Aktuality

Banská Bystrica chce v spolupráci s obyvateľmi vytvoriť ZELENÉ OÁZY

MLÁDEŽNÍCKA

Po vzore schválených projektov revitalizácie vnútroblokov v Rudlovej-Sásovej a na Fončorde, plánuje samospráva pokračovať v ďalších. Keďže sa očakáva, že v novom programovom období bude možnosť  čerpať eurofondy na tzv. zelenú a modrú infraštruktúru, mesto sa chce projektovo pripraviť už dnes. Z tohto dôvodu vytypovalo oddelenie územného plánovania a architekta mesta sedem rozsiahlych plôch v rôznych častiach Banskej Bystrice, ktoré by si zaslúžili komplexnú obnovu. Do konca júna 2021 sa obyvatelia môžu zapojiť do dotazníkového prieskumu a vyjadriť svoj názor, čo by v danej lokalite v blízkosti svojich obydlí nemalo chýbať, a čoho je tam dostatok. Po vyhodnotení dotazníka sa uskutočnia verejné diskusie, na ktorých sa budú spoločne hľadať čo najlepšie návrhy a riešenia.

Dokopy ide o takmer 55 hektárov verejných priestranstiev, ktoré by mohli v budúcnosti prejsť komplexnou obnovou. V Podlaviciach sú to plochy medzi ulicami Gaštanová, Lipová, Limbová a Povstalecká (5,8 ha). Na Fončorde ide o lokalitu ohraničenú ulicami Mládežnícka, Družby a Okružná (18,6 ha). V mestskej časti Radvaň ꟷ Kráľová vybralo mesto plochu medzi ulicami Bernolákova a Radvanská (2,8 ha) a ucelenú plochu na Podháji (6,1 ha). V Sásovej by išlo o revitalizáciu Jelšového hájika a plochy medzi Magurskou a Krivánskou ulicou (11,8 ha). V blízkosti centra mesta zas o lokalitu na Severnej (7,8 ha) a plochu medzi bytovými domami na ulici T. Vansovej (1,7 ha).

Snažili sme sa vytypovať lokality vo všetkých častiach mesta. V súčasnosti zároveň beží aj proces vyňatia parku pri kaštieli Radvanských z nájmu od Akadémie umení, ktorý plánujeme v ďalšom období tiež zaradiť do tohto projektu. Chceme postupovať participatívnym spôsobom a úzkou komunikáciou s obyvateľmi zistiť, čo im v týchto vnútroblokoch chýba. Budeme reagovať práve na zmeny klímy výsadbou novej zelene, realizáciou vodozádržných opatrení s cieľom zachytávať dažďovú vodu v území. Podstatné bude najmä to, čo budú chcieť na týchto miestach Banskobystričania. Tešíme sa na každý jeden návrh,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Zámerom samosprávy je v danom území zrekonštruovať chodníky a osvetlenie, prípadne doplniť chýbajúce pešie prepojenia, obnoviť mestský mobiliár, doplniť ponuku aktivít pre všetky vekové kategórie ꟷ detské ihriská, športoviská, miesta na stretávanie sa obyvateľov, komunitné záhrady, a zároveň zvýšiť bezpečnosť prostredia.

Dôležité v týchto projektoch budú adaptačné opatrenia na dopady klimatickej zmeny súvisiace so zeleňou i s vodou. V súčasnosti obstarávame, ako súčasť projektu Reakcia na zmenu klímy v meste Banská Bystrica, Akčný plán mitigácie a adaptácie, v rámci ktorého sa bude vyhotovovať klimatologické posúdenie a analýza zraniteľnosti aj týchto siedmich lokalít, ktoré môžu slúžiť obyvateľom ako zelené oázy. Na základe získaných údajov stanovíme opatrenia. Do ich výberu musíme zapojiť aj obyvateľov mesta,“ dopĺňa 2. zástupca primátora Milan Lichý.

Samospráva do každej lokality osadila označníky, ktoré vyzývajú obyvateľov, aby vyplnili online dotazník alebo vložili svoje nápady do „nápadovníka“ umiestneného na infotabuli. Mesto zároveň oslovilo na proces participatívneho plánovania dvoch stálych partnerov: Interaktívnu školu urbanizmu a územného plánovania a Dialogue Centre.

Chceme, aby o budúcnosti týchto vnútroblokov rozhodovala verejnosť a obyvatelia, ktorí tu denne trávia voľný čas. Sedem dotazníkov, do ktorých sa môžu záujemcovia zapojiť je zverejnených na webe mesta. Aktívne budú do 28. júna. Následne, so zástupcami občianskych rád, poslancami za jednotlivé obvody a lídrami daných lokalít uskutočníme stretnutie, dotazníky vyhodnotíme a pôjdeme do verejného pripomienkovania. Všetky návrhy prerokujeme s obyvateľmi na verejných stretnutiach a pristúpime k reálnemu projektovaniu. Opäť pôjde o spoločné rozhodnutie, či na základe záverov obstaráme projektanta, alebo uskutočníme architektonické súťaže,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Podrobné informácie k jednotlivým lokalitám, ako aj online dotazníky, nájdu záujemcovia na webe mesta v sekcii ZELENÉ OÁZY.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria