Dotácie

Tlačivá – žiadosť, vyúčtovanie a zhodnotenie projektu

DOTÁCIE

poskytované z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle platnej legislatívy.

Žiadosť sa podáva na tlačive, ktoré je zverejnené na webovom sídle Mesta. Žiadosť sa doručuje:

  • osobne na klientske centrum mestského úradu; rozhodujúcim dátumom doručenia žiadosti o poskytnutie dotácie na klientske centrum je registračná pečiatka mestského úradu,
  • poštou na adresu: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica; rozhodujúcim dátumom doručenia žiadosti o poskytnutie dotácie prostredníctvom pošty je deň podania zásielky na poštovú prepravu uvedený na pečiatke pošty,
  • elektronickou poštou na adresu: podatelna@banskabystrica.sk; žiadosť musí byť riadne signovaná žiadateľom a zaslaná v čitateľnej podobe vo formáte pdf.; v prípade schválenia žiadosti o dotáciu je žiadateľ povinný najneskôr v deň  podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie predložiť originál podpísanej žiadosti; v prípade doručovania  elektronickou poštou je rozhodujúcim dňom deň  odoslania žiadosti,
  • prostredníctvom portálu www.slovensko.sk cez všeobecnú agendu.


Erb Mesta Banská Bystrica – realizované s finančnou podporou

Prílohy na stiahnutie