Podujatia

Sensorium Festival 2020 X Stredoslovenská galéria

New-Sensibility

[For english scroll down]

Zaži mini konferenciu o umení, dizajne, vede a technológiách! V partnerstve so Stredoslovenská galéria / Central Slovakian Gallery prináša Sensorium Festival do Banskej Bystrice konferenciu, na ktorej spolu otvoríme tému Novej senzibility – nového zmyslu post-digitálnej doby. Vďaka online prenosu sa spojíme so zahraničnou hosťkou Rachel Uwa a osobne privítame vizuálnu umelkyňu Máriu Júdovú.

Dokážeme znovu definovať náš vzťah s technológiou a prostredím okolo nás? Ako byť sebavedomejší v každodennom spolužití s technológiami?

Téma Nová senzibilita‎ otvára práve tieto otázky, ako aj ďalšie konkrétne výzvy, ktorým v digitálnej ére čelíme. Sensorium prinesie viac ako 20 domácich aj zahraničných hostí, ktorí sa podieľali na projektoch pre NASA, MoMA New York či Google Arts & Culture, a boli ocenené v rámci festivalov ako Ars Electronica alebo Burning Man.

Príďte si vypočuť obohacujúce prednášky so zaujímavými hosťami a rozšírte si svoje obzory! 👀

Podujatie je bezplatné, podporiť nás však môžete dobrovoľným príspevkom: https://sensorium.is/sk/tickets

Hostia:

🔸 Rachel Uwa – zakladateľka School of Machines, Making & Make Believe. Táto neformálna škola kombinuje technológie, dizajn a umenie, a je čerstvým držiteľom ocenenia Ars Electronica pre Digitálne komunity. Za posledných 15+ rokov Rachel žila v komunitách a organizovala komunity a podujatia bojujúce za sociálne a spravodlivé technológie.

🔸 Mária Júdová – vizuálna umelkyňa, ktorá už vyše desať rokov skúma kreatívny potenciál technológie. Zameriava sa najmä na preskúmanie stretu digitálneho a performatívneho umenia, pričom jej tvorba siaha od (interaktívnych) inštalácií a umeleckých zážitkov vo virtuálnej realite až po audiovizuálne predstavenia.

🔸 V rámci eventu sa predstaví aj jedinečné dielo mediálnej umelkyne Márie Júdovej a Constantina Nisidisa. Výstava sa uskutoční na neobvyklom mieste v jaskyni Kaplnka pri Banskej Bystrici od 14:00 do 19:00. Kvôli obmedzenej kapacite je nutná registrácia: https://kykeon.typeform.com/to/kHeCLWmC

Kykeon je pohlcujúci zážitok inšpirovaný vedomosťami a múdrosťou našich predkov. Dielo pozýva divákov, by sa preniesli do svetelného sveta starých šamanov, čím sa stanú súčasťou nového rituálu v pôsobivej virtuálnej realite. Site-specific inštalácia reaguje na individualizmus a stratu empatie a záujmu o ostatných okolo nás.

Tešíme sa na vás!

_______________

SENSORIUM FESTIVAL 2020 – NOMADIC HYBRID EDITION

Medzinárodný festival digitálneho umenia a kultúry sa vráti v nomádskej edícii 19. 8. – 7. 9. 2020. Naživo aj online spoznáte viac ako 20 domácich a zahraničných hostí. Sú známi aj z projektov pre NASA, MoMA New York či Google Arts & Culture, a mnohí boli ocenení festivalom Ars Electronica. Program sme rozšírili na niekoľko dní a do piatich miest na Slovensku. Zúčastniť sa môžete mini konferencií, koncertov v centre Bratislavy aj workshopu venovanému téme etického dizajnu. Program zmaže hranice medzi umením, technológiami a vedou, a ponúkne nové zážitky vo verejnom, fyzickom aj digitálnom priestore.

EN

Experience hybrid mini conference on art, design, science and technology! In partnership with Stredoslovenská galéria / Central Slovakian Gallery, the Sensorium Festival brings the conference to Banská Bystrica, where we will open the topic of New Sensitivity – new sense of the post-digital age. Main guest of the conference is artist, educator, and organizer Rachel Uwa, and we will meet independent visual artist Mária Júdová in person.

Can we redefine our relationship with technology and our environment? How to be more confident in our daily coexistence with technology?

The theme „New Sensibility“ opens up these questions as well as other concrete challenges that we face daily in the digital era. Sensorium festival brings more than 20 renowned local and international artists & speakers who are behind projects with NASA, MoMA NY, Google Arts & Culture and were awarded by festivals such as Ars Electronica and Burning Man.

Come to listen to the lectures led by interesting guests and broaden your knowledge! 👀

The event is free, but you can support us with a voluntary contribution: https://sensorium.is/tickets

Conference Guests:

🔸Rachel Uwa – founder of School of Machines, Making & Make Believe. Rachel is an artist, educator, and organizer whose background is in audio engineering and vfx compositing. Over the past 15+ years she’s lived in and organized social justice and tech communities and events big and small. She feels compelled to help bring these two worlds together and make the tech world less daunting and more diverse, inclusive, thoughtful, and fun.

🔸Mária Júdová – an independent visual artist who has been investigating the creative potential of technology for over a decade. She is particularly interested in exploring the meeting point of digital and performance arts. Her work spans from (interactive) installations and Virtual Reality experiences to audio-visual performances.

🔸 Kykeon is an immersive virtual reality experience by slovak media artist Mária Júdová exploring shamanism as a way to reimagine our current society. Inspired by ancestral knowledge and wisdom, it invites the audience to take a part in a new ritual. You will have a chance to look into a hidden realm through the eyes of a shaman. Entering the virtual world inhabited by spirit beings, celestial mechanics and forgotten harmonics. The event will take place from 14:00 to 19:00. Registration is required: https://kykeon.typeform.com/to/kHeCLWmC

We are looking forward to seeing you!

_______________

SENSORIUM FESTIVAL 2020 – NOMADIC HYBRID EDITION

The International Festival of Digital Art and Culture will return in the nomadic edition on 19 August – 7 September 2020. You will meet more than 20 domestic and foreign guests live and online. They are also known from projects for NASA, MoMA New York and Google Arts & Culture, and many have been awarded by the Ars Electronica festival. The program has expanded to several days and to five places in Slovakia. You can take part in mini conferences, concerts in the center of Bratislava and workshop dedicated to design ethics. The program will blur the boundaries between art, technology and science, and offer new experiences in public, physical and digital space.

Informácie

Galéria