Agendy

Prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – MŠ – Občan

Informácie

Žiadateľ

Žiadateľom o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je zákonný zástupca dieťaťa,  ktorý vyplnenú žiadosť spolu s povinnou prílohou doručí na konkrétnu materskú školu,  ktorú bude dieťa navštevovať.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Žiadosť je možné podávať v čase zápisu do MŠ,  príp. aj počas celého školského roka.

Povinné prílohy

Povinné prílohy tvoria súčasť žiadosti;  jedná sa o potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu.

 

Legislatíva

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpisovanie

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podpisuje zákonný zástupca dieťaťa.

Zverejňovanie

Termín zápisu určuje zriaďovateľ, ktorý ho zároveň zverejní na webovej stránke Mesta  a  v Radničných novinách.

Doručovanie

  • Osobne

Procesy po podaní žiadosti

Po podaní žiadosti riaditeľka príslušnej materskej školy vydá Rozhodnutie o prijatí,  resp. neprijatí dieťaťa  do materskej školy,  ktoré vydá spravidla v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti.