Aktuality

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

sobd2021-logo2_2

Od  1. júna do 12. februára 2021 realizuje Štatistický úrad SR v zmysle zákona 223/2019 Z.z. sčítanie obyvateľov,  domov a bytov.  Toto sčítanie sa robí elektronicky v kombinácii administratívnych údajov a údajov získaných z predošlých sčítaní. Sčítaním domov a bytov sú podľa Zákona č.223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov poverené obce SR. Napriek daňovej evidencii i evidencii stavebných povolení, mesto Banská Bystrica nemá údaje (tzv. premenné) napr. o obytnej ploche domu, výmene okien, poslednej obnove strechy, obnove vonkajšieho plášťa domov za posledných 10 rokov.

V tejto súvislosti sa mesto Banská Bystrica obracia na Správcov nehnuteľností písomnou žiadosťou o vyplnenie tabuľky s chýbajúcimi premennými pre zabezpečenie úspešného priebehu sčítania. Údaje zo sčítania poslúžia v budúcnosti samospráve ako podklady pri tvorbe projektov a získavania rôznych grantov a dotácií. V záujme mesta je preto získať  čo najpresnejšie informácie o domoch a bytoch k rozhodujúcemu dátumu t. j.  k noci z 31. 12. 2020 na 1. 1. 2021.

Informácie potrebné pre improt údajov do sčítacieho elektronického formulára je potrebné zaslať elektronicky v tabuľke vo formáte xls., ktorá je zverejnená na stránke mesta Banská Bystrica v sekcii Život v meste (Matrika a pobyt) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021- informácia o sčítaní v termíne do 15. 9. 2020 na adresu: marta.cellarova@banskabystrica.sk alebo matrika@banskabystrica.sk.

Upozorňujeme, že podľa § 29 ods. 1 písm. c) zákona o sčítaní sa správneho deliktu dopustí osoba vykonávajúca správu bytového domu, ak obci neposkytne vyžiadané údaje do 60 dní a obec môže podľa § 30 ods. 1 písm, b zákona o sčítaní udeliť takejto osobe pokutu v rozmedzí od 250 eur do 1500 eur.

 

 

 

 

 

 

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu