Podujatia

Cena Slovenskej republiky za krajinu 2022

_MG_1705a

Pozývame Vás na výstavu do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Dohovoru o krajine Rady Európy na národnej úrovni. Jej cieľom je oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. Cena je motivačným nástrojom pre kontinuálnu podporu starostlivosti o všetky typy krajiny a ocenením príkladných snáh o dosiahnutie napĺňania spoločných cieľov v procese implementácie Európskeho dohovoru. Slovenská republika udeľuje túto cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, či plánovaniu krajiny a následnej nominácie laureáta na Cenu Rady Európy za krajinu.

Vyhlasovateľom Ceny Slovenskej republiky za krajinu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu – Slovenská agentúra životného prostredia.

Cena sa udeľuje v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. V nepárnom roku je laureát národnej ceny nominovaný na Cenu Rady Európy za krajinu ako reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2010 bol vyhlásený prvý ročník a oprávnení kandidáti sa po prvýkrát uchádzali o Cenu slovenskej republiky za krajinu.

Oprávnenými kandidátmi sú  miestne a regionálne samosprávy; združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne združenia); cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie.

Oprávnenými projektmi sú projekty s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúce kritériá pre posudzovanie Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Projekty je možné priamo prihlásiť, alebo môžu byť navrhnuté inou právnickou alebo fyzickou osobou.

Výstava Cena Slovenskej republiky za krajinu 2022 predstavuje projekty laureátov a ďalších ocenených kandidátov, ktorí sa o Cenu za krajinu Slovenskej republiky uchádzali v predchádzajúcich 8 ročníkoch.

Informácie

Lazovná 9, Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

Galéria