Informácie ku koronavírusu

ZAaRES, Krematórium

12. máj, ZAaRES postupne sprístupňuje detské ihriská

S uvoľňovaním opatrení zo strany vlády dochádza aj k postupnému sprístupňovaniu detských ihrísk v Banskej Bystrici. Záhradnícke a rekreačné služby vykonávajú v týchto dňoch nevyhnutnú dezinfekciu herných prvkov, premývanie a dopĺňanie piesku. V meste sa nachádza 79 detských ihrísk, ktoré budú uvedené do prevádzky postupne. Aj naďalej je nevyhnutné dodržiavať všetky hygienické nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie ochranných rúšok, potrebná dezinfekcia rúk, obmedzenie počtu súčasne hrajúcich sa detí a pod.)

K 12. máju boli vydezinfikované nasledovné detské ihriská:

  1. Park pod Pamätníkom SNP
  2. Trieda SNP – kanál (Trpaslíci)
  3. Rudohorská – pri opornom múre
  4. Radvanská 29 pri kaštieli
  5. THK – Žihadielko

Krematórium Kremnička

Z dôvodu možného šírenia koronavírusu prijalo mesto Banská Bystrica opatrenia aj v Krematóriu v Kremničke. Z dôvodu veľkého výskytu osôb v priestoroch Krematória počas smútočných obradov, nariaďujeme účasť na smútočných obradoch minimalizovať na najbližších rodinných príslušníkov. Opätovne všetkých vyzývame, aby zvážili svoj zdravotný stav a správali sa zodpovedne. Zároveň neodporúčame, aby sa smútočných obradov zúčastňovali seniori, vzhľadom na to, že patria k najrizikovejšej skupine.  Po smútočných obradoch je zabezpečená zvýšená dezinfekcia priestoru.