospráva si od stretnutí sľubuje získanie návrhov, argumentov, hľadanie riešení a dosiahnutie vzájomnej dohody medzi obyvateľmi, odborníkmi z rôznych oblastí a mestom. Pri participatívnom procese je mestu nápomocná občianska organizácia Dialogue Centre, n. o.

Termíny stretnutí:

1.KOLO:

20.9. Severná

21.9. Vansovej

22.9. Magurská – Krivánska – Jelšový hájik

23.9. Mládežnícka – Družby – Okružná

28.9. Bernolákova – Radvanská

29.9. Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká

30.9. Podháj

2.KOLO:  

21.10. Vansovej

22.10. Severná

25.10. Bernolákova – Radvanská

26.10. Magurská – Krivánska – Jelšový hájik

27.10. Mládežnícka – Družby – Okružná

28.10. Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká

2.11. Podháj

Konkrétne miesta a časy stretnutí budú zverejnené na webe mesta v sekcii Zelené sídliská (zelené oázy), ako aj na výlepných plochách v jednotlivých lokalitách. V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa verejné stretnutia uskutočnia online. Všetky informácie o participatívnom procese nájdete tu: https://www.banskabystrica.sk/zelene-oazy/. 

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora

 

Galéria