Podujatia

Reflexie V.

uni-1

Výstavný projekt pod názvom Reflexie V., je výstavou diel výtvarného umenia členov Asociácie slovenského umenia – ASA (Association of Slovak Arts). ASA je zoskupenie právnických osôb, občianskych združení. Asociáciu v súčasnosti tvorí osem občianskych združení: Združenie výtvarných umelcov východného Slovenska so sídlom v Bardejove (ZVUVS), Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska so sídlom v Martine ( ZVUSS), Združenie grafikov Slovenska so sídlom v Bratislave (ZG), Artem klub so sídlom v Bratislave, Združenie Novus so sídlom v Prešove, združenie Cont art so sídlom v Žiline, Formácia výtvarných umelcov so sídlom v Košiciach, združenieTrienále textilu bez hraníc so sídlom v Bratislave (TtbH). Asociácia ASA pôsobí v oblasti výtvarného umenia a teórie umenia. Svojím postavením na výtvarnej scéne Slovenska sa radí k obdobným zoskupeniam, akými sú: Slovenská výtvarná únia, Spolok výtvarníkov Slovenska, Umelecká beseda Slovenska. Jej zástupca je členom Rady Fondu výtvarných umení.

S prihliadnutím na rozsah výstavného priestoru, sa v poradí na V. prezentačnej výstave zúčastňuje za každých päť členov v združení jeden vystavujúci člen, ktorý s ohľadom aj na predchádzajúce výstavy reprezentuje združenie. Výstava Reflexie V. je výstavou salónneho typu s voľnou témou a s neobmedzeným spôsobom spracovania a podania umeleckej výpovede. Výtvarnému umeniu je tak daný široký priestor v oblasti obsahu, štýlu a techniky. Návštevník sa bude mať možnosť stretnúť s maľbou, grafikou, plastikou, s kombinovanými technikami. Takýto typ výstav je inšpirujúci nielen pre samotných autorov, ale aj pre návštevníkov. Výstava REFLEXIE V. je rovnocenným doplnkom pohľadu na celkový obraz výtvarného umenia na Slovensku. Neprivlastňuje si nijaké osobitné postavenie. Hovorí o našej prítomnosti, o prítomnosti výtvarných umelcov v našom priestore.

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica - Štátna vedecká knižnica

Galéria